Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie | Konkurs Poezji Śpiewanej „*** żyje się tylko chwilę…”
X

tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

18
października
2018

Konkurs Poezji Śpiewanej „*** żyje się tylko chwilę…”

Konkurs filmowy „Video, ergo sum- Widzę, więc jestem” - finał Konkurs filmowy „Video, ergo sum- Widzę, więc jestem”

przeglądaj wydarzenia:

Regionalny Konkurs Poezji Śpiewanej „*** żyje się tylko chwilę…”
towarzyszący 39. Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemu im. Haliny Poświatowskiej
Częstochowa, 2018

Wszystkich uczestników zapraszamy na przesłuchania konkursowe,
które odbędą się w dniu 18 października br. od godz. 16.00
w sali kameralnej Regionalnego Ośrodka Kultury

logo konkursu poezji śpiewanej

I. Organizator Konkursu: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

II. Cele Konkursu:
- zainteresowanie formą poezji śpiewanej,
- stworzenie warunków do rozwijania amatorskiej twórczości artystycznej,
- popularyzowanie dorobku polskich autorów,
- popularyzowanie wykonawców poezji śpiewanej i ich repertuaru,
- promowanie utalentowanych wokalistów,
- uwrażliwienie na estetykę wykonania śpiewanych utworów.

III. Zasady programowe i organizacyjne oraz warunki uczestnictwa.
1. Konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do osób niezwiązanych zawodowo z działalnością muzyczną, nie będących studentami wydziałów muzycznych uczelni wyższych lub akademii muzycznych. Do udziału zapraszamy uczestników z subregionu północnego województwa śląskiego (region częstochowski) oraz z Częstochowy.
2. Konkurs adresowany jest do osób w wieku: 
- od 15 do 18 roku życia (uczestnik małoletni), 
- od 19 do 25 roku życia (uczestnik pełnoletni).
3. W Konkursie biorą udział soliści, dopuszczalne są też duety wokalne.
4. Każdy zgłoszony do Konkursu solista/duet zobowiązany jest do wykonania dwóch utworów śpiewanych z dowolnymi tekstami poetyckimi, publikowanymi w książkach, prasie literackiej lub wydawnictwach pokonkursowych konkursów poetyckich. Szczególnie doceniane będą aranżacje muzyczne do wierszy Haliny Poświatowskiej oraz do wierszy laureatów ostatniej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej (rok 2017). Wydawnictwo pokonkursowe z wierszami nagrodzonych dostępne w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie oraz na stronie internetowej Ośrodka www.rok.czestochowa.pl  
Organizator zachęca do korzystania z akompaniamentu na żywo. Do akompaniamentu może być stosowany dowolny instrument, można wystąpić z towarzyszeniem małego zespołu muzycznego (do trzech osób).
5. Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 10 minut.
6. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 12 października br. na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, ul. Ogińskiego 13 a, 42-200 Częstochowa.
Kartę można przesłać pocztą tradycyjną lub na adres mailowy: teatr@rok.czestochowa.pl. Prosimy o przestrzeganie podanego terminu dostarczania kart zgłoszeń. Karty dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
7. Przesłuchania konkursowe uczestników odbędą się w dniu 18 października br. od godz. 16.00 w sali kameralnej Regionalnego Ośrodka Kultury, według kolejności, z jaką zostaną dostarczone karty zgłoszeń.
8. Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym oraz koncert towarzyszący zaplanowane są w dniu 15 listopada br. o godz. 16.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury.

IV. Oceny zgłoszonych do Konkursu prezentacji dokonają powołani przez organizatora jurorzy. Kryteria oceny:
- dobór repertuaru i interpretacja wybranych utworów,
- zgodność charakteru muzyki i tekstu poetyckiego,
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców, dykcja i emisja głosu,
- oryginalność kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania,
- inwencja twórcza,
- ogólne wrażenie artystyczne.
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach jurorzy mogą nie przyznać żadnej nagrody lub przyznać nagrody ex aequo.
Decyzje jurorów są ostateczne.

V. Informacje dodatkowe. Postanowienia końcowe.
1. Przesłuchaniom konkursowym będą towarzyszyć konsultacje i warsztaty dla uczestników i ich opiekunów.
2. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają listy gratulacyjne. Wydanie nagród i wyróżnień możliwe jest jedynie w formie przelewu pieniężnego, wykonanego na nr konta podany w podpisanym przez laureata oświadczeniu (załącznik nr 3 do regulaminu), w terminie do 14 dni roboczych od daty przekazania organizatorowi danych niezbędnych do wykonania przelewu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, po uprzednim powiadomieniu uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji prezentacji artystycznych za pomocą dostępnych technik fotograficznych i nagraniowych (audio, video) oraz rozpowszechniania wizerunku uczestników w celach promocyjnych Konkursu.
5. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Organizatora www.rok.czestochowa.pl. Informacje o Konkursie także pod numerami telefonów: 34 366 59 65 (Koordynator Konkursu: Dorota Musiał), 34 324 46 51 (sekretariat ROK).

VI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją konkursu jest:
- Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, prowadzącym działalność statutową instytucji kultury / księga rejestru założona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w dniu 13.IX.1999 r. nr RIK-D/11/99,
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (42-200), ul. Ogińskiego 13a
e-mail: iod@rok.czestochowa.pl
3. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia oraz dane podane w oświadczeniu, będą przetwarzane w celach określonych w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji i realizacji Konkursu, oceny przygotowanych prezentacji, sporządzenia protokołu, dyplomów oraz wypłaty nagród Laureatom, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs)
5. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu zamieszczone w protokołach Jury Konkursu, zdjęciach i materiałach filmowych dokumentujących przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu, folderach/katalogach/prezentacjach okolicznościowych, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane wieczyście zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych, podmioty świadczące usługi bankowe oraz Archiwum Państwowe (po upływie 25 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs).
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
10. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
11. Dobrowolny udział w wydarzeniu osób towarzyszących (akompaniatorów, członków zespołu / grupy) jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku do celów promocyjnych Organizatora oraz Konkursu.
12. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia i oświadczeniu Laureata nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Konkursie.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia - uczestnik małoletni
Karta zgłoszenia - uczestnik pełnoletni
Oświadczenie Laureata - wypełniają tylko osoby nagrodzone

 


 

Protokół
Regionalnego Konkursu Poezji Śpiewanej „żyje się tylko chwilę…”
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 18 października 2018 roku.

Jurorzy oceniający prezentacje:
Iwona Chołuj - aktorka Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, wokalistka,
Przemysław Jeziorowski - muzyk, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, specjalista w zakresie emisji głosu, wykładowca Instytutu Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie,
Karolina Jędrak - instruktor ds. muzyki w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie,

po wysłuchaniu wszystkich wykonawców postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagroda Anna Drynda IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie,
II nagroda Dominika Karoń I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie,
III nagroda Karolina Bajor VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie,
dwa równorzędne wyróżnienia:
Julia Lach I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie,
Adrianna Sieradzka I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie.

Konkurs filmowy „Video, ergo sum- Widzę, więc jestem” - finał Konkurs filmowy „Video, ergo sum- Widzę, więc jestem”

przeglądaj wydarzenia: