tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

22
marca
2019

XXII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2019

XXXI Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą Wrażliwość na słowa 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - etap regionalny

przeglądaj wydarzenia:

Konkurs ma na celu promocję fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym, oraz pokazanie możliwości cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego. Jest to największy tego typu konkurs w Polsce. Corocznie napływa ponad 1000 fotografii z całego świata. Z wystawy pokonkursowej wydawany jest katalog w języku polskim i angielskim.

Prace nadesłane na konkurs akcentują relacje zachodzące w sztuce obrazowania świata, która ciągle ewoluuje w kierunku wytworzenia pewnej wizji opartej na zaawansowanych technologiach rejestracji obrazu. Ambicją przesłania tego konkursu jest utrzymanie stałej więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującej także naszą tożsamość narodową. Wystawie corocznie towarzyszy seminarium poświęcone relacjom pomiędzy sztuką a technologią.

Sławomir Jodłowski

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w XXII edycji Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2019.

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania, jest dostępny dla wszystkich fotografujących.

Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową. Prace /min. format 21x30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać w usztywnionych kopertach. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Uczestnictwo w konkursie jest płatne. Opłata od każdego autora wynosi 50 zł.
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „CYBERFOTO”

Zgłoszenie prac konkursowych do 22 marca 2019 r.

Ekspozycja, otwarcie wystawy: 12 kwietnia 2019 o godz. 18.00 w Galerii ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
gł. instruktor d/s fotografii Sławomir Jodłowski,
tel. 34 366 59 50, e-mail: jodlowski@rok.czestochowa.pl
www.cyberfoto.czest.pl 


XXII MIĘDZYNARODOWY KONKURS CYFROWEJ FOTOKREACJI CYBERFOTO 2018

PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa Śląskiego

PATRONAT
Prezydent Miasta Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk

ORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

WSPÓŁORGANIZATORZY
Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski
Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Twórców

PATRONAT MEDIALNY
TVP KATOWICE, GAZETA CZĘSTOCHOWSKA, Radio Jura, Radio Panorama, Portal www.czest.info

I. Cel konkursu.
Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.
II. Regulamin konkursu.
1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
2. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową.
3. Prace /min. format 21x30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać w usztywnionych kopertach.
4. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:
- imię i nazwisko (lub godło)
- tytuł pracy
5. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację, w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.
6. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace będą zwrócone autorom. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy.
7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane.
8. Uczestnictwo w konkursie jest płatne. Opłata od każdego autora wynosi 50 zł. – konto ING Bank Śląski O/Częstochowa 23105011421000000501623847.
Brak wpłaty za uczestnictwo do dnia 22 marca 2019 r. wyklucza autora z konkursu. Prosimy o dołączenie kserokopii wpłaty.
9. Autorzy zostaną powiadomieni o werdykcie Jury i terminie wystawy.
10. Z wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog z nagrodzonymi pracami.
11. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone zastosowaniu komputera w kreowaniu współczesnej sztuki.
12. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.
III. Nagrody.
I NAGRODA 2500 zł.
II NAGRODA 1500 zł.
III NAGRODA 800 zł.
Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.
Jury może dokonać innego podziału nagród.
Laureaci otrzymują nagrody i wyróżnienia na konto osobiste.
IV. Terminy.
1. Zgłoszenie prac konkursowych do 22 marca 2019 r.
2. Ocena prac 29 marca 2019 r.
3. Ekspozycja: otwarcie wystawy 12 kwietnia 2019 o godz. 18.00 w Galerii ART-FOTO w Częstochowie.
4. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a,
42-200 Częstochowa z dopiskiem „CYBERFOTO”
Tel. +48 34 365 59 64, fax +48 34 324 94 81
5. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz wystawy:
art. fotografik Sławomir Jodłowski
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa, tel. 34 324 46 51

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony danych pisząc na adres email inspektor@odocn.pl; tel. 602762036

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w konkursie CYBERFOTO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Pani/Pana zgody

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa, oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych ROK w Częstochowie

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie CYBERFOTO

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia

 


 

XXII INTERNATIONAL CONTEST OF DIGITAL PHOTOCREATION

THE HONORARY PATRONAGE
Marshal of the Silesia Voivodeship

PATRONAGE
Mayor of Częstochowa Town

ORGANIZER
Regional Culture Center in Częstochowa

CO-ORGANIZERS
National Culture Center in Warsaw
Association of Polish Art. Photographers
Silesian Region
Polish Republic’ s Photoclub Association of Autors

MEDIA SPONSORSHIP
TVP Katowice, Gazeta Częstochowska, Radio Jura, Radio Panorama, Portal www.czest.info

I. Contest purpose.
The purpose of this contest is to present the possibilities of photographic image creation through the application of both computer and modern techniques of imagery.
II. Contest regulations.
1. The contest is available for all those who take photos.
2. A traditional or digital photograph is the input material for digital processing.
3. Works /min. format 21x30, A-4/ shall be sent in stiffened envelopes, in the form of printout or photocopies.
4. Each work shall be legibly described on the reverse side and the description shall include:
- name and surname (or emblem)
- title of work
5. A completed application form and information regarding the computer program in which the work was made should be attached to each work in a closed envelope. Works not described will not be assessed.
6. Awarded and commended works will become the property of the organizer, while remaining works will be returned to their authors.
The organizer reserves the right to free of charge reproduction and publication of contest works in a catalogue and mass media, in order to inform about the event and promote it.
7. Only the works that were not published and not awarded so far are allowed to participate in the contest.
8. Participation in the contest is paid.
A fee from each author amounts to 15 Euro, 20 USD –Bank account: ING Bank Śląski O/Częstochowa 23105011421000000501623847.
An author will be excluded from the contest if the fee for participation is not paid by 22th of March, 2019.
Please attach a photocopy of the payment slip.
9. Authors will be notified of the Jury’s verdict and the date of the exhibition.
10. A catalogue from the post-contest exhibition containing the works awarded will be published.
11. The contest will be accompanied by a seminar devoted to the application of computers in modern art creation.
12. Works will be assessed and the prizes granted by the Jury appointed by the organizers.
III. Prizes.
I PRIZE: 2500 PLN
II PRIZE: 1500 PLN
III PRIZE: 800 PLN
Three commendations - 400 PLN each.
The Jury is entitled to divide the prizes in other ways.
IV. Time limits.
1. Contest works should be submitted by 22th of March, 2019.
2. Assessment of works: 29th of March, 2019.
3. Exposition: exhibition opening 12th of April, 2019 at 06.00 p.m. in ART-FOTO Gallery in Częstochowa.
4. Works should be sent or delivered personally to the following address:
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa, with ”CYBERFOTO” note
Phone: +48 34 324 46 51, fax +48 34 324 94 81
www.rok.czestochowa.pl rok@rok.czestochowa.pl
5. Sending of works to the contest means the acceptance of the present regulations.
Any additional information relating to the contest may be provided by Exhibition Director:
Art photographer Sławomir Jodłowski Regional Culture Center in Częstochowa

Download:
Application card


Lista autorów zakwalifikowanych do pokonkursowej wystawy CYBERFOTO 2019

L.p.AutorMiejscowość / Kraj
1Jan ZychKraków
2Gurdun KissingerNiemcy
3Mateusz KokotTarnowskie Góry
4Monika Uba-CedroWarszawa
5Leonid Goldin Izrael
6Karolina NawojskaKraczkowa
7Łukasz Cyrus Ruda Śląska
8Ewa SierokoszSandomierz
9Lidia MisztalGdańsk
10Szymon KaczmarczykOświęcim
11Mateusz KozeraCzęstochowa
12Tomasz KozłowskiKielce
13Dariusz GawrońskiCzęstochowa
14Eugeniusz Nurzyński Gdańsk
15Irena Emilewicz Kraków
16Stanisław Gąsior Radom
17Julia Goska Koszalin
18Klaudia Pierzchała Tychy
19Urszula Janoszuk Warszawa
20Artur Krach Boguchwała
21Krzysztof Ciszewski Bełchatów
22Jarosław Dumański Częstochowa
23MagWojArt Łódź
24Natalia Kubiela Krzeszowice
25Szymon Rejek Kraków
26Adrian Wolańczyk Łańcut
27Karol Szafran Podłęże
28Damian Wiśniewski Poznań
29Jacek Szczerbaniewicz Jelenia Góra
30Hanna Rojda Poznań
31Aleksandra Tropisz Łódź
32Krzysztof Strzoda Katowice
33Mirosław Iskra Stalowa Wola
34Mateusz Latocha Tychy
35Waldemar Van Deurse Rzeszów
36Agata Dworzak-Subocz Grębocin
37Andrzej Ziemkowski Poznań
38Dariusz Pleśniak Częstochowa
39Łukasz Rajs Częstochowa
40Michał Krawiec Opole
41Joanna Krawiec Bydgoszcz


Częstochowa, 29.03.2019

PROTOKÓŁ
z rozstrzygnięcia XXII Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2019


W dniu 29.03.2019 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie odbyło się posiedzenie Jury XXII Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2019.
 
Jury w składzie:
przewodniczący: dr Krzysztof Jurecki, krytyk i historyk fotografii, członek honorowy ZPAF, dziekan Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, adiunkt Szkoły Filmowej w Łodzi
członkowie:
dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD w Częstochowie – fotograf i historyk polskiej fotografii, dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Arkadiusz Ławrywianiec – artysta-fotografik, prezes ZPAF, Okręg Śląski
Małgorzata Dołowska – artysta-fotografik, Zarząd Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej
Sławomir Jodłowski - artysta-fotografik, członek ZPAF, Okręg Śląski, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Na konkurs nadesłano 320 prac 67 autorów. Do wystawy zakwalifikowano 103 prace 43 autorów.
Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
I nagroda w wysokości 2500 zł. dla Szymona Kaczmarczyka z Oświęcimia za prace „Snapshots of life”, fundator nagrody - Prezydent Miasta Częstochowy
II nagroda w wysokości 1500 zł dla Ireny Emilewicz z Krakowa za cykl prac „Biosfera”, fundator nagrody - Starostwo Powiatowe w Częstochowie
III nagroda w wysokości 800 zł. dla Michała Krawca z Opola za prace „Zaodrze” i „Centrum”, fundator nagrody - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wyróżnienia ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w wysokości 400 zł. otrzymali:
- Krzysztof Strzoda z Katowic, za cykl prac „Landscape photographers dreams 1,2”,
- Łukasz Cyrus z Rudy Śląskiej, za pracę „Z kodu powstałeś w kod się obrócisz”
- MagWojArt z Łodzi za prace „Pejzaż z makówkami” i „od wiosny”
Nagrodę Specjalną Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie otrzymał Waldemar Van Deurse za pracę „Magic door”.
 
Podpisy Jury

Okolicznościowy katalog pokonkursowej wystawy XXII Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji / XXII International Contest of Digital Photocreation Cyberfoto 2019
XXXI Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą Wrażliwość na słowa 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - etap regionalny

przeglądaj wydarzenia: