tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

10
kwietnia
2017

XX Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji / XX International Contest of Digital Photocreation Cyberfoto 2017

XXIX Regionalne Spotkania Recytatorskie -  Wrażliwość na słowa Gala Finałowa XXIII Regionalnego Konkursu na Palmę, Pisankę i Marzannę

przeglądaj wydarzenia:

Cyberfoto 2017

XX MIĘDZYNARODOWY KONKURS CYFROWEJ FOTOKREACJI
CYBERFOTO 2017

PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa Śląskiego

PATRONAT
Prezydent Miasta Częstochowy

ORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

WSPÓŁORGANIZATORZY
Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski
Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Twórców

PATRONAT MEDIALNY
TVP KATOWICE
GAZETA CZĘSTOCHOWSKA, Radio Jura,
Portal www.czest.info

I. Cel konkursu.
Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.

II. Regulamin konkursu.
1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących .
2. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową.
3. Prace /min. format 21x30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać w usztywnionych kopertach.
4. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:
- imię i nazwisko (lub godło)
- tytuł pracy
5. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację, w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.
6. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace będą zwrócone autorom.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy.
7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane.
8. Uczestnictwo w konkursie jest płatne.
Opłata od każdego autora wynosi 50 zł. – konto ING Bank Śląski O/Częstochowa 23105011421000000501623847.
Brak wpłaty za uczestnictwo do dnia 10 kwietnia 2017 r. wyklucza autora z konkursu. Prosimy o dołączenie kserokopii wpłaty.
9. Autorzy zostaną powiadomieni o werdykcie Jury i terminie wystawy.
10. Z wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog z nagrodzonymi pracami.
11. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone zastosowaniu komputera w kreowaniu współczesnej sztuki.
12. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.

III. Nagrody.
I NAGRODA 2500 zł.
II NAGRODA 1500 zł.
III NAGRODA 800 zł.
Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.
Jury może dokonać innego podziału nagród.

IV. Terminy.
1. Zgłoszenie prac konkursowych do 10 kwietnia 2017 r.
2. Ocena prac 11 kwietnia 2017 r.
3. Ekspozycja: otwarcie wystawy 28 kwietnia 2017 o godz.18.00 w Galerii ART-FOTO w Częstochowie.
4. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „CYBERFOTO”
Tel. 34 324 46 51, fax 34 324 94 81
www.rok.czestochowa.pl  www.cyberfoto.czest.pl  rok@rok.czestochowa.pl  
5. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz wystawy:
art. fotografik Sławomir Jodłowski
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Do pobrania:
Regulamin i karta zgłoszenia

 


 

XX INTERNATIONAL CONTEST OF DIGITAL PHOTOCREATION
CYBERFOTO 2017

THE HONORARY PATRONAGE
Marshal of the Silesia Voivodeship

PATRONAGE
Mayor of Częstochowa Town

ORGANIZER
Regional Culture Center in Częstochowa

CO-ORGANIZERS
National Culture Center in Warsaw
Association of Polish Art. Photographers
Silesian Region
Polish Republic’ s Photoclub Association of Autors

MEDIA SPONSORSHIP
TVP Katowice, Gazeta Częstochowska,
Portal www.czest.info

I. Contest purpose.
The purpose of this contest is to present the possibilities of photographic image creation through the application of both computer and modern techniques of imagery.

II. Contest regulations.
1. The contest is available for all those who take photos.
2. A traditional or digital photograph is the input material for digital processing.
3. Works /min. format 21x30, A-4/ shall be sent in stiffened envelopes, in the form of printout or photocopies.
4. Each work shall be legibly described on the reverse side and the description shall include:
- name and surname (or emblem)
- title of work
5. A completed application form and information regarding the computer program in which the work was made should be attached to each work in a closed envelope. Works not described will not be assessed.
6. Awarded and commended works will become the property of the organizer, while remaining works will be returned to their authors.
The organizer reserves the right to free of charge reproduction and publication of contest works in a catalogue and mass media, in order to inform about the event and promote it.
7. Only the works that were not published and not awarded so far are allowed to participate in the contest.
8. Participation in the contest is paid.
A fee from each author amounts to 15 Euro, 20 USD – Bank account: ING Bank Śląski O/Częstochowa 23105011421000000501623847.
An author will be excluded from the contest if the fee for participation is not paid by 10th of April, 2017.
Please attach a photocopy of the payment slip.
9. Authors will be notified of the Jury’s verdict and the date of the exhibition.
10. A catalogue from the post-contest exhibition containing the works awarded will be published.
11. The contest will be accompanied by a seminar devoted to the application of computers in modern art creation.
12. Works will be assessed and the prizes granted by the Jury appointed by the organizers.

III. Prizes.
I PRIZE: 2500 PLN
II PRIZE: 1500 PLN
III PRIZE: 800 PLN
Three commendations - 400 PLN each.
The Jury is entitled to divide the prizes in other ways.

IV. Time limits.
1. Contest works should be submitted by 10th of April, 2017.
2. Assessment of works: 11th of April, 2017 .
3. Exposition: exhibition opening 28th of April, 2017 at 06.00 p.m. in ART-FOTO Gallery in Częstochowa.
4. Works should be sent or delivered personally to the following address:
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa, with ”CYBERFOTO” note
Phone: /0-34/ 324-46-51, fax 324-94-81
www.rok.czestochowa.pl  rok@rok.czestochowa.pl  
5. Sending of works to the contest means the acceptance of the present regulations.

Any additional information relating to the contest may be provided by Exhibition Director:
Art photographer Sławomir Jodłowski
Regional Culture Center in Częstochowa

Contest regulations / Application Card

XXIX Regionalne Spotkania Recytatorskie -  Wrażliwość na słowa Gala Finałowa XXIII Regionalnego Konkursu na Palmę, Pisankę i Marzannę

przeglądaj wydarzenia: