tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

8
listopada
2018

XXIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Papierowy Świat”

Koncert - Radość, uśmiech, niepodległość – wieczór patriotyczny XIV Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych

przeglądaj wydarzenia:

baner konkursu papierowy świat

Regulamin
XXIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Papierowy Świat"

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

WSPÓŁORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

PATRONAT
Wójt Gminy Dąbrowa Zielona

CELE KONKURSU:
- popularyzacja plastycznej twórczości,
- wykorzystanie papieru do celów artystycznych jako podłoża i tworzywa oraz materiału do wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych,
- pobudzanie aktywności manualnej oraz wyobraźni plastycznej - papierowe fantazje,
- kształtowanie poczucia piękna,
- prezentacja najciekawszych prac plastycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych, gimnazjów, klas ponad-gimnazjalnych, zespołów plastycznych w domach, ośrodkach i klubach kultury oraz osób dorosłych.

Konkurs obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa przedszkola i klasy 0
II grupa klasy I - III
III grupa klasy IV - VI
IV grupa klasa VII i gimnazjum
V grupa klasy ponadgimnazjalne i dorośli

2. Każdy uczestnik może nadesłać do dwóch prac plastycznych, wykonanych własnoręcznie techniką papierową w formie przestrzennej.

3. Wszystkie prace winny zawierać metryczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko, klasę, miejscowość lub adres szkoły bądź instytucji, którą reprezentuje uczestnik /prosimy o trwałe umieszczenie w/w informacji na rewersie pracy konkursowej/ oraz dołączoną wypełnioną kartę zgłoszenia (do pobrania na stronach organizatorów).

4. Przesyłane prace należy odpowiednio zabezpieczyć, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

TERMIN:
Prace należy przesłać do dnia 26 października 2018 roku na adres:

Gminnego Ośrodka Kultury
pl. Kościuszki 30
42-265 Dąbrowa Zielona
tel. 34 355 50 55 od godz. 8.00-20.00

lub Regionalnego Ośrodka Kultury
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
tel.34 366 59 50 w godz. 8.00-15.00

OCENA PRAC:

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w dniu 30 października br.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy w dniu 8 listopada br. (czwartek) o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej.

UWAGI KOŃCOWE:
- nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania zdjęć nadesłanych prac na własnych stronach internetowych, wykorzystywania w materiałach promocyjnych (regulaminach, plakatach itp.) oraz w środkach masowego przekazu bez uiszczania honorarium autorskiego.
- ekspozycja prac do 30 listopada 2018 roku.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją konkursu jest:
- Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej, pl. Kościuszki 30
- Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, prowadzącym działalność statutową instytucji kultury / księga rejestru założona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w dniu 13.IX.1999 r. nr RIK-D/11/99,3/,
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
- Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej (42-265), pl. Kościuszki 30,
e-mail: gokdabrowazielona@interia.pl
- Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (42-200), ul. Ogińskiego 13a
e-mail: iod@rok.czestochowa.pl
3. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celach określonych w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji i realizacji Konkursu, oceny przygotowanych prac, sporządzenia protokołu, dyplomów oraz wydania nagród Laureatom, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs)
5. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu zamieszczone w protokole Komisji Konkursowej, zdjęciach i materiałach filmowych dokumentujących przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane wieczyście zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 Nr 38 poz. 173 z póź. zm.),
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych oraz Archiwum Państwowe (po upływie 25 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs).
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
Kontakt: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
10. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
11. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia uczestnika nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Konkursie.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia - uczestnik małoletni
Karta zgłoszenia - uczestnik pełnoletni

 


 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
XXIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„PAPIEROWY ŚWIAT „
w dniu 08.11.2018r

Komisja w składzie:
Michał Ogonek - grafik, plastyk ,Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Anna Boborowska - nauczyciel plastyki
Lilla Deska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej
Justyna Kępa - instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz obejrzeniu 58 prac z 19 placówek szkolnych, przedszkolnych, szkolno-wychowawczych, ośrodków kultury, domów pomocy społecznej oraz indywidualnych komisja postanowiła przyznać nagrody w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria I
Nagroda I Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej Oddział w Olbrachcicach grupa 3,4 latki „Jeżyki”
Nagroda I Alicja Wojtak Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie
Kategoria II
Nagroda I Emilia Wojtak - Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie
Nagroda I Jan Szapski - Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej
Nagroda I Maja Kuras - Sekcja plastyczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej
Wyróżnienie Daria Rak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Soborzycach
Wyróżnienie Kinga Szołtysik – Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu
Wyróżnienie Kacper Rec - Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie Wyróżnienie Antonina Saleta - Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej
Wyróżnienie Łucja Żołna - Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu
Kategoria III
Nagroda I Angelika Rak - Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej
Nagroda I Martyna Dzieniarz - Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej
Nagroda I Wiktor Dzieniarz - Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej
Nagroda II Zuzanna Krzak (zestaw prac) - Szkoła Podst. W Olbrachcicach
Nagroda II Magda Wojaczek - Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu
Nagroda II Oliwia Majchrzak - Sekcja plastyczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej
Nagroda II Julia Stypka - Sekcja plastyczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej
Nagroda II Aleksandra Kuras - Sekcja plastyczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej
Wyróżnienie Agnieszka Kołodziejczyk - Szkoła Podstawowa nr 52 w Częstochowie
Wyróżnienie Weronika Ujma – Szkoła Podstawowa nr 46 w Częstochowie
Wyróżnienie Mikołaj Boborowski - Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej
Wyróżnienie Weronika Wewiór - Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie
Kategoria IV
Nagroda I Gabriel Orzeł - Sekcja plastyczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej
Nagroda II Wiktoria Orzeł - Sekcja plastyczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej
Nagroda II Zuzanna Szyda - Sekcja Plastyczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej
Nagroda III Wiktoria Kuras - Sekcja plastyczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej
Nagroda III Paulina Bąk - Sekcja plastyczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej
Kategoria V
Nagroda Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie Jan Kurzelewski – Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach
Nagroda Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej Sylwia Kleska - Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach
Nagroda II Anna Kubik - Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu
Nagroda III Grzegorz Janota - Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów w Częstochowie
Wyróżnienie Marek Mazur - Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
Wyróżnienie Jarosław Matejek – Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów w Częstochowie

W tegorocznej XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Papierowy Świat” napłynęło mniej prac niż w poprzednich latach. Prace charakteryzują się estetyką, pomysłowością , ciekawą formą i oryginalnością. Pojawiły się nowe koncepcje podejścia w wykonaniu i realizacji kompozycji papieru.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona za przyjęcie patronatu nad konkursem.
Dziękują Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie za pomoc finansową i organizacyjną, Starostwu Powiatowemu w Częstochowie za wsparcie finansowe nagród, Zespołowi Szkół Muzycznych w Częstochowie za oprawę muzyczną wernisażu i wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie.

Koncert - Radość, uśmiech, niepodległość – wieczór patriotyczny XIV Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych

przeglądaj wydarzenia: