tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

6
października
2018

Etnostrada - Spotkania Folklorystyczne

Konkurs Poezji Śpiewanej „*** żyje się tylko chwilę…” Konkurs Wokalny im. Janka Kiepury Złoty Potok 2018

przeglądaj wydarzenia:

REGULAMIN
„ETNOSTRADA” SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE 2018

Projekt dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie kultura.pl i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa

2. CELE PRZEGLĄDU:
- Prezentacja i upowszechnianie bogactwa form folklorystycznych funkcjonujących w regionie
- Ochrona i promocja dialektów i gwar regionu
- Transmisja kulturowa
- Wymiana doświadczeń kulturowych oraz wzajemna edukacja
- Promocja kultury ludowej i tradycyjnej regionu w mieście
- dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury,

3. ZASADY UCZESTNICTWA
- W przeglądzie mogą brać udział zespoły folklorystyczne, śpiewacze, obrzędowe, taneczne, muzyczne lub specjalnie w tym celu stworzone projekty artystyczne, którym bliska jest spuścizna przodków i kultura ludowa regionu/miejscowości, w której żyją.
- Każdy z zespołów/projektów przygotowuje prezentację max. 15 minutową na podany przez Organizatora temat, którym w tym roku jest Radosna Niepodległa.
- Prezentacje muszą być zakorzenione w kulturze tradycyjnej, muszą czerpać z lokalnego folkloru, podań ustnych.
- Zespoły, które zgłoszą się do przeglądu, wystąpią we wspólnym pokazie (taneczno-śpiewaczym), przygotowanym wcześniej we współpracy z instruktorami z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
- Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie na adres Organizatorów:

STOWARZYSZENIE KULTURA.PL
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY
ul. Ogińskiego 13 A
42-200 Częstochowa
lub
stowarzyszenie@rok.czestochowa.pl

karty zgłoszenia w terminie do 14 września 2018 r. Podpisana karta zgłoszenia jest równoważna z akceptacją regulaminu.

4. OCENA PREZENTACJI
- Zespoły i projekty zostaną ocenione przez profesjonalne jury, dla którego wartością nadrzędną będzie zgodność prezentacji z tradycją.
- Istotne również będą – entuzjazm oraz radość, z którą członkowie zespołów/projektów podchodzą do misji upowszechniania i krzewienia kultury ludowej w terenie.
- Jury przyzna najlepszym zespołom NAGRODY FINANSOWE.

5. ZAŁOŻENIA ORGAZNIACYJNE:
- ”Etnostrada” odbędzie się 6 października 2018 roku w MDK w Częstochowie na ulicy Łukasińskiego 50/68.
- Przeglądy zespołów rozpoczną się ok. godz. 12.00 (ilość zgłoszeń będzie miała wpływ na końcowy kształt programu przeglądu).
- Przeglądowi towarzyszyć będą ogólnodostępne warsztaty rękodzieła a także koncert zespołu Rzoz.
- Koszty dojazdu zespołu pokrywa instytucja delegująca.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramach z przyczyn od nich niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczestnicy „Etnostrady” spotkań folklorystycznych przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas imprezy, w celu wykorzystania ich przez Organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
- utrwalania (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak : fotografia, audio, video
- zwielokrotniania na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu
- wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci Internet
- publicznego odtwarzania, wyświetlania

Udział w Przeglądzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na to, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Przeglądu „ETNOSTRADA” SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE 2018 w dniu 6 października 2018 r., są przechowywane w archiwum Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie (www.rok.czestochowa.pl, www.facebook.com/ROKCzestochowa/ , serwis Youtube - kanał: rokczestochowa) oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.
Zgoda ta jest rozszerzona także na Współorganizatorów i Partnerów, związanych z tym Przeglądem, w szczególności Województwo Śląskie, MDK w Częstochowie.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Przeglądu są:
- Stowarzyszenie kultura.pl z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Ogińskiego 13a, prowadzącym działalność statutową, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego /Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy, Sygnatura CZ.XVII NS-REJ.KRS/2540/17/953, KRS 0000394451, NIP 5732840021, Regon 242757307/
- Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, prowadzącym działalność statutową instytucji kultury / księga rejestru założona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w dniu 13.IX.1999 r. nr RIK-D/11/99,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
- Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (42-200), ul. Ogińskiego 13a
e-mail: iod@rok.czestochowa.pl

3. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celach określonych w regulaminie Przeglądu, w tym: organizacji wydarzenia, oceny przygotowanych prezentacji, sporządzenia protokołu, dyplomów, statuetek oraz wypłaty nagród Laureatom, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

4. Dane Uczestników i Laureatów Przeglądu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Przegląd)

5. Dane Uczestników i Laureatów Przeglądu zamieszczone w protokole Jury oraz zdjęcia, materiały filmowe dokumentujące przebieg i rozstrzygnięcie Przeglądu oraz materiały promocyjne i publikacje prasowe promujące Przegląd i organizatorów, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:
- przez okres 25 lat w archiwum Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie,
- wieczyście w Archiwum Państwowym,

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Przeglądzie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

8. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie współadministratorów danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych, podmioty świadczące usługi bankowe, Biuro rachunkowe, Województwo Śląskie (zgodnie z umową z dnia 18.05.2018 r., związaną z realizacją zadania publicznego „Etnostrada – spotkania folklorystyczne”, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz Archiwum Państwowe.

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

10. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

11. Dobrowolny udział w wydarzeniu osób towarzyszących (akompaniatorów, członków zespołu / grupy) jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku do celów promocyjnych Organizatorów oraz Przeglądu.

12. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Przeglądzie.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

Konkurs Poezji Śpiewanej „*** żyje się tylko chwilę…” Konkurs Wokalny im. Janka Kiepury Złoty Potok 2018

przeglądaj wydarzenia: