tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

28
października
2018

XIV Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych "Obrzędy, zwyczaje, tradycje"

XXIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Papierowy Świat” Konkurs filmowy „Video, ergo sum- Widzę, więc jestem” - finał

przeglądaj wydarzenia:

logo przeglądu

XIV JURAJSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH
"OBRZĘDY, ZWYCZAJE, TRADYCJE"
28 października 2018 r., Koziegłowy

Patronat:
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Organizatorzy:
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy
Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Zadanie współfinansowane ze środków Marszałka Województwa Śląskiego

I. CELE PRZEGLĄDU
1. Prezentacja dorobku artystycznego zespołów ludowych, folklorystycznych, grup obrzędowych oraz kapel
2. Zachęcenie zespołów do sięgania po nowe tematy, związane z doroczną obrzędowością oraz z codziennymi zwyczajami towarzyszącymi pracy.
3. Kultywowanie tradycyjnego stylu muzykowania oraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego stanowiącego przejaw tożsamości lokalnej i regionalnej.
4. Zachowanie autentycznego repertuaru, języka regionalnego, strojów oraz tradycyjnego składu kapeli dla własnego regionu
5. Ukazanie piękna tkwiącego w kulturze tradycyjnej. Wzbudzenie zainteresowania zwyczajami ludowymi
6. Zaktywizowanie lokalnej społeczności w kierunku działań artystycznych i scenicznych.

II. UCZESTNICY
1. Zespoły folklorystyczne, które w swym programie posiadają obrzęd lub zwyczaj, opracowane według scenariusza własnego, bądź według wiedzy zaczerpniętej z literatury lub przekazów ustnych.
2. Inne grupy: teatry wiejskie, grupy obrzędowe, zespoły ludowe.
3. Kapele
4. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w dniu prezentacji scenariusza przedstawienia.

III. KATEGORIE ZESPOŁÓW
1. Zespoły autentyczne.
2. Zespoły opracowane artystycznie.
3. Kapele

IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
28 października 2018 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury
ul. Żarecka 28
42-350 Koziegłowy
tel. 34 314 12 68
*Organizator, po otrzymaniu kart zgłoszeń, poinformuje zespoły o kolejności prezentacji.

V. OCENA I NAGRODY
Jury, powołane przez Organizatorów, oceniając zespoły będzie brało pod uwagę:
-umiejętność posługiwania się językiem regionalnym,
-sposób prezentacji, oryginalność przedstawianego obrzędu lub zwyczaju /może być prezentowany fragment/,
-sposób przetransformowania tradycyjnego zwyczaju/obrzędu na warunki sceniczne.
- dobór repertuaru śpiewu, muzyki, tańca ubioru, inscenizacji oraz towarzyszących rekwizytów zgodnych z tradycją własnego regionu
- prezentację instrumentów muzycznych, ich brzmienie i sposób wykonania oraz skład kapeli zgodny z rodzimą tradycją

Przewidziane są nagrody u wyróżnienia.

VI. PRZEPISY OGÓLNE
1. Koszty transportu pokrywają instytucje delegujące.
2. Dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w terminie do 15 października 2018 r. w siedzibie Organizatora:

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 59 65
folklor@rok.czestochowa.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
ŻYCZYMY SUKCESÓW ORAZ WIELU WRAŻEŃ ARTYSTYCZNYCH!
ORGANIZATORZY

Uczestnicy XIV Jurajskiego Przeglądu Zespołów Ludowych” "OBRZĘDY, ZWYCZAJE, TRADYCJE” przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas imprezy, na zasadzie licencji niewyłącznej, w celu wykorzystania ich przez Organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
- utrwalania (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak : fotografia, audio, video
- zwielokrotniania na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu
- wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci Internet
- publicznego odtwarzania, wyświetlania

Udział w Przeglądzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na to, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas XIV Jurajskiego Przeglądu Zespołów Ludowych” "OBRZĘDY, ZWYCZAJE, TRADYCJE” w dniu 28 października 2018 r., są przechowywane w archiwum Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie (www.rok.czestochowa.pl, www.facebook.com/ROKCzestochowa/ , serwis Youtube - kanał: rokczestochowa) oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.
Zgoda ta jest rozszerzona także na Współorganizatorów i Partnerów, związanych z tym Przeglądem, w szczególności Województwo Śląskie.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1.Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Przeglądu są:
- Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy, 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28, e-mail: stowarzyszenie@koziegłowy.net 
- Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28, email: dkkozieglowy@wp.pl, tel.: (34) 314-12-68.
- Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, prowadzącym działalność statutową instytucji kultury / księga rejestru założona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w dniu 13.IX.1999 r. nr RIK-D/11/99,
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
- Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy, 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28, e-mail: stowarzyszenie@koziegłowy.net 
3. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celach określonych w regulaminie Przeglądu, w tym: organizacji wydarzenia, oceny przygotowanych prezentacji, sporządzenia protokołu, dyplomów, statuetek oraz wypłaty nagród Laureatom, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Dane Uczestników i Laureatów Przeglądu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Przegląd)
5. Dane Uczestników i Laureatów Przeglądu zamieszczone w protokole Jury oraz zdjęcia, materiały filmowe dokumentujące przebieg i rozstrzygnięcie Przeglądu oraz materiały promocyjne i publikacje prasowe promujące Przegląd i organizatorów, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:
- przez okres 25 lat w archiwum Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach oraz w archiwum Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
- wieczyście w Archiwum Państwowym,
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Przeglądzie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie współadministratorów danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych, podmioty świadczące usługi bankowe, Województwo Śląskie (zgodnie z umową, związaną z realizacją zadania publicznego XIV Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych "OBRZĘDY, ZWYCZAJE, TRADYCJE” na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz Archiwum Państwowe.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
10. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
11. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Przeglądzie.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia


Protokół z obrad Jury
XIV Jurajskiego Przeglądu Zespołów Ludowych
Obrzędy, zwyczaje i tradycje – Przegląd Kapel Ludowych
Koziegłowy 28.10.2018

Jury w składzie:
Barbara Drozd – etnograf, etnomuzykolog
Małgorzata Kłych – etnografa folklorysta
Jolanta Piwońska – etnograf

Po wysłuchaniu Kapel Ludowych zgłoszonych do XIV Jurajskiego Przeglądu Zespołów Ludowych jury postanowiło przyznać:
I miejsce dla Kapeli Regionalnej „Mierzęcice” z Mierzęcic
II miejsce dla Kapeli „Blachowianie” z Blachowni


Protokół z obrad Jury
XIV Jurajskiego Przeglądu Zespołów Ludowych
Obrzędy, zwyczaje i tradycje – Przegląd Kapel Ludowych

Koziegłowy 28.10.2018

Jury w składzie:
Barbara Drozd – etnograf, etnomuzykolog
Małgorzata Kłych – etnografa folklorysta
Jolanta Piwońska – etnograf

Po obejrzeniu 4 przedstawień jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce dla Zespołu Śpiewaczego „Wręczynki” z Wręczycy
II miejsce dla Zespołu Obrzędowego „Grusza” z Rzerzęczyc
Przyznano również dwa wyróżnienia dla Zespołu Folklorystycznego „Karlinianki” z Karlina i Zespołu Folklorystycznego „Kamienica” z Kamienicy Polskiej

GRATULUJEMY!!

XXIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Papierowy Świat” Konkurs filmowy „Video, ergo sum- Widzę, więc jestem” - finał

przeglądaj wydarzenia: