tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

24
listopada
2017

Moje Podróże Małe i Duże - XXI Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Śpiewobranie - ogólnopolski konkurs wokalny Uroczystość finałowa 38. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej

przeglądaj wydarzenia:

Regulamin

XXI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Temat konkursu: "MOJE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE"

Tematem konkursu są podróże odbyte, zarówno te bliskie jak i te dalekie:
autobusem, tramwajem, pociągiem, samochodem czy samolotem,
ale również i te podróże odbywające się w naszej wyobraźni.
Zapraszamy do swobodnych wypowiedzi plastycznych wszystkich zainteresowanych.

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Cele konkursu:
- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej
- rozwijanie wyobraźni i talentu twórczego dzieci i młodzieży, zachęcanie do twórczego spędzania wolnego czasu.
- wspieranie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych w życiu społeczno-kulturalnym oraz wzmocnienie ich zainteresowania otoczeniem

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci specjalnej troski ze szkół podstawowych, gimnazjów specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka z terenu województwa śląskiego.
Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs jedną lub dwie prace spełniające następujące warunki:
- format papieru A-4 lub A-3
- technika: malarstwo, rysunek, grafika, collage ( bez użycia plasteliny, folii aluminiowej, sypkich materiałów spożywczych)
- prace powinny być wykonane samodzielnie
- na odwrocie pracy należy nakleić kartę opisową załączoną do regulaminu.

Ocena prac:
- Oceny prac dokona Jury składające się z pedagogów specjalnych i plastyków powołane przez Organizatora.
- Obrady Jury odbędą się 28 listopada 2017 roku
- Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury
- Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,
- Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej ucznia, estetykę wykonania.

Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup wiekowych:
I grupa - dzieci klas 0-VII
II grupa - dzieci klas gimnazjalnych
III grupa - dzieci klas ponadgimnazjalnych
Prace dzieci głębiej upośledzonych umysłowo kwalifikowane będą do I grupy,

Termin i adres:
Prace konkursowe należy dostarczyć bądź przesłać w terminie do 24 listopada 2017 r. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
tel. 34/ 366 59 50; tel./fax 34/ 324 94 81 e-mail: rok@rok.czestochowa.pl www.rok.czestochowa.pl

Prace powinny być przesłane w odpowiednim opakowaniu gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.

Nagrody:
W konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia rzeczowe dla uczestników w każdej grupie wiekowej.

Wystawa:
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej
w dniu 8 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a.

Uwagi końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.
Pozostałe prace będzie można odbierać w dniach od 2 do 31 stycznia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

Śpiewobranie - ogólnopolski konkurs wokalny Uroczystość finałowa 38. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej

przeglądaj wydarzenia: