tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

24
kwietnia
2018

XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży - etap regionalny

XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Świat malowany plasteliną” XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży - etap powiatowy dla młodzieży

przeglądaj wydarzenia:

XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą
"Wrażliwość na słowa" dla dzieci i młodzieży

Organizator
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

REGULAMIN

Spotkania mają charakter konkursowy

I. CELE SPOTKAŃ:
1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką żywego słowa.
2. Pielęgnowanie kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej.
3. Rozwijanie i popularyzowanie amatorskiego ruchu artystycznego.
4. Umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń instruktorom amatorskiego ruchu recytatorskiego.
5. Zapewnienie uczestnikom i ich opiekunom konsultacji i instruktażu z zakresu recytacji/mówienia scenicznego.

II. ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami Spotkań są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:
I. klasy I - III szkoły podstawowej,
II. klasy IV - VI szkoły podstawowej,
III. klasy VII-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół gimnazjalnych
oraz w jednej kategorii artystycznej - recytacji.
3. Prezentowany w Spotkaniach repertuar obejmuje utwór poetycki i fragment prozy. W najmłodszej grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie prozy utworem poetyckim. Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 6 minut. Przekroczenie podanego czasu będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. W Spotkaniach biorą udział uczestnicy z pięciu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego.
2. Organizatorami poszczególnych etapów w miastach i gminach są szkoły podstawowe i gimnazja oraz domy i ośrodki kultury.
3. Spotkania mają charakter wieloetapowy i są przeprowadzane na drodze kilkustopniowych eliminacji:
- szkolnych - wyłaniających do dwóch recytatorów z każdej kategorii wiekowej ( łącznie sześciu recytatorów),
- gminnych - wyłaniających do dwóch recytatorów z każdej kategorii wiekowej - łącznie sześciu recytatorów,
- powiatowych - mających na celu wyłonienie nie więcej niż dziewięciu uczestników łącznie, z uwzględnieniem wszystkich kategorii wiekowych.

Organizator przewiduje możliwość wytypowania do udziału w eliminacjach regionalnych Spotkań większej liczby wykonawców na korzyść danej grupy wiekowej, gdy uczestnicy z pozostałych grup nie spełnią ustalonych przez komisję artystyczną wymogów. Prosimy jednak o przestrzeganie podanego limitu wykonawców, czyli dziewięciu łącznie ze wszystkich kategorii wiekowych.

Terminy eliminacji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury i odbywających się w siedzibie Ośrodka w Częstochowie,
ul. Ogińskiego 13a:

- dla uczestników z miasta Częstochowy w dniu:
27 marca 2018 r. godz. 10.00 (uczestnicy we wszystkich kategoriach wiekowych).
Na karty zgłoszenia oczekujemy do dnia 23 marca br.,

- dla uczestników z powiatu częstochowskiego w dniach:
11 kwietnia 2018 r., godz. 9.30 - uczestnicy w 2 grupach wiekowych: uczniowie klas I-III SP oraz uczniowie klas IV-VI SP,
12 kwietnia 2018 r, godz. 9.30 - uczestnicy najstarszej grupy wiekowej - uczniowie klas VII-VIII SP oraz uczniowie gimnazjów.
Karty zgłoszenia prosimy dostarczyć do dnia 6 kwietnia br.

Przesłuchania regionalne dla uczestników z powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego i zawierciańskiego odbędą się w dniu
24 kwietnia 2018 r., godz. 10.00 – zapraszamy uczestników we wszystkich grupach wiekowych.
Na karty zgłoszenia oczekujemy do dnia 19 kwietnia br.

Czytelnie wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a
lub mailem na adres teatr@rok.czestochowa.pl z dopiskiem „Wrażliwość na słowa”

Serdecznie zapraszamy na uroczystość finałową Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa”
w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 16.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.
W programie uroczystości wręczenie nagród i prezentacje laureatów.

Zachęcamy uczestników i opiekunów do korzystania z publikowanych tekstów najbardziej współczesnych polskich autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Jednocześnie prosimy o niepowielanie repertuaru z poprzednich lat.
Powołani przez organizatora jurorzy oceniać będą prezentacje według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,
- interpretacja utworów,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.

Opiekun prawny każdego uczestnika konkursu wyraża zgodę na dokumentację konkursu przez Organizatora lub jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów publicznych za pomocą obrazu lub/i dźwięku.
Opiekun prawny uczestnika konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do wprowadzenia zdjęć dokumentujących przebieg konkursu i Galę podsumowującą (ogłoszenie wyników i wręczenie nagród) do pamięci komputera, przechowywania i korzystania ( w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, na zasadzie licencji niewyłącznej) w celu związanym z promowaniem Konkursu w formie druku, audio, wideo oraz internecie, we wszystkich działaniach związanych z promowaniem Organizatora i Konkursu. Opiekun prawny uczestnika zgadza się na posługiwanie przez Organizatora Konkursu i jego Partnerów i Patronów swoim Imieniem i Nazwiskiem w celach informacyjnych.

Szczegółowe informacje dostępne na naszej stronie internetowej www.rok.czestochowa.pl w zakładce Spotkań oraz w sekretariacie ROK: tel.: 34 324 46 51, 34 324 94 81; e-mail: rok@rok.czestochowa
Koordynator Spotkań: Dorota Musiał, tel. 34 366 59 65; e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl 


 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o przysługującym Państwu prawom związanym z przetwarzaniem przez Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a podanych w zgłoszeniu do Konkursu danych osobowych.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKA
XXX Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na Słowa”

Warunkiem udziału w XXX Regionalnych Spotkaniach z Poezją i Prozą „Wrażliwość na Słowa” jest podanie przez uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, nazwy szkoły lub nazwy instytucji delegującej i miejscowości. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest niezbędnym warunkiem udziału w XXX Regionalnych Spotkaniach z Poezją i Prozą „Wrażliwość na Słowa”. Dane będą przetwarzane w imieniu administratora przez koordynatora konkursu, powołanych członków Jury zobowiązanych umową do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą oraz przez grafika i informatyka, w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu konkursu, w tym: przygotowanie dyplomów za udział we wszystkich etapach, opublikowanie danych osobowych na stronie www.rok.czestochowa.pl w zakładce konkursu w liście kolejności prezentacji oraz protokołach Jury (kolejnych etapów).

INFORMACJA DLA INSTRUKTORA / NAUCZYCIELA PRZYGOTOWUJĄCEGO UCZESTNIKA
XXX Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na Słowa”

Warunkiem udziału w XXX Regionalnych Spotkaniach z Poezją i Prozą „Wrażliwość na Słowa” jest podanie przez instruktora / nauczyciela przygotowującego uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego, które podają na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest niezbędnym warunkiem przeprowadzenia XXX Regionalnych Spotkaniach z Poezją i Prozą „Wrażliwość na Słowa”. Dane będą przetwarzane w imieniu administratora przez koordynatora konkursu, w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu konkursu, w tym: bieżący kontakt i przekazywanie informacji dotyczących kolejności przesłuchań, werdyktów Jury, we wszystkich etapach eliminacyjnych konkursu oraz zaproszeniu na uroczystości finałowe.
Ponadto instruktor / nauczyciel przygotowujący uczestnika jest zobowiązany do wyrażenia zgody na wysyłanie informacji dotyczących Konkursu przez Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a. drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219).
Brak zgody uniemożliwi bieżący kontakt koordynatora konkursu z osobą przygotowującą uczestnika a tym samym utrudni udział uczestnika w Konkursie.


Osobom, które podały swoje dane w karcie i przesłały zgłoszenie, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane, o których mowa w karcie będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 z póź. zm.). jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@rok.czestochowa.pl

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia 

XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Świat malowany plasteliną” XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży - etap powiatowy dla młodzieży

przeglądaj wydarzenia: