tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

11
października
2018

Szkolenie: Prawo pracy i czas pracy w instytucjach kultury omówienie najnowszych zmian

Warsztaty fotograficzne w ramach MUKiS Weź to na warsztat. Olimpiada wiedzy o filmie.

przeglądaj wydarzenia:

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nt. „PRAWO PRACY I CZAS PRACY W INSTYTUCJACH KULTURY OMÓWIENIE NAJNOWSZYCH ZMIAN”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a.

Wykładowca Jarosław Drzazga - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Studiów Menedżerskich opartych na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Controllingu w Przedsiębiorstwie w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu; menedżer w międzynarodowej firmie odpowiedzialny za prowadzenie kadr i obszar zarządzania zasobami ludzkimi; trener, wykładowca.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów instytucji kultury, kierowników oraz pracowników działów kadr.

Program ramowy :
1. Podstawowe zasady prawa pracy w instytucjach kultury
2. Kodeks pracy w świetle najnowszych zmian
3. Nawiązywanie umów o pracę
4. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
5. Prowadzenie akt osobowych
6. Badania lekarskie i szkolenia z zakresu BHP
7. Czas pracy
8. Urlopy pracownicze
9. Rozwiązywanie umów o pracę
10. Świadectwo pracy
11. Przygotowanie jednostki do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – check lista
12. Ochrona danych osobowych w kadrach
13. Omówienie zmian w prawie pracy

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu.
Uczestnicy szkolenia proszeni są o ewentualne wcześniejsze przekazanie na adres e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl, rok@rok.czestochowa.pl, swoich pytań i wątpliwości, co pozwoli na przygotowanie materiałów.

Po zakończeniu zajęć szkoleniowych uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji.
Koszt uczestnictwa: zł. 150,- od osoby /obejmuje koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, napoje, artykuły konsumpcyjne/.

Wpłaty należy dokonać w terminie do 5 października 2018 r. na nasze konto bankowe
ING Bank Śląski O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847.
W tym samym terminie oczekujemy na przesłanie pod naszym adresem wypełnionej karty zgłoszenia.
Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić do dnia 5 października br., w przypadku rezygnacji po tym terminie wpłat nie zwracamy.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o przysługującym Państwu prawom związanym z przetwarzaniem przez Organizatora szkolenia podanych w karcie zgłoszenia danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia jest:
- Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, prowadzącym działalność statutową instytucji kultury / księga rejestru założona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w dniu 13.IX.1999 r. nr RIK-D/11/99,3/,
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (42-200), ul. Ogińskiego 13a
e-mail: iod@rok.czestochowa.pl
3. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celach określonych w ofercie szkoleniowej, w tym: organizacji i przeprowadzenia szkolenia, wystawienia zaświadczenia / certyfikatu udziału w szkoleniu, potwierdzonego podpisem prowadzącego, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Dane Uczestników szkolenia będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat, archiwalnego – nie dłużej niż 10 lat licząc od końca roku, w którym odbyło się szkolenie)
5. Zdjęcia i materiały filmowe dokumentujące przebieg szkolenia, oraz materiały promocyjne i publikacje prasowe promujące organizatora, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:
- przez okres 25 lat w archiwum Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie,
- wieczyście w Archiwum Państwowym,
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. prowadzący szkolenie / trener, podmioty świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych, podmioty świadczące usługi bankowe oraz Archiwum Państwowe (po upływie 25 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs).
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
Kontakt: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
10. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
11. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym aby wziąć udział w szkoleniu.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia

Warsztaty fotograficzne w ramach MUKiS Weź to na warsztat. Olimpiada wiedzy o filmie.

przeglądaj wydarzenia: