tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

4
kwietnia
2019

XXXI Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą Wrażliwość na słowa

XXV Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę XXII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2019

przeglądaj wydarzenia:

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w XXXI Regionalnych Spotkaniach z Poezją i Prozą Wrażliwość na słowa.

Terminy poszczególnych etapów Spotkań

Dla powiatu częstochowskiego:
3 kwietnia 2019, godz. 9.30 - uczestnicy w 2 grupach wiekowych: uczniowie klas I-III SP oraz uczniowie klas IV-VI SP,
4 kwietnia 2019, godz. 9.30 - uczestnicy najstarszej grupy wiekowej - uczniowie klas VII-VIII SP oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych.

Przesłuchania regionalne:
24 kwietnia 2019, godz. 10.00 - zapraszamy uczestników we wszystkich trzech grupach wiekowych.  


XXXI Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą "Wrażliwość na słowa"
dla dzieci i młodzieży

Organizator
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Spotkania mają charakter konkursowy.

I. CELE SPOTKAŃ:
1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką mówienia scenicznego/recytacji.
2. Pielęgnowanie kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej.
3. Umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń uczestnikom i ich opiekunom.

II. ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami Spotkań są uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.
2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych: 
     I. klasy I - III szkoły podstawowej,
     II. klasy IV - VI szkoły podstawowej,
     III. klasy VII-VIII szkoły podstawowej i uczniowie oddziałów gimnazjalnych
oraz w jednej kategorii artystycznej - recytacji.
3. Prezentowany w Spotkaniach repertuar obejmuje utwór poetycki i fragment prozy. W najmłodszej grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie prozy utworem poetyckim. Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 6 minut. Przekroczenie podanego czasu będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. W Spotkaniach biorą udział uczestnicy z pięciu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego.
2. Organizatorami poszczególnych etapów w miastach i gminach są szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne oraz domy i ośrodki kultury.
3. Spotkania mają charakter wieloetapowy i są przeprowadzane na drodze kilkustopniowych eliminacji:
- szkolnych - wyłaniających do dwóch recytatorów z każdej kategorii wiekowej (klasy I-III, IV-VI, VII-VIII) oraz do dwóch recytatorów z oddziałów gimnazjalnych (łącznie ośmiu recytatorów),
- gminnych - wyłaniających do dwóch recytatorów z każdej kategorii wiekowej – (klasy I-III, IV-VI, VII-VIII) oraz do dwóch recytatorów z oddziałów gimnazjalnych (łącznie ośmiu recytatorów),
- powiatowych - mających na celu wyłonienie nie więcej niż dziewięciu uczestników łącznie, z uwzględnieniem wszystkich kategorii wiekowych ( klasy I-III, IV-VI, VII-VIII oraz oddziały gimnazjalne).

Organizator przewiduje możliwość wytypowania do udziału w eliminacjach regionalnych Spotkań większej liczby wykonawców na korzyść danej grupy wiekowej, gdy uczestnicy z pozostałych grup nie spełnią ustalonych przez komisję artystyczną wymogów. Prosimy jednak o przestrzeganie podanego limitu wykonawców, czyli dziewięciu łącznie ze wszystkich kategorii wiekowych.

Terminy eliminacji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury i odbywających się w siedzibie Ośrodka w Częstochowie,
ul. Ogińskiego 13a:
- dla uczestników z powiatu częstochowskiego w dniach: 
3 kwietnia 2019 r., godz. 9.30 - uczestnicy w 2 grupach wiekowych: uczniowie klas I-III SP oraz uczniowie klas IV-VI SP, 
4 kwietnia 2019 r., godz. 9.30 - uczestnicy najstarszej grupy wiekowej - uczniowie klas VII-VIII SP oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych.
Karty zgłoszenia prosimy dostarczyć do dnia 29 marca br.

Przesłuchania regionalne dla uczestników z powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego i zawierciańskiego odbędą się w dniu 24 kwietnia 2019 r.,
godz. 10.00
– zapraszamy uczestników we wszystkich grupach wiekowych. Na karty zgłoszenia oczekujemy do dnia 18 kwietnia br.

Czytelnie wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a
lub mailem na adres teatr@rok.czestochowa.pl z dopiskiem „Wrażliwość na słowa”

Serdecznie zapraszamy na uroczystość finałową Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.
W programie uroczystości wręczenie nagród i prezentacje laureatów.

Zachęcamy uczestników i opiekunów do korzystania z publikowanych tekstów najbardziej współczesnych polskich autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Jednocześnie prosimy o niepowielanie repertuaru z poprzednich lat.

Powołani przez organizatora jurorzy oceniać będą prezentacje według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru, 
- interpretacja utworów, 
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.

Szczegółowe informacje dostępne na naszej stronie internetowej www.rok.czestochowa.pl w zakładce Spotkań oraz w sekretariacie ROK: tel.: 34 324 46 51, 34 324 94 81; e-mail: rok@rok.czestochowa

Koordynator Spotkań: Dorota Musiał, tel. 34 366 59 65; e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl


KLAUZULA INFORMAYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych dziecka jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa, tel. 34 324 46 51;
2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony danych pisząc na adres email inspektor@odocn.pl; tel. 602762036;
3) Dane osobowe przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w konkursie XXXI Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na Słowa”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Pani/Pana zgody;
4) Odbiorcą danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa, oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych ROK w Częstochowie;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie, o którym mowa w pkt 3);
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia


Protokół eliminacji dla powiatu częstochowskiego
XXXI Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą Wrażliwość na słowa
dla dzieci  i młodzieży,
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,
3-4 kwietnia 2019 r.

Komisja Artystyczna:

Małgorzata Marciniak - aktorka Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie,
Anna Nabiałek - pedagog, instruktor teatralny, animator kultury,
Ewa Oleś - kierownik literacki Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie,
Karolina Jędrak - wokalistka, instruktor ds. muzyki w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, po wysłuchaniu 76 uczestników we wszystkich kategoriach wiekowych, postanowiła przyznać równorzędne promocje do udziału w finale regionalnym Spotkań, który odbędzie się w dniu 24 kwietnia br. o godz. 10.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

Komisja przyznała także wyróżnienia (dyplomy dla wyróżnionych zostaną wysłane na adresy podane w kartach zgłoszeń).

Przyznano następujące równorzędne promocje i wyróżnienia:

I grupa wiekowa - promocje do udziału w finale regionalnym Spotkań:
Michał Wilk SP Olsztyn,
Blanka Włodarz SP  Dąbrowa Zielona,
Agata Wojtasik SP im. J. Brzechwy Radostków,

wyróżnienie
, bez promocji
Patrycja Herman Zespół Szkolno-Przedszkolny Aleksandria

II grupa wiekowa - promocje do udziału w finale regionalnym Spotkań:
Celina Ciepiela Niepubliczna SP Zalesice,
Ewelina Tądel Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II Rudniki,
Michalina Jedynak Zespół Szkolno-Przedszkolny Przyrów,

wyróżnienie, bez promocji
Martyna Migalska Zespół Szkolno-Przedszkolny Przyrów,

III grupa wiekowa
- promocje do udziału w finale regionalnym Spotkań:
Jakub Wójcik SP Poczesna,
Agnieszka Sikorska Zespół Szkolno-Przedszkolny Przyrów,
Izabela Szulc SP Czarny Las,
Julia Musiał Technikum SPSK z oddziałami gimnazjalnymi Częstochowa

równorzędne wyróżnienia, bez promocji:
Beata Kołodziejczyk Technikum SPSK z oddziałami gimnazjalnymi Częstochowa
Natalia Kowalska SP im. H. Sienkiewicza Konopiska.

Gratulacje!
XXV Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę XXII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2019

przeglądaj wydarzenia: