tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

22
listopada
2019

Moje ulubione gry i zabawy - konkurs plastyczny

26. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie Finał Ogólnopolskiego konkursu filmowego

przeglądaj wydarzenia:

logo konkursu

Regulamin

XXIV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Temat konkursu: "MOJE ULUBIONE GRY I ZABAWY"

Tematem konkursu są ulubione gry lub zabawy dzieci nawet te, które są w ich wyobraźni.
Zapraszamy do swobodnych wypowiedzi plastycznych wszystkich zainteresowanych.

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Cele konkursu:
- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej
- rozwijanie wyobraźni i talentu twórczego dzieci i młodzieży, zachęcanie do twórczego spędzania wolnego czasu.
- wspieranie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych w życiu społeczno-kulturalnym oraz wzmocnienie ich zainteresowania otoczeniem

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci ze Szkół Specjalnych, Zespołów Szkół Specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka z terenu województwa śląskiego.

Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs jedną prace spełniające następujące warunki:
- format papieru A-4 lub A-3
- technika: malarstwo, rysunek, grafika, collage ( bez użycia plasteliny, folii aluminiowej, sypkich materiałów spożywczych)
- prace powinny być wykonane samodzielnie
- na odwrocie pracy należy nakleić kartę zgłoszenia załączoną do regulaminu.

Ocena prac:
- Oceny prac dokona Jury składające się z pedagogów specjalnych i plastyków powołane przez Organizatora.
- Obrady Jury odbędą się 26 listopada 2019 roku
- Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury
- Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,
- Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej ucznia, estetykę wykonania.
Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup wiekowych:
I grupa – dzieci klas I-III
II grupa – IV-VIII
III grupa – dzieci klas ponadpodstawowych
Prace dzieci głębiej upośledzonych umysłowo kwalifikowane będą do I grupy,

Termin i adres:
Prace konkursowe należy dostarczyć bądź przesłać w terminie do 22 listopada 2019 r. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 59 50; tel./fax 34 324 94 81 e-mail: rok@rok.czestochowa.pl www.rok.czestochowa.pl

Prace powinny być przesłane w odpowiednim opakowaniu gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.

Nagrody:
W konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia rzeczowe dla uczestników w każdej grupie wiekowej.

Wystawa:
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a.

Uwagi końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.
Pozostałe prace będzie można odbierać w dniach od 2 do 31 stycznia 2020 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia


Protokół z obrad jury
XXIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
„Moje ulubione gry i zabawy". Częstochowa 2019

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
Patronat:
Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Jury w składzie:
Alicja Bednarek- pedagog specjalny
Janina Worwąg- pedagog specjalny
Barbara Szyc - artysta plastyk, MGS, Częstochowa
Małgorzata Chebel- st. instruktor d/s plastyki ROK, Częstochowa
dokonało przeglądu 98 prac z 13 placówek szkolno- wychowawczych z terenu województwa śląskiego. Przyznano 25 nagrody:

NADRODA DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W CZĘSTOCHOWIE
Jakub Tomczyk Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie

NADRODA DYREKTORA MIEJSKIEJ GALERII SZTUKI W CZĘSTOCHOWIE
Mateusz Zaborski Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie

GRUPA I
NAGRODA
Aleksander Rudzki Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Pinokio” w Częstochowie
NAGRODA
Magdalena Biegańska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie
WYRÓZNIENIE
Mateusz Bracki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie
Marcin Migalski Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Pinokio” w Częstochowie

GRUPA II
NAGRODA
Beniamin Leśniewski Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczo Rewalidacyjnych z Cieszyna
NAGRODA
Natalia Pacud Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie
NAGRODA
Jakub Wolański Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie
NAGRODA
Konrad Armata Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie
WYRÓZNIENIE
Robert Paryż Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie

GRUPA III
NAGRODA
Mateusz Wilk Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
NAGRODA
Magdalena Krawczyk /za zestaw prac/ Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
NAGRODA
Krystian Klubicki / za zestaw prac/ Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
NAGRODA
Bartosz Zych Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
NAGRODA
Krzysztof Świątoniowski Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
NAGRODA
Marcin Marchwicki Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
NAGRODA
Konrad Czaja Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
NAGRODA
Fabian Bugaj Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
NAGRODA
Dominik Głowacz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworznie
NAGRODA
Dominika Kłeczek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworznie
NAGRODA
Dawid Biel Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworznie
NAGRODA
Krzysztof Żołyniak Zespół Szkół Publicznych nr 3 Szkoła Specjalna w Myszkowie
NAGRODA
Natalia Bereza Zespół Szkół Publicznych nr 3 Szkoła Specjalna w Myszkowie
NAGRODA
Patrycjusz Światowy Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

Jury oceniło poziom merytoryczny i artystyczny nadesłanych na konkurs prac jako bardzo dobry. Odnotowano różnorodność tematów, bardzo interesujące rozwiązania plastyczne a co najważniejsze twórczą swobodę wypowiedzi widoczną w nadesłanych na konkurs pracach. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom prac jury postanowiło przyznać równorzędne nagrody. Jury w imieniu organizatorów dziękuje wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu i zaprasza do udziału w przyszłym roku do XXV Jubileuszowej edycji.

26. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie Finał Ogólnopolskiego konkursu filmowego

przeglądaj wydarzenia: