tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

28
lipca
2019

Konkurs fotograficzny „Balonowa Jura Janów-Olsztyn 2019”

Sola Musica - VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej IV Jurajski Festiwal Sztuki i Wina - Olsztyn - Rynek - 20-21 lipca 2019

przeglądaj wydarzenia:

Konkurs fotograficzny „Balonowa Jura Janów-Olsztyn 2019”

REGULAMIN
Konkursu fotograficznego „Balonowa Jura Janów-Olsztyn 2019”

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorami Konkursu są: Gmina Janów oraz Gmina Olsztyn.
Koordynatorem Konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie.
Partnerami Konkursu są: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Hotel Fajkier w Lgocie Murowanej.
2. Celem Konkursu jest promocja Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w tym jurajskich Gmin Janów i Olsztyn poprzez zarejestrowanie i rozpowszechnianie obrazów związanych z Międzynarodowym Pucharem Polski w Balonach na Ogrzane Powietrze w ramach III Jurajskich Zawodów Balonowych.
3. Szczegółowe informacje na temat zasad organizacyjnych Konkursu oraz jego przebiegu zostaną udostępnione na stronach internetowych i portalach społecznościowych: www.janow.pl, www.olsztyn-jurajski.pl, www.sokisjanow.naszgok.pl, www.balonowajura.pl, www.rok.czestochowa.pl,
4. Wszelkie pytania należy kierować na adres: sokis@janow.pl

§2
Kryteria udziału w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów fotografii.
2. Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się jedynie osoby pełnoletnie.
3. Uczestnictwo w Konkursie i nadesłanie prac oznacza akceptację Regulaminu.
4. Prace konkursowe należy wykonać podczas Międzynarodowego Pucharu Polski w Lotach Balonami na Ogrzane Powietrze w ramach III Jurajskich Zawodów Balonowych, odbywających się w Gminach Janów i Olsztyn, w terminie 18 - 21 lipca 2019 roku. Szczegółowy program imprez dostępny na stronie: www.balonowajura.pl
5. Zdjęcia wyłącznie w formie pliku JPG (dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli, minimalna wielkość: 3MB) należy przesłać na adres email: sokis@janow.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 regulaminu).
Pliki muszą być podpisane nazwiskiem autora oraz tytułem fotografii
6. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie indziej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
8. Termin nadsyłania prac: do 28 lipca 2019 r. do godz. 12.00.
9. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie przez Realizatora Konkursu informacji dotyczących Konkursu drogą elektroniczną lub pod numerem telefonu wskazanym przez Uczestnika w karcie zgłoszenia.

§3
Wyniki Konkursu

1. Oceny materiałów fotograficznych dokonywać będzie Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli powołanych przez Organizatorów.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 2 sierpnia 2019 r. na stronach internetowych wymienionych w §1 pkt.3.
3. Zwycięzcy Konkursu otrzymają okolicznościowe statuetki, dyplomy oraz następujące nagrody finansowe:
    1. I miejsce 600 zł
    2. II miejsce 400 zł
    3. III miejsce 200 zł
    4. Nagroda Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
    5. Nagroda Hotelu Fajkier Wellness&SPA w Lgocie Murowanej
4. Wręczenie nagród odbędzie się dnia 4 sierpnia 2019 roku podczas imprezy XXIII Święto Pstrąga w Złotym Potoku
5. Współorganizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, wizerunku i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach informacyjnych organizatorów i partnerów, środkach masowego przekazu, Internecie.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania ewentualnych nagród dodatkowych, specjalnych i wyróżnień.
7. Pierwsza z kilku zaplanowanych ekspozycji prac konkursowych odbędzie się podczas imprezy XXIII Święto Pstrąga w Złotym Potoku dnia 4 sierpnia 2019 roku.
Kolejne ekspozycje zaplanowano na IV kwartał 2019 r. w siedzibach Organizatorów i Partnerów.

§ 4
Wykorzystywanie prac

Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie karty zgłoszenia oświadcza, iż:
1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie,
2. Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronach internetowych, portalach społecznościowych Organizatorów i Partnerów: www.balonowajura.pl, www.janow.pl, www.olsztyn-jurajski.pl, www.sokisjanow.naszgok.pl, www.rok.czestochowa.pl, www.hotelfajkier.pl w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,
3. Udziela Organizatorom i Partnerom bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do nagrodzonych zdjęć, w celu podania w Internecie do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu, wykorzystania zdjęć w celach promocji i reklamy Współorganizatorów oraz Balonowych Mistrzostw Polski i Jurajskich Zawodów Balonowych w zakresie następujących pól eksploatacji:
(a). utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania,
(b). wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały, sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów,
(c). wprowadzenie do sieci teleinformatycznych i informatycznych oraz innych form przekazu danych tj. SMS, MMS itp. oraz przekazu interaktywnego,
(d). wprowadzenie do sieci multimedialnych w tym do Internetu i telefonii mobilnej,
(e). przesyłanie przy wykorzystaniu informatycznych oraz telekomunikacyjnych środków przekazu obrazu,
(f). publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do zdjęć, w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. W przypadku wystąpienia wobec Organizatorów i Partnerów przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

§5
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją konkursu są:
- Urząd Gminy Janów z siedzibą w Janowie (42-253), ul. Częstochowska 1,
- Urząd Gminy Olsztyn z siedzibą w Olsztynie (42-256), Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10.
- Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie (42-253), ul. Częstochowska 1
- Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a,
- Hotel Fajkier Wellness&SPA w Lgocie Murowanej 37a, 42-425 Kroczyce.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie (42-253), ul. Częstochowska 1 ,lub e-mail: zkido@onet.pl  
Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia oraz dane podane w oświadczeniu, będą przetwarzane w celach określonych w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji i realizacji Konkursu, oceny zdjęć, sporządzenia protokołu, dyplomów, statuetek oraz wypłaty nagród Laureatom, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
3. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs)
4. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu zamieszczone w protokole Komisji Konkursowej, zdjęciach i materiałach filmowych dokumentujących przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu, folderach/katalogach okolicznościowych oraz nadesłane prace, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane wieczyście zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
5. Podczas wręczania nagród będą wykonywane zdjęcia lub filmy, na których może zostać zarejestrowany wizerunek lub inne dane osobowe osób obecnych. Udział w konkursie jest równoważny z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie danych osobowych wizerunkowych uczestnika i innych danych osobowych w celu rozpowszechniania informacji przez organizatora w przestrzeni publicznej i mediach.
6. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie współadministratorów danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych, podmioty świadczące usługi wykonania statuetek, druku folderów/katalogów okolicznościowych, podmioty świadczące usługi bankowe oraz Archiwum Państwowe (po upływie 25 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
8. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe z udziałem Uczestników Konkursu podczas jego trwania jak i odpowiedzialności cywilnej za działania i zaniechania Uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
3. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na wymienionych §1 pkt. 4 stronach internetowych.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia


program zawodów

Sola Musica - VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej IV Jurajski Festiwal Sztuki i Wina - Olsztyn - Rynek - 20-21 lipca 2019

przeglądaj wydarzenia: