tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

22
lipca
2018

Konkurs fotograficzny „Balonowa Jura Janów-Olsztyn 2018”

Pokonkursowa wystawa fotografii “CYBERFOTO 2018” w Galerii ZPAF Katowice Jurajskie debiuty - Ogólnopolski Przegląd Piosenki Własnej

przeglądaj wydarzenia:

logo konkursu Balonowa Jura

REGULAMIN
Konkursu fotograficznego „Balonowa Jura Janów-Olsztyn 2018”

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego pn. „Balonowa Jura Janów - Olsztyn 2018”, zwanego dalej Konkursem.
2. Współorganizatorami Konkursu są: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Gmina Janów i Gmina Olsztyn, zwane dalej Współorganizatorami.
3. Celem Konkursu jest promocja Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w tym jurajskich Gmin Janów i Olsztyn poprzez zarejestrowanie i rozpowszechnianie obrazów związanych z XXXIV Balonowymi Mistrzostwami Polski oraz II Jurajskimi Zawodami Balonowymi.
4. Szczegółowe informacje na temat zasad organizacyjnych Konkursu oraz jego przebiegu zostaną udostępnione na stronach Współorganizatorów, prowadzonych w sieci Internet pod adresami: www.balonowajura.pl, www.rok.czestochowa.pl, www.janow.pl, www.olsztyn-jurajski.pl  
5. Wszelkie pytania należy kierować na adres: info@balonowajura.pl

§2
Kryteria udziału w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do profesjonalistów i amatorów fotografii.
2. Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się jedynie osoby pełnoletnie.
3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
4. Prace konkursowe należy wykonać podczas XXXIV Balonowych Mistrzostw Polski oraz II Jurajskich Zawodów Balonowych, odbywających się w Gminach Janów i Olsztyn, w terminie 19 - 22 lipca 2018 roku. Szczegółowy program imprez dostępny na stronie: www.balonowajura.pl
5. Zdjęcia wyłącznie w formie pliku JPG (dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli, minimalna wielkość: 3MB) należy przesłać na adres email: info@balonowajura.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 regulaminu).
6. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 zdjęcia lub jeden cykl 6 zdjęciowy.
7. Pliki zdjęciowe muszą być podpisane nazwiskiem autora oraz tytułem fotografii.
8. Termin nadsyłania prac: do 31 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
9. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
10. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
11. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
12. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Współorganizatorów, informacji dotyczących Konkursu, za pomocą adresu e-mail lub nr telefonu podanego w karcie zgłoszenia.

§3
Wyniki Konkursu

1. Oceny materiałów fotograficznych dokonywać będzie Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli powołanych spośród pracowników Współorganizatorów.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 16 sierpnia 2018 r. na stronach wymienionych w §1 pkt.4.
3. Zwycięzcy Konkursu otrzymają statuetki, dyplomy oraz następujące nagrody:
I miejsce 600 zł
II miejsce 400 zł
III miejsce 200 zł
Nagroda specjalna Dyrektora ROK Częstochowa
4. Wydanie Nagrody możliwe jest jedynie w formie przelewu pieniężnego, wykonanego na numer konta podany w podpisanym oświadczeniu (załącznik nr 2 regulaminu) przekazanym przez Laureata drogą elektroniczną (skan), w terminie do 14 dni roboczych od daty przekazania Współorganizatorom danych niezbędnych do wykonania przelewu.
5. Współorganizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, wizerunku i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych współorganizatorów oraz w prasie, mediach i Internecie.
6. W IV kwartale 2018 r. w siedzibach Współorganizatorów zostaną zorganizowane wystawy prezentujące nadesłane fotografie.

§ 4
Wykorzystywanie prac

Uczestnik Konkursu przez wypełnienie karty zgłoszenia oświadcza, iż:
1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie,
2. Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronach Współorganizatorów, prowadzonych w sieci Internet pod adresami: www.balonowajura.pl, www.rok.czestochowa.pl, www.janow.pl, www.olsztyn-jurajski.pl oraz ich profilach FB i Instagram, w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,
3. Udziela Współorganizatorom bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do nagrodzonych zdjęć, w celu podania w Internecie do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu, wykorzystania zdjęć w celach promocji i reklamy Współorganizatorów oraz Balonowych Mistrzostw Polski i Jurajskich Zawodów Balonowych w zakresie następujących pól eksploatacji:
(a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania,
(b) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały, sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów,
(c) wprowadzenie do sieci teleinformatycznych i informatycznych oraz innych form przekazu danych tj. SMS, MMS itp. oraz przekazu interaktywnego,
(d) wprowadzenie do sieci multimedialnych w tym do Internetu i telefonii mobilnej,
(e) przesyłanie przy wykorzystaniu informatycznych oraz telekomunikacyjnych środków przekazu obrazu,
(f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do zdjęć, w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. W przypadku wystąpienia wobec Współorganizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

§5
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją konkursu są:
- Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, prowadzącym działalność statutową instytucji kultury / księga rejestru założona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w dniu 13.IX.1999 r. nr RIK-D/11/99,
- Urząd Gminy Janów z siedzibą w Janowie (42-253), ul. Częstochowska 1,
- Urząd Gminy Olsztyn z siedzibą w Olsztynie (42-256), Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (42-200), ul. Ogińskiego 13a
e-mail: iod@rok.czestochowa.pl
3. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia oraz dane podane w oświadczeniu, będą przetwarzane w celach określonych w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji i realizacji Konkursu, oceny zdjęć, sporządzenia protokołu, dyplomów, statuetek oraz wypłaty nagród Laureatom, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs)
5. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu zamieszczone w protokole Komisji Konkursowej, zdjęciach i materiałach filmowych dokumentujących przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu, folderach/katalogach okolicznościowych oraz nadesłane prace, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane wieczyście zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie współadministratorów danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych, podmioty świadczące usługi wykonania statuetek, druku folderów/katalogów okolicznościowych, podmioty świadczące usługi bankowe oraz Archiwum Państwowe (po upływie 25 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs).
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
10. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
11. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia i oświadczeniu Laureata nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Konkursie.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe z udziałem uczestników Konkursu podczas jego trwania jak i odpowiedzialności cywilnej za działania i zaniechania uczestników.
2. Uczestnicy startują w Konkursie na własną odpowiedzialność.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
4. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na wymienionych §1 pkt. 4 stronach internetowych.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia uczestnika (pdf)
Karta zgłoszenia uczestnika (docx)
Oświadczenie Laureata

 


 

 

zaproszenie na mistrzostwa balonowe

 


 

plakat towarzyszący balonowym mistrzostwom 2018

 


 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursu Fotograficznego
„ Balonowa Jura Janów-Olsztyn 2018”
organizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Gminę Janów i Gminę Olsztyn

W dniu 13 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Olsztyn obradowało Jury Konkursowe w składzie:
Przewodniczący Jury – Sławomir Jodłowski – artysta fotografik ZPAF, instruktor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, członkowie Jury: Monika Kosielak – pracownik Urzędu Gminy Janów ds. promocji i komunikacji społecznej, Paulina Bartkowiak – pracownik Referatu promocji i turystyki Urzędu Gminy Olsztyn, Ireneusz Bartkowiak – pełnomocnik Gminy Janów ds. promocji, komunikacji społecznej i turystyki.

Po obejrzeniu 267 prac Jury przyznało następujące nagrody:
I miejsce (600 zł) - Joanna Mazur – cykl trzech fotografii : Jura sunset balloons, Flight up, Landing zone
II miejsce (400 zł) - Joanna Pęcherzewska – dyptyk: Początek, Kolory Jury
III miejsce (200 zł) - Rafał Malczyk – fotografia pt. Balony na niebie
Nagroda Specjalna Dyrektora ROK-u (500 zł) - Dariusz Gawroński – cykl trzech fotografii: O poranku, Zaćmienie, Sam

Podstawą oceny były dokumentacyjne wartości promocyjne Jury oraz artystyczne wartości fotografii. Z nadesłanych 267 fotografii wybrano dodatkowo kilkadziesiąt zdjęć, które będą eksponowane na wystawie pokonkursowej. O szczegółach wręczenia nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej organizatorzy poinformują autorów nadesłanych fotografii drogą e-mailową. Informacje pojawią się również na serwisach internetowych organizatorów konkursu.

GRATULUJEMY!

Pokonkursowa wystawa fotografii “CYBERFOTO 2018” w Galerii ZPAF Katowice Jurajskie debiuty - Ogólnopolski Przegląd Piosenki Własnej

przeglądaj wydarzenia: