tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

4
grudnia
2018

XXI Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Mikołajki w ROK-u 25. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek - Będzin

przeglądaj wydarzenia:

Regulamin
XXII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Temat konkursu: "Moje marzenia"

„Nie rezygnuj z marzeń. To, że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.”.

Prosimy uczestników konkursu o namalowanie lub narysowanie pracy plastycznej przedstawiającej własne marzenie.

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Cele konkursu:
- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej
- rozwijanie wyobraźni i talentu twórczego dzieci i młodzieży, zachęcanie do twórczego spędzania wolnego czasu.
- zachęcanie dzieci niepełnosprawnych do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci specjalnej troski ze szkół podstawowych, gimnazjów specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka z terenu województwa śląskiego.

Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs jedną lub dwie prace spełniające następujące warunki:
- format papieru A-4 lub A-3
- technika płaska: malarstwo, rysunek, grafika, collage (bez użycia folii aluminiowej, plasteliny, sypkich materiałów spożywczych)
- prace powinny być wykonane samodzielnie
- pracę należy przesłać wraz z kartą opisową załączoną do regulaminu.

Ocena prac:
- Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
- Obrady Jury odbędą się 22 listopada 2018 roku
- Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury
- Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,
- Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej ucznia, estetykę wykonania.

Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup wiekowych:
I grupa - dzieci klas 0-VI
II grupa - dzieci klas VII i gimnazjum
III grupa - dzieci klas ponadgimnazjalnych
Prace dzieci głębiej upośledzonych umysłowo kwalifikowane będą do I grupy,

Termin i adres:
Prace konkursowe wraz z kartą opisową (załączona do regulaminu) należy dostarczyć bądź przesłać w terminie do 20 listopada 2018 r. na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 59 50; tel. 34 324 94 81;
e-mail: rok@rok,czestochowa.pl; www.rok.czestochowa.pl

Prace powinny być przesłane w odpowiednim opakowaniu gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.

Nagrody:
W konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia rzeczowe dla uczestników w każdej grupie wiekowej.

Wystawa:
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w Galerii ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a.

Uwagi końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów. Pozostałe prace będzie można odbierać w dniach od 4 do 31 stycznia 2019 r.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją konkursu jest:
- Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, prowadzącym działalność statutową instytucji kultury / księga rejestru założona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w dniu 13.IX.1999 r. nr RIK-D/11/99,3/
- Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie al. NMP 64
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
- Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (42-200), ul. Ogińskiego 13a
e-mail: iod@rok.czestochowa.pl
-Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie (42-200) al. NMP 64
e-mail: inspektor@galeria.czest.pl
3. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celach określonych w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji i realizacji Konkursu, oceny przygotowanych prac, sporządzenia protokołu, imiennych dyplomów oraz wydania nagród Laureatom, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs)
5. Wypełniając obowiązek prawny ciążący na współadministratorach, dane Uczestników i Laureatów Konkursu zamieszczone w protokole Jury oraz zdjęcia, materiały filmowe dokumentujące przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu oraz materiały promocyjne i publikacje prasowe promujące Konkurs i organizatorów, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO i przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:
- przez okres 25 lat w archiwach: Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie i Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie,
- wieczyście w Archiwum Państwowym
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratorów danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych, fundatorzy nagród (w tym Starostwo Powiatowe w Częstochowie) oraz Archiwum Państwowe (po upływie 25 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs).
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
Kontakt: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
10. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
11. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia uczestnika nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Konkursie.

Zapraszamy do udziału w konkursie

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia


Częstochowa dn. 23.11.2017 r

Protokół z obrad jury
XXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

„Moje marzenia"
Częstochowa 2018

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Patronat:
Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Jury w składzie:
Małgorzata Majer - dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
Anna Paleczek - Szumlas - dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie
Alicja Bednarek- pedagog specjalny
Janina Worwąg- pedagog specjalny
Barbara Szyc - artysta plastyk, MGS, Częstochowa
Małgorzata Chebel- instruktor d/s plastyki ROK, Częstochowa

dokonało przeglądu 178 prac z 29 placówek szkolno- wychowawczych z terenu województwa śląskiego. Wybrano 74 prace do wystawy pokonkursowej, przyznano 23 nagrody:

NADRODA DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W CZĘSTOCHOWIE
DARIA ZAJĄC „Moje marzenie - ogród zoologiczny”
Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Myszkowie

NADRODA DYREKTORA MIEJSKIEJ GALERII SZTUKI W CZĘSTOCHOWIE
BARTŁOMIEJ ADAMEK, kl. I, „Moje marzenie - traktor”
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Pinokio w Częstochowie

GRUPA I
NAGRODA
ANDRZEJ FRĄSIAK „Marzę o podróży do Wielkiej Brytanii”
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Janusza Korczaka, SPDP w Gliwicach
NAGRODA
MATEUSZ STRUŻYK „Marzę o choince”
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu
NAGRODA
KRYSTYNA GAWEŁ „Moje marzenie -chcę mieć skrzydła”
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu
NAGRODA
MARCIN KULA, 12 lat „Moje marzenie - chcę mieć koty”
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim
NAGRODA
ZUZANNA FRUKACZ - „Czworonożny przyjaciel”
Szkoła podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Jastrzębiu
NAGRODA
PIOTR MIARA, kl. V „Chcę być Indianinem”
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie
NAGRODA
MATEUSZ WALIGÓRA „Marzę o łące”
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie

GRUPA II
NAGRODA za zestaw prac
MARCEL VARANZANO „Chcę lecieć samolotem”, „Moje marzenie - jazda konna” „Moje marzenie - kot”
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
Gimnazjum Specjalne w Częstochowie
NAGRODA
PIOTR WIĘCŁAW „Chcę być operatorem kamery”
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie
NAGRODA
KRZYSZTOF ŚWIĄTONIOWSKI „Marzę o locie rakietą”
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
Gimnazjum Specjalne w Częstochowie
NAGRODA
NIKOLA ZACHWIEJA „Marzę o miłości”
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chrzanowie
NAGRODA
MATEUSZ GŁOWNIAK, „Chcę być piłkarzem”
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chrzanowie
NAGRODA
ANASTAZJA GŁADYSZ „ Marzę o torcie urodzinowym”
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

GRUPA III
NAGRODA
SŁAWOMIR STRZELEC - „Na zawsze rodzina”
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie
NAGRODA
KRYSTIAN RABIEJ - „Marzę o zabawie kolejką”
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie
NAGRODA
ADRIAN KEMPIŃSKI - „Chcę być didżejem”
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie
NAGRODA
DOMINIK GŁOWACZ „Śpię z marzeniami”
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie
NAGRODA za zestaw prac
MARTYNA NOWIŃSKA „Chcę iść do cyrku”, „Marzę o domu na Księżycu”, „Marzę o kwietnym ogrodzie”
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
NAGRODA
IWONA GARBACIAK „Marzę o wyprawie na pustynię”
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
NAGRODA
PATRYCJA KUBOK „Lot nad miastem”
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie
NAGRODA
MARIA PIĘTAK „Marzę o plaży”
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

Jury oceniło poziom merytoryczny i artystyczny nadesłanych na konkurs prac jako bardzo dobry. Odnotowano różnorodność tematów, bardzo interesujące rozwiązania plastyczne a co najważniejsze twórczą swobodę wypowiedzi widoczną w nadesłanych na konkurs pracach. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom prac jury postanowiło przyznać równorzędne nagrody. Jury w imieniu organizatorów dziękuje wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu i zaprasza do udziału w jego kolejnych edycjach.

Mikołajki w ROK-u 25. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek - Będzin

przeglądaj wydarzenia: