tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

24
listopada
2018

Taniec Rok-U - Festiwal Twórczości Tanecznej

Śpiewobranie - IX Konkurs Wokalny 39. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej - finał

przeglądaj wydarzenia:

INFORMACJA - ODWOŁANIE FESTIWALU

Zaplanowany w dniu 24 listopada 2018 r. "Taniec Rok-u - Festiwal Twórczości Tanecznej" jest odwołany z przyczyn niezależnych od organizatora.

(planowany nowy termin Festiwalu: styczeń-luty 2019 r.)

baner festiwalu tanca

Zapraszamy do udziału
w Festiwalu Twórczości Tanecznej "Taniec Rok-U"
o nagrodę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie

Termin: 24.11.2018 r. (rozpoczęcie o godz. 9.00)
Miejsce: Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68

Cel festiwalu:
- popularyzacja tańca, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego;
- wyłonienie najlepszych tancerzy Show Dance i Hip Hop;
- wyłonienie najlepszej choreografii;
- konfrontacja i wymiana doświadczeń.

Ramowy program festiwalu: zostanie przesłany po zamknięciu list startowych oraz opublikowany na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie i fanpage'u na portalu społecznościowym Facebook.

Kategorie taneczne:

Miniformacje Show Dance (3 -7 osób) Czas prezentacji: do 2.30 min
Dzieci do 11 lat
Juniorzy 12 - 15 lat
Dorośli pow. 16 lat

Formacje Show Dance (8 -24 osób) Czas prezentacji: do 4.00 min
Dzieci do 11 lat
Juniorzy 12 - 15 lat
Dorośli pow. 16 lat

Miniformacje Hip Hop (3 -7 osób) Czas prezentacji: do 2.30 min
Dzieci do 11 lat
Juniorzy 12 - 15 lat
Dorośli pow. 16 lat

Formacje Hip Hop (8 -24 osób) Czas prezentacji: do 4.00 min
Dzieci do 11 lat
Juniorzy 12 - 15 lat
Dorośli pow. 16 lat

Uwaga!
- Tancerze zobowiązani są do posiadania obuwia tanecznego;
- Tancerze zobowiązani są do posiadania podczas Festiwalu dokumentu tożsamości;
- Instruktorzy nie mogą brać udziału w prezentacjach tanecznych;
- Zespół zobowiązany jest do posiadania dobrej jakości nagrania podkładu muzycznego na nośnikach CD lub USB z dokładnym opisem numeru utworu i nazwy zespołu.

Warunki uczestnictwa:
Przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: taniec@rok.czestochowa.pl lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Kultury, 42-200 Częstochowa, ul. Ogińskiego 13a w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2018 r.

Opłata startowa: 15 zł od uczestnika Festiwalu.
Wpłaty należy dokonać w terminie do dnia 12 listopada 2018 r. na konto Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie:
ING Bank Śląski O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847.
Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić do dnia 12 listopada 2018 r., w przypadku rezygnacji po terminie – wpłata nie zostanie zwrócona.

Ważne informacje:
- Wymiary sceny: 10x6
- W trakcie Festiwalu działa Punkt Medyczny;
- Uczestnicy Festiwalu ubezpieczają się i przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobach i na sali widowiskowej;
- Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video w celach popularyzacyjnych;
- Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ;
- Wszelkie sprawy sporne rozpatruje Organizator Festiwalu w porozumieniu z Sędzią Głównym;
- Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt do Programu Festiwalu;
- Decyzje Organizatora są nieodwołalne.

Nagrody:
- Organizator zapewnia dla wszystkich Zespołów pamiątkowe Dyplomy;
- Organizator zapewnia dla Finalistów: Nagrody, Dyplomy, Puchary;
- Organizator zapewnia Specjalną Nagrodę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie za najlepszy „Taniec ROK-u”.

Wszelkie informacje na temat Festiwalu można uzyskać pod numerem
tel.: 34 366 89 13, +48 503 423 373
e-mail: taniec@rok.czestochowa.pl
Kontakt: Włodzimierz Kuca

Przetwarzanie i ochrona danych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Festiwalu jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, prowadzącym działalność statutową instytucji kultury / księga rejestru założona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w dniu 13.IX.1999 r. nr RIK-D/11/99,
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (42-200), ul. Ogińskiego 13a
e-mail: iod@rok.czestochowa.pl
3. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celach określonych w regulaminie Festiwalu, w tym: organizacji wydarzenia, oceny przygotowanych prezentacji, sporządzenia protokołu, dyplomów, oraz wypłaty nagród Laureatom, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Dane Uczestników i Laureatów Festiwalu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Festiwal)
5. Dane Uczestników i Laureatów Festiwalu zamieszczone w protokole Jury oraz zdjęcia, materiały filmowe dokumentujące przebieg i rozstrzygnięcie Festiwalu oraz materiały promocyjne i publikacje prasowe promujące Festiwal i organizatora, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO i przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:
- przez okres 25 lat w archiwum Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie,
- wieczyście w Archiwum Państwowym,
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Festiwalu. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych, podmioty świadczące usługi bankowe, Województwo Śląskie, media (prasa) oraz Archiwum Państwowe.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
Kontakt: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
10. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
11. Dobrowolny udział w wydarzeniu osób towarzyszących (m. in. członków zespołu/grupy) jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku do celów promocyjnych Organizatora oraz Festiwalu.
12. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Festiwalu.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia
Broszura informacyjna (regulamin)

Prosimy o odesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia z własnoręcznymi podpisami (skan, zdjęcie)

Śpiewobranie - IX Konkurs Wokalny 39. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej - finał

przeglądaj wydarzenia: