tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

11
sierpnia
2019

I Wojewódzki Przegląd Teatrów Amatorskich „Zezowate oko”

III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Koniecpolu Pokonkursowa wystawa fotografii “CYBERFOTO 2019” w Galerii ZPAF Katowice

przeglądaj wydarzenia:

Zezowate oko - Przegląd teatralny
Termin: 6-7 września 2019 r.

Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zapraszają do udziału w I Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich „Zezowate oko”.

Przegląd jest adresowany do nieprofesjonalnych grup teatralnych (młodzieżowych oraz złożonych z osób dorosłych), działających na terenie województwa śląskiego. Mogą w nim uczestniczyć grupy ze szkół ponadpodstawowych, grupy działające w ośrodkach kultury, przy uczelniach, fundacjach, stowarzyszeniach etc,, a także grupy niezrzeszone i pojedynczy uczestnicy. Minimalny wiek uczestników to 15 lat. Czas trwania spektaklu do 40 minut, do udziału zaproszone są teatry żywego planu, ruchu, tańca, teatry lalkowe, monodramy. Wyłączone są grupy kabaretowe i teatry plenerowe.

Cele Przeglądu: poszukiwanie i promocja najciekawszych osobowości i zjawisk teatralnych w amatorskim ruchu teatralnym, edukacja teatralna i rozwijanie wrażliwości estetycznej, prezentacja dorobku artystycznego teatrów amatorskich, inspirowanie do poszukiwania nowych form pracy, doskonalenie warsztatu.

Przegląd odbędzie się w dniach 6-7 września br. Zostanie zakończony uroczystością wręczenia nagród laureatom w dniu 7 września br. Warunkiem uczestnictwa będzie nadesłanie do dnia 11 sierpnia br. czytelnie i poprawnie wypełnionych kart zgłoszeń i stosownych klauzul oraz linków do nagrań zgłaszanych spektakli zamieszczonych w internecie. Zgłoszenia należy przesłać  na adres e-mail zezowateoko@zsprus.czest.pl. Kwalifikacja grup teatralnych do udziału w Przeglądzie odbędzie się na podstawie  nagrań zgłoszonych spektakli. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 20 sierpnia br. Szczegółowe informacje oraz stosowne dokumenty do pobrania wkrótce na stronach internetowych organizatorów.

Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie, ul. Prusa 20, 42-207 Częstochowa,

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a,
tel. 34 366 59 65, 34 324 46 51, teatr@rok.czestochowa.pl, www.rok.czestochowa.pl

I Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych
"ZEZOWATE OKO"
Częstochowa 6-7 września 2019

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w I Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich ZEZOWATE OKO.
2. Organizatorem Przeglądu jest społeczna inicjatywa działająca przy Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie.
3. Współorganizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.
4. Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest adresowany do nieprofesjonalnych grup teatralnych (młodzieżowych oraz złożonych z osób dorosłych) działających na terenie województwa śląskiego.
5. Z udziału w konkursie wyłączone są zespoły profesjonalne i zespoły szkół aktorskich. Mogą one jednakże wystąpić w części pozakonkursowej, po zgłoszeniu i uzgodnieniu z organizatorem.
6. Przegląd odbędzie się w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie, w dniach 6 – 7 września 2019 r. Zostanie zakończony galą finałową oraz wręczeniem nagród laureatom w dniu 7 września 2019 r. o planowanej godzinie 17:00.
7. Przegląd rozpocznie się w dniu 6 września 2019 r. o godzinie 10:00.
8 Pula nagród wynosi 5 tysięcy złotych.
9. Wszystkie prezentacje mają charakter otwarty dla publiczności.

II. Cele konkursu
1. Poszukiwanie i promocja najciekawszych zjawisk teatralnych i osobowości w amatorskim ruchu teatralnym w województwie śląskim.
2. Edukacja teatralna i rozwijanie wrażliwości estetycznej.
3. Prezentacja i ocena dorobku artystycznego teatrów amatorskich.
4. Wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów między zespołami i animatorami teatralnymi.
5. Inspirowanie instruktorów i zespołów do poszukiwania nowych form pracy, doskonalenie warsztatu.
6. Zwrócenie uwagi na integracyjną rolę przedsięwzięć teatralnych, zarówno w wymiarze zespołowym, jak i pokoleniowym.

III. Zasady uczestnictwa
1. W Przeglądzie uczestniczyć mogą grupy młodzieżowe i dorośli: teatry ze szkół ponadpodstawowych, grupy działające w ośrodkach kultury, przy Uniwersytetach Trzeciego Wieku, uczelniach, przy stowarzyszeniach, fundacjach etc., a także grupy niezrzeszone oraz pojedynczy uczestnicy. Minimalny limit wieku uczestnika to 15 lat, maksymalny – bez ograniczeń.
2. Liczba aktorów w poszczególnych grupach może być nieograniczona, lecz dostosowana do możliwości sceny.
3. Organizator umożliwia każdemu zespołowi wcześniejsze zapoznanie się z warunkami scenicznymi (scena o wymiarach: głębokość 3,00 m, długość: 8,6 m, wysokość: 3,05 m, standardowe oświetlenie i nagłośnienie). Możliwy jest także występ w innej kompozycji przestrzeni przed sceną. UWAGA: Organizator nie zapewnia elementów scenografii oraz instrumentów.
4. Koszty wpisowe za udział w Przeglądzie wynoszą: 160 zł od grupy, 60 zł od zgłoszenia indywidualnego (w przypadku występu pojedynczego uczestnika). Środki uzyskane z wpisowego przeznaczone będą na pokrycie kosztów organizacyjnych.
5. Artystyczne propozycje mogą przybrać różne formy teatralne: żywego planu, ruchu, tańca, lalkowego, monodramu – z wyłączeniem jednakże kabaretu i teatru plenerowego.
6. Czas trwania spektaklu nie powinien przekroczyć 40 min.
7. Czas montażu i demontażu nie może przekroczyć 30 minut (montaż – 20 minut, demontaż –10 minut)
8. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie czytelnie i poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1), dwóch zdjęć w jakości do druku, skanu podpisanych zgód RODO oraz wysłania linka do nagrania zgłaszanego spektaklu zamieszczonego w internecie (nagranie w ogólnym planie bez zbliżeń i montażu) do dnia 11 sierpnia 2019 r. na adres e-mail: zezowateoko@zsprus.czest.pl 
9. Zgłoszone przedstawienia będą podlegały ocenie Komisji Kwalifikacyjnej, która dokona wyboru uczestników przeglądu. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie do dnia 20 sierpnia 2019 r.
10. Harmonogram występów zostanie zamieszczony na stronie Zespołu Szkół im. B. Prusa w Częstochowie: www.zsprus.czest.pl dnia 1 września 2019 r.
11. Istnieje możliwość uzgodnienia terminu występu zgodnie z sugestią uczestników Przeglądu (w miarę możliwości).
12. WPISOWE przedpłata-przelew (po zakwalifikowaniu do udziału ) w terminie: do 28.08.2019 r. na konto: nr rachunku: 61 1030 1104 0000 0000 9320 6002 zgodnie z regulaminem. W opisie przelewu proszę podać nazwę grupy.
13. Wszelkie materiały muzyczne wykorzystywane w spektaklu, prosimy składać w dniu występu u obsługi technicznej w formie plików mp3 na nośnikach typu PenDrive lub CD.
14. Organizator konkursu dopuszcza możliwość pozakonkursowego, gościnnego występu uprzednio zgłoszonej grupy.
15. Ocenie Jury podlegają wyłącznie spektakle prezentowane w nurcie konkursowym i tylko te spektakle mogą ubiegać się o nagrody.
16. Każdemu zespołowi, którego uczestnicy uczęszczają do placówki edukacyjnej, powinien towarzyszyć opiekun - wychowawca, odpowiedzialny za grupę pod względem organizacyjnym i wychowawczym. Z pozostałymi grupami powinien być obecny przedstawiciel (opiekun), odpowiedzialny za kontakt z organizatorem.
17. Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie w szczególności:
- dobór repertuaru, scenariusz, reżyserię,
- grę aktorską (indywidualną i zespołową)
- inscenizację, adaptację tekstu scenicznego,
- scenografię i aranżację przestrzeni scenicznej,
- środki wyrazu artystycznego (słowo, ruch, kostium, muzyka i inne)
- ogólne wrażenie artystyczne,
- oryginalność, innowacyjność i kreatywność w podejściu do prezentowanego tematu.
18. Zainteresowani wykonawcy będą mieli możliwość rozmowy z jurorami na temat swoich przestawień.
19. Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora oraz sponsorów, a wszystkie zespoły - pamiątkowe dyplomy. Jury przyzna nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia.
20. Decyzje Jury są ostateczne.
21. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie w celach promocyjnych materiałów wysłanych przez zespół oraz nieodpłatne prawo do zapisu występu dowolną techniką i wykorzystywanie zapisanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
22. Organizator nie pokrywa kosztów ZAiKS.
23. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i noclegu podczas Przeglądu. Zespołom zakwalifikowanym udostępnimy listę miejsc oferujących noclegi w Częstochowie.
24. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe wynikające z uczestnictwa w przeglądzie.

IV. Postanowienia końcowe
1. Zachęcamy uczestników do udziału w całym Przeglądzie, w szczególności do udziału w gali finałowej, podczas której planowany jest występ wybranego laureata/laureatów i rozdanie nagród. Nieobecność przedstawiciela zespołu podczas wręczania nagród może spowodować utratę przyznanej nagrody.
2. Deklaracja udziału w Przeglądzie równoznaczna jest z akceptacją oferowanych przez organizatora warunków.
3. Wszelkie szkody materialne powstałe w czasie trwania spektaklu lub podczas montażu i demontażu dekoracji oraz pobytu w miejscu zakwaterowania, wynikłe z winy występującego zespołu, pokrywane będą przez dany zespół.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez konieczności podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

V. Ochrona danych osobowych
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, nazwa grupy teatralnej, miasto, z którego przyjeżdża uczestnik.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach Przeglądu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 2a) należy przekazać Organizatorowi.

Zapraszamy serdecznie do udziału

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorami Przeglądu:
ze strony Zespołu Szkół im. B. Prusa w Częstochowie:
 - Dariusz Rataj: 604 351 233 (ds. organizacyjnych),
Eugeniusz Ślusarski: 607 930 610 (ds. artystycznych).
ze strony Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie:
- Jarosław Filipski : 795 271 299 (ds. merytorycznych).

Do pobrania:
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
Zgoda - uczestnik pełnoletni (załącznik nr 2)
Zgoda - uczestnik małoletni (załącznik nr 2a)

III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Koniecpolu Pokonkursowa wystawa fotografii “CYBERFOTO 2019” w Galerii ZPAF Katowice

przeglądaj wydarzenia: