tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

22
listopada
2019

Moje ulubione gry i zabawy - konkurs plastyczny

26. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie XXIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Papierowy Świat”

przeglądaj wydarzenia:

logo konkursu

Regulamin

XXIV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Temat konkursu: "MOJE ULUBIONE GRY I ZABAWY"

Tematem konkursu są ulubione gry lub zabawy dzieci nawet te, które są w ich wyobraźni.
Zapraszamy do swobodnych wypowiedzi plastycznych wszystkich zainteresowanych.

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Cele konkursu:
- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej
- rozwijanie wyobraźni i talentu twórczego dzieci i młodzieży, zachęcanie do twórczego spędzania wolnego czasu.
- wspieranie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych w życiu społeczno-kulturalnym oraz wzmocnienie ich zainteresowania otoczeniem

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci ze Szkół Specjalnych, Zespołów Szkół Specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka z terenu województwa śląskiego.

Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs jedną prace spełniające następujące warunki:
- format papieru A-4 lub A-3
- technika: malarstwo, rysunek, grafika, collage ( bez użycia plasteliny, folii aluminiowej, sypkich materiałów spożywczych)
- prace powinny być wykonane samodzielnie
- na odwrocie pracy należy nakleić kartę zgłoszenia załączoną do regulaminu.

Ocena prac:
- Oceny prac dokona Jury składające się z pedagogów specjalnych i plastyków powołane przez Organizatora.
- Obrady Jury odbędą się 26 listopada 2019 roku
- Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury
- Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,
- Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej ucznia, estetykę wykonania.
Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup wiekowych:
I grupa – dzieci klas I-III
II grupa – IV-VIII
III grupa – dzieci klas ponadpodstawowych
Prace dzieci głębiej upośledzonych umysłowo kwalifikowane będą do I grupy,

Termin i adres:
Prace konkursowe należy dostarczyć bądź przesłać w terminie do 22 listopada 2019 r. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 59 50; tel./fax 34 324 94 81 e-mail: rok@rok.czestochowa.pl www.rok.czestochowa.pl

Prace powinny być przesłane w odpowiednim opakowaniu gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.

Nagrody:
W konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia rzeczowe dla uczestników w każdej grupie wiekowej.

Wystawa:
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a.

Uwagi końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.
Pozostałe prace będzie można odbierać w dniach od 2 do 31 stycznia 2020 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

26. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie XXIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Papierowy Świat”

przeglądaj wydarzenia: