tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

30
sierpnia
2019

40. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

I Wojewódzki Przegląd Teatrów Amatorskich „Zezowate oko” - harmonogram przesłuchań III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Koniecpolu

przeglądaj wydarzenia:

40. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ogłasza 40. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny  Poświatowskiej

Celem konkursu jest pobudzanie  wrażliwości i aktywności  twórczej  w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie zainteresowania poezją.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
„po debiucie” - dla autorów po debiucie książkowym  lub prasowym /w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej/ 
„debiut” - dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.
W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub  będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 roku życia.            
Uczestnicy  nadsyłają  zestaw wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, nie publikowanych  w  wydawnictwach  zwartych i czasopismach ogólnopolskich /opatrzonych numerem ISBN, ISSN/ ani na stronach internetowych  i nie  nagradzanych w innych konkursach.
Nadesłany zestaw wierszy, oznaczony słownym godłem, może zawierać maksymalnie do pięciu utworów.
Prace konkursowe należy przesłać zapisane w wersji elektronicznej na płycie CD jako dokument programu Word 97-2003 oraz w wersji papierowej - wydruk komputerowy  formatu  A-4 w czterech egzemplarzach  /każdy wiersz/ na adres sekretariatu konkursu w terminie do 30 sierpnia 2019 r. Liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Do pobrania:
40. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

REGULAMIN

I.CELE KONKURSU
Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie zainteresowania poezją.

II. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- „po debiucie” - dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym /w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej/
- „debiut” - dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.
2. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 roku życia.
3. Uczestnicy nadsyłają zestaw wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich /opatrzonych numerem ISBN, ISSN/
ani na stronach internetowych i nie nagradzanych w innych konkursach.
4. Nadesłany zestaw wierszy, oznaczony słownym godłem, może zawierać maksymalnie do pięciu utworów.
5. Prace konkursowe należy przesłać zapisane w wersji elektronicznej na płycie CD jako dokument programu Word 97-2003 oraz w wersji papierowej - wydruk komputerowy formatu A-4 w czterech egzemplarzach /każdy wiersz/ na adres sekretariatu konkursu w terminie do 30 sierpnia 2019 r. Liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
6. Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs poetycki” oraz kategoria – „debiut” lub „po debiucie”. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane.
7. W nadesłanej korespondencji /w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak zestaw wierszy/ należy podać: prawdziwe imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Jurorzy w porozumieniu z organizatorem mają prawo na każdym etapie konkursu zdyskwalifikować osoby, które nie uwzględnią powyższych zapisów i podadzą nieprawdziwe dane lub nie zastosują się do innych wytycznych związanych z zasadami uczestnictwa.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.
9. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: „debiut” i „po debiucie” ocenia Jury powołane przez organizatorów. Jurorzy zobowiązani są do wyłonienia laureatów I,II,III nagród oraz do przyznania ewentualnych wyróżnień w obu kategoriach konkursowych.
10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów.
11. Laureaci zobowiązani są do udziału w uroczystości finałowej, planowanej w dniu 9 listopada 2019 r. Nagrody finansowe zostaną wysłane na konta bankowe laureatów, po wypełnieniu stosownych oświadczeń, pobranych ze strony internetowej organizatora.
Nie przewiduje się zwrotu kosztów podróży.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zawiadomienia o wynikach konkursu oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień zostaną wysłane tylko do laureatów konkursu.
2. Godła uczestników konkursu poetyckiego, którzy nie są laureatami, pozostaną utajnione, a prace nadesłane na konkurs po upływie roku będą zlikwidowane przez powołaną komisję.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wierszy laureatów konkursu /wyłącznie w celach promocyjnych/ w wydawnictwach pokonkursowych oraz do cytowania tych utworów w mediach - bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
4. Przesyłając wiersze do konkursu autorzy wyrażają tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z konkursem.
5. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jurorami.
Sekretariat konkursu:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa
tel. 34 366 59 65, 34 324 46 51
tel /fax 34 324 94 81
e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl

Protokół
40. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Haliny Poświatowskiej,
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 19 października 2019 r.

Powołani przez organizatora jurorzy:

Joanna Orska - przewodnicząca jury, krytyk, historyk literatury
Wojciech Kass - poeta, eseista,
Marcin Sendecki - poeta, krytyk literacki, publicysta,

zapoznali się z wierszami, które wpłynęły w 203 zestawach i spełniły wymogi regulaminu oraz wytypowali laureatów 40. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej:

w kategorii debiut:
I nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Częstochowy - Agata Puwalska, Kraków, godło Alcheringa
II nagroda ufundowana przez Starostę Częstochowskiego - Łukasz Barys, Pabianice, godło Karciane karaoke
III nagroda ufundowana przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie - Rafał Piekarski, Warszawa, godło vobis
dwa równorzędne wyróżnienia honorowe – druk wierszy w wydawnictwie pokonkursowym:
- Olga Kędzia, Konopiska, godło Korzonek, wiersz [nienawiść],
- Martyna Pankiewicz-Piotrowska, Wrocław, godło kwiaty w słoiku, wiersz więzło

w kategorii po debiucie:
I nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Częstochowy- Jakub Sęczyk, Wrocław, godło Dinoflagellata
dwie równorzędne II nagrody ufundowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie:
- Michał Banaszak, Zielona Góra, godło długopis890,
- Marlena Niemiec, Kraków, godło Rozalia
* III nagrody nie przyznano,
dwa równorzędne wyróżnienia ufundowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie:
- Dominik Żyburtowicz, Bonin, godło Na zawsze,
- Anna Piliszewska, Wieliczka, godło szczaw
dwa równorzędne wyróżnienia honorowe – druk wierszy w wydawnictwie pokonkursowym:
- Paulina Pidzik, Kraków, godło siostra sarna, wiersz (obchodzenie),
- Piotr Tomczak, Myszków, godło Słownik obrazkowy, wiersz Nieożywioność w warstwach: ziemi, żwiru i żużlu…

I Wojewódzki Przegląd Teatrów Amatorskich „Zezowate oko” - harmonogram przesłuchań III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Koniecpolu

przeglądaj wydarzenia: