tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

22
września
2018

Konkurs Wokalny im. Janka Kiepury Złoty Potok 2018

Spotkanie z książką Władysław Sebyła. Lektury pod redakcją Joanny Kisiel i Elżbiety Wróbel Królicza Nora. Taperka w ramach 15. Nocy Kulturalnej

przeglądaj wydarzenia:

UWAGA!!

Termin zgłoszeń został przedłużony do 14 września br. godz. 9.00
Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN
Konkursu Wokalnego im. Janka Kiepury Złoty Potok 2018

Informacje ogólne
„Konkurs Wokalny im. Janka Kiepury Złoty Potok 2018’” zwany dalej Konkursem, jest współorganizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie i Gminę Janów.
Konkurs jest kierowany do osób powyżej 18 roku życia, zarówno do amatorów jak i profesjonalnych wokalistów, tj. studentów akademii muzycznych, osób studiujących wokalistykę, absolwentów wydziałów wokalnych, solistów teatrów muzycznych, itp.
W repertuarze konkursu powinny znaleźć się następujące gatunki: opera, operetka, poezja śpiewana, piosenka aktorska, piosenki musicalowe.

Celem konkursu jest:
1. Prezentacja i promocja dorobku artystycznego Jana Kiepury, który jako mały chłopiec mieszkał w Złotym Potoku i uczęszczał do Ochronki hrabiny Stefanii Raczyńskiej.
2. Prezentacja i promocja dorobku artystycznego polskich artystów.
3. Umożliwienie młodym i dojrzałym wykonawcom prezentacji i konfrontacji ich osiągnięć.
4. Wyłonienie najlepszych wykonawców, ich promocja oraz współpraca.
5. Uatrakcyjnienie Złotopotockiego Święta Szlaku Orlich Gniazd.

Kwalifikacje do konkursu odbywają się na podstawie zgłoszenia uczestnika.
1. Kwalifikacji dokona komisja powołana przez organizatorów.
2. Uczestników Konkursu będzie oceniało profesjonalne Jury powołane przez organizatorów. Jury będzie oceniać Uczestników Konkursu w skali od 1 do 25 punktów. Do Finału przechodzi maksymalnie 10 osób z najwyższą punktacją.
3. Przez „wykonawców” rozumie się uczestników indywidualnych oraz zespoły wokalne lub wokalno-instrumentalne (maksymalnie 6 osób ).
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i wykonanie dwóch utworów, z czego jeden musi być z repertuaru Jana Kiepury, drugi natomiast wyłącznie w języku polskim. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 10-12 minut.
5. Wykonawcy może towarzyszyć akompaniator (instrument dowolny) lub półplayback.
6. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz instrument klawiszowy.
7. Dopuszcza się współautorstwo w zakresie tekst, muzyka, wykonanie.
8. Uczestnik zobowiązany jest do dnia 07.09.2018 r. nadesłać kartę zgłoszenia oraz demo (2 prezentowane utwory) na dowolnym nośniku dźwięku lub w formacie MP3 z załączoną kartą zgłoszenia na adres e-mail: muzyk@rok.czestochowa.pl lub na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
Z dopiskiem Konkurs Wokalny im. Janka Kiepury Złoty Potok 2018

9. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
10. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie - e-mail: muzyk@rok.czestochowa.pl  oraz koordynator Paulina Zarzycka tel. 34 366 89 13

W finale Konkursu będą uczestniczyć wykonawcy wyłonieni przez Komisję Kwalifikacyjną.
1. Wykonawcy zostaną powiadomieni o zaproszeniu do uczestnictwa w finale Konkursu drogą internetową lub telefoniczną do dnia 15.09.2018 roku.
2. Wszyscy Finaliści otrzymają dyplomy Finalisty Konkursu, a Laureaci dyplomy i statuetki oraz nagrody za I, II i III miejsce. Łączna kwota nagród finansowych dla laureatów wynosi 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych). Organizatorzy przewidują także nagrody rzeczowe pozyskane od sponsorów.
3. O wysokości oraz podziale nagród decyduje wyłącznie Jury Konkursu.
4. Wydanie Nagród pieniężnych możliwe jest jedynie w formie przelewu, wykonanego na numer konta Laureata podany w podpisanym oświadczeniu (załącznik nr 2 regulaminu), w terminie do 14 dni roboczych od daty przekazania Współorganizatorom danych niezbędnych do wykonania przelewu.
5. Organizatorzy Konkursu zapewniają uczestnikom profesjonalne nagłośnienie, obsługę akustyczną oraz garderobę.
6. Uczestnicy są zobowiązani do zaprezentowania w czasie Konkursu jedynie nadesłanych wcześniej i opisanych w zgłoszeniu utworów.
7. Wszyscy Laureaci i Finaliści Konkursu mają obowiązek nieodpłatnie wziąć udział w Koncercie Laureatów podczas Złotopotockiego Święta Orlich Gniazd (22 września 2018 r. w godzinach popołudniowych).
8. Kandydaci oraz ewentualni akompaniatorzy uczestniczą w Konkursie na koszt własny lub na koszt delegujących ich instytucji.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy Konkursu udzielają organizatorom praw do dowolnego wykorzystywania nagrań zarejestrowanych w czasie konkursu oraz zrealizowanych materiałów foto/video, bez wypłacania dodatkowych wynagrodzeń.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Konkursu.
Prawa autorskie i wykorzystanie wizerunku
1. Za występy w koncercie laureatów oraz za nagrania radiowe bądź telewizyjne w czasie całego Konkursu uczestnicy i akompaniatorzy nie mogą wnosić roszczeń honoraryjnych i jakichkolwiek innych praw.
2. Uczestnik oraz pianista zgłaszając się do przesłuchań konkursowych przenoszą nieodpłatnie na organizatorów Konkursu prawo do korzystania i rozporządzania całością artystycznego wykonania w trakcie Konkursu i ewentualnych późniejszych koncertów laureatów.
3. Organizatorzy Konkursu zastrzega sobie prawo do: transmitowania przez radio i telewizję, filmowania, rejestrowania na różnych nośnikach dźwięku i obrazu, rozpowszechniania nagrań przez wszelkie media wszystkich publicznych wystąpień uczestników.
4. Przystępując do Konkursu uczestnicy i towarzyszący im akompaniatorzy udzielają Organizatorowi oraz współorganizatorom zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik w związku z ich udziałem w poszczególnych etapach konkursu i koncercie Laureatów oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji Konkursu.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją konkursu są:
- Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, prowadzącym działalność statutową instytucji kultury / księga rejestru założona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w dniu 13.IX.1999 r. nr RIK-D/11/99,
- Urząd Gminy Janów z siedzibą w Janowie (42-253), ul. Częstochowska 1,
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (42-200), ul. Ogińskiego 13a
e-mail: iod@rok.czestochowa.pl
3. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia oraz dane podane w oświadczeniu, będą przetwarzane w celach określonych w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji i realizacji Konkursu, oceny przygotowanych prezentacji, sporządzenia protokołu, dyplomów oraz wypłaty nagród Laureatom, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs)
5. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu zamieszczone w protokołach Jury Konkursu, zdjęciach i materiałach filmowych dokumentujących przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu, folderach/katalogach okolicznościowych, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane wieczyście zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie współadministratorów danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych, podmioty świadczące usługi bankowe oraz Archiwum Państwowe (po upływie 25 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs).
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
10. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
11. Dobrowolny udział w wydarzeniu osób towarzyszących (akompaniatorów, członków zespołu / grupy) jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku do celów promocyjnych Organizatorów oraz Konkursu.
12. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia i oświadczeniu Laureata nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Konkursie.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia
Oświadczenie Laureata - wypełniają tylko osoby nagrodzone

 


 

PROTOKÓŁ ELIMINACJI WSTĘPNYCH
KONKURSU WOKALNEGO IM. JANKA KIEPURY - ZŁOTY POTOK 2018

W imieniu Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, komisja konkursowa w składzie:

1. Małgorzata Majer – przewodnicząca jury
2. Karolina Jędrak – członek jury

spośród 7 nadesłanych zgłoszeń zakwalifikowała 3 wykonawców, którzy wezmą udział w II etapie przesłuchań, odbywających się podczas Złotopotockiego Święta Szlaku Orlich Gniazd „JUROMANIA”- 22 września 2018r.
Wykonawcy zakwalifikowani do II etapu:
1. Jacek Miernikiewicz
2. Karolina Kosielak
3. Kwartet LeonVoci

Na finałowe prezentacje zapraszamy do Złotego Potoku 22 września 2018 r., o godz. 12.00
(Zespół pałacowo - parkowy)
O godz. 14.50 planowane jest wręczenie nagród i koncert laureatów Konkursu Wokalnego im. Janka Kiepury.


PROTOKÓŁ JURY KONKURSU WOKALNEGO IM. JANKA KIEPURY
ZŁOTY POTOK 2018

W dniu 22.09.2018 r., podczas Złotopotockiego Święta Szlaku Orlich Gniazd „JUROMANIA” odbył się Konkurs Wokalny im. Janka Kiepury. Cele konkursu: Prezentacja i promocja dorobku artystycznego Jana Kiepury i innych polskich artystów, umożliwienie młodym i dojrzałym wykonawcom prezentacji i konfrontacji ich osiągnięć, wyłonienie najlepszych twórców i wykonawców oraz ich dalsza promocja, a także uatrakcyjnienie Złotopotockiego Święta Szlaku Orlich Gniazd.

Jury w składzie:
Jacek Wójcicki - przewodniczący jury, 
Artur Gotz - członek jury, 
Naira Ayvazyan - członek jury,
spośród 3 wybranych w I etapie wykonawców, wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce - Nagroda w wysokości 700 zł, ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie - Kwartet LeonVoci
II miejsce - Nagroda w wyskości 500 zł, ufundowana przez Urząd Gminy w Janowie - Jacek Miernikiewicz
III miejsce - Nagroda w wysokości 300 zł, ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie - Karolina Kosielak

Statuetki dla Laureatów ufundował Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spotkanie z książką Władysław Sebyła. Lektury pod redakcją Joanny Kisiel i Elżbiety Wróbel Królicza Nora. Taperka w ramach 15. Nocy Kulturalnej

przeglądaj wydarzenia: