tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

18
października
2019

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich” dla dzieci i młodzieży

Jurajska Jesień Poetycka - Janów - Złoty Potok Konkurs Poezji Śpiewanej

przeglądaj wydarzenia:

Obchody 100-lecia Powstań Śląskich

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich” dla dzieci i młodzieży

Temat:
Obchody rocznic 100-lecia Powstań Śląskich jako część dziedzictwa historycznego naszego regionu. Poprzez plastyczną wypowiedź zachęcamy młode pokolenia aby uczcić te wydarzenia i pamiętać o patriotyźmie Powstańców Śląskich, dzięki którym Górny Śląsk został przyłączony do Polski.

Cele:
- Wzbogacenie wiedzy historycznej dotyczącej Powstań Śląskich,
- kształtowanie wśród uczniów i młodzieży szacunku do wydarzeń z historii Polski i Śląska,
- umożliwienie przedstawienia indywidualnej interpretacji tematu historycznego w formie plastycznej,
- prezentacja i upowszechnianie twórczości plastycznej.

Warunki uczestnictwa:
- konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży klas 0-VIII ze szkół województwa śląskiego,
- każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu A-4 wykonaną dowolną techniką płaską np. malarstwo, rysunek, grafika, collage,
- prace powinny być wykonane samodzielnie,
- na odwrocie pracy należy nakleić kartę opisową załączoną do regulaminu

Ocena prac:
- oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora,
- obrady Jury odbędą się 11 października 2019 roku,
- prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury,
- decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,
- Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej ucznia, estetykę wykonania.

Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup wiekowych:
I grupa - klasy 0-III
II grupa – klasy IV-VI
III grupa – klasy VII-VIII

Termin i adres:
Prace konkursowe należy dostarczyć bądź przesłać w terminie do 9 października 2019 r. na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
tel. 34/ 366 59 50; tel. 34/ 324 94 81; e-mail: rok@rok.czestochowa.pl  
www.rok.czestochowa.pl

Prace powinny być przesłane w odpowiednim opakowaniu gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.

Nagrody:
W konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia dla uczestników w każdej grupie wiekowej.

Wystawa:
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 18 października 2019 r. o godz. 12.00 w Galerii ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a.

Uwagi końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów. Pozostałe prace będzie można odbierać do dnia 30 listopada 2019 r.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie z siedzibą przy
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa, tel. 34 324 46 51;
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@odocn.pl;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich”, w tym wyłonienia zwycięzców, wydania dyplomów, przyznania i realizacji nagród, umieszczenia listy laureatów na stronie internetowej konkursu oraz w mediach – na podstawie dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) w celach rozliczeniowo-księgowym oraz archiwizacyjnym, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) w celu dokumentacji i promocji konkursu – na podstawie dobrowolnej odrębnej zgody na przetwarzanie wizerunku;
d) w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń – jeżeli takie nastąpią w związku realizacją konkursu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika konkursu podane w karcie zgłoszenia.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: jurorzy konkursu, dostawca usług teleinformatycznych i pocztowych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych).
6. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa, m. in przez okres archiwizacyjny.
7. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tym zakresie przesyłane mogą być na wskazany powyżej adres e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych. Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym tożsamości osoby składającej wniosek. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
8. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie, a tym samym do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli.
11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania ani do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa.

 


PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO dla dzieci i młodzieży
pn. „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich”
Organizator Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Jury w składzie:
dr hab.prof.nadzw. Krystyna Szwajkowska
st. instr. d.s plastyki ROK Małgorzata Chebel
plastyk Tadeusz Ogonek ROK

w dniu 10 października 2019 r. dokonało przeglądu 423 prac plastycznych nadesłanych na konkurs z 72 placówek szkolno-wychowawczych z województwa śląskiego. Postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w następujących trzech grupach wiekowych :

I grupa – klasy 0-III
I Nagroda
– Maja Kwiecień Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie
II Nagroda – Dominik Karwik Szkoła Podstawowa nr 20 w Bielsku-Białej
III Nagroda – Natasza Swatek Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku
Wyróżnienie – Maksymilian Wacowski Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku
Wyróżnienie – Maja Miszczuk Szkoła Podstawowa nr 13 w Częstochowie
Wyróżnienie – Stanisław Krysiński Miejski Ośrodek kultury w Kłobucku

II grupa klasy IV-VI
I Nagroda
– Wiktoria Nowicka Szkoła Podstawowa nr 19 w Częstochowie
II Nagroda – Zuzanna Stężała Szkoła Podstawowa Lublińcu
III Nagroda – Aleksandra Mielczarek Szkoła Podstawowa nr 19 w Częstochowie
Wyróżnienie – Kinga Kowalska Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku
Wyróżnienie – Marta Jakus Kamesznica
Wyróżnienie – Sandra Kurcbart Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku

III grupa klas VII-VIII
I Nagroda
– Małgorzata Jakubowska Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku
II Nagroda – Zofia Dądela Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku
III Nagroda – Amelia Pancerz Szkoła Podstawowa nr 15 w Jaworznie
Wyróżnienie – Anna Orszulak Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku
Wyróżnienie – Aleksandra Postawa Szkoła Podstawowa w Widzowie
Wyróżnienie – Karolina Pruciak Szkoła Podstawowa w Widzowie
Wyróżnienie – Emilia Koźmińska Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 Rybnik
Wyróżnienie – Oskar Tatara Szkoła Podstawowa nr 32 w Częstochowie
Wyróżnienie – Amelia Tałaj Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku

Nagroda Specjalna od Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
dla Pauliny Wróbel Szkoła Podstawowa w Truskolasach

Organizator ogłaszając konkurs miał na celu wzbogacenie wiedzy historycznej dotyczącej Powstań Śląskich poprzez umożliwienie przedstawienia indywidualnej interpretacji tematu historycznego w formie plastycznej.
Nagrodzone przez Jury najlepsze nadesłane prace prezentowane są na wystawie w galerii ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

Jurajska Jesień Poetycka - Janów - Złoty Potok Konkurs Poezji Śpiewanej

przeglądaj wydarzenia: