tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

16
czerwca
2018

Legendy Jury - REGIONALNY KONKURS LEGEND, BAŚNI, PODAŃ

Jura ROK Festiwal - Poczesna Jurajski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”

przeglądaj wydarzenia:

LEGENDY JURY
REGIONALNY KONKURS LEGEND, BAŚNI, PODAŃ


ORGANIZATOR:
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W CZĘSTOCHOWIE

CELE KONKURSU:
- działania na rzecz ochrony gwary jako regionalnego dziedzictwa kulturowego
- ochrona języka jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego
- zgłębianie tajników lokalnej gwary oraz zachęcanie do jej pielęgnowania
- pobudzenie tożsamości regionalnej
- dialog międzypokoleniowy
- przybliżenie swoistości gatunkowej legendy, baśni, podania
- gromadzenie jurajskich: legend, baśni i podań w celu ochrony i ich upowszechnienia

WARUNKI UCZESTNICTWA
- uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Jury Krakowsko-Częstochowskiej, niezależnie od wieku
- zgłoszone do konkursu legendy muszą być autentyczne, należy podać źródło ich pozyskania
- legendy, podania, bajki mogą być zapisane językiem literackim lub gwarą
- teksty legend, podań, baśni (do pięciu sztuk) należy przesyłać zapisane w wersji elektronicznej na płycie CD jako dokument programu Word 97-2003 (lub e-mail: rok@rok.czestochowa.pl) oraz w wersji papierowej wydruk komputerowy formatu A-4 wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, na adres Organizatora: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa, w terminie do 1 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego)
- nagrodzone teksty zostaną zaprezentowane podczas Jura ROK Festiwal przez zwycięzców konkursu lub osoby trzecie, współpracujące z Organizatorem (sposób prezentacji prosimy zaznaczyć w karcie zgłoszenia).
- nadesłane legendy przechodzą na własność Organizatora, który najciekawsze zarchiwizuje, a po kilku edycjach konkursu wyda drukiem.
- oceny zaprezentowanych legend, podań baśni dokona jury składające się z etnografów, folklorystów, znawców regionu i jego dziedzictwa kulturowego.
- o kolejności występów i programie przesłuchań uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora
- finał konkursu odbędzie się 16 czerwca 2018 roku podczas imprezy Jura ROK Festiwal w Poczesnej.
- informacji na temat konkursu udziela:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
tel. 34 324 46 51 / fax. 34 324 94 81, e-mail: rok@rok.czestochowa.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramach z przyczyn od niego niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o przysługującym Państwu prawom związanym z przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu podanych w karcie zgłoszenia danych osobowych.
Uczestnikowi Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań „Legendy Jury” przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane, o których mowa w karcie zgłoszenia będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie odbywa się w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań „Legendy Jury” zgodnie z Regulaminem w tym ocena nadesłanych tekstów i sporządzenie protokołu przez powołane Jury, przygotowanie dyplomów i wydanie nagród. Dane osobowe laureatów, których nagrody będą ufundowane przez sponsorów Konkursu, będą udostępnione upoważnionym przedstawicielom sponsorów w celu wydania nagród.
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia Konkursu jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie:
e-mail: iodo@rok.czestochowa.pl

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia uczestnika małoletniego
Karta zgłoszenia uczestnika pełnoletniego


Protokół Regionalnego Konkursu Legend, Baśni i Podań
Legendy Jury
Poczesna, 16 czerwca 2018 r.

Jury w składzie:
Elżbieta Miszczyńska - przewodnicząca
Elżbieta Wróbel
Joanna Warońska
po wysłuchaniu prezentacji tekstów nadesłanych na konkurs Legendy Jury.
(6 uczestników, 13 legend) przyznało nagrody i wyróżnienia:

Grand Prix - Zdzisław Adamczyk
I nagroda - Marta Osadnik
II nagroda - Wiktoria Hucz
III nagroda - Joanna Bochaczek-Trąbska
Wyróżnienie - Waldemar Chamala

Jury doceniło twórcze wykorzystanie materiału źródłowego i sposób prezentacji.

GRATULUJEMY!

Jura ROK Festiwal - Poczesna Jurajski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”

przeglądaj wydarzenia: