tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

27
października
2018

Konferencja i warsztaty dotyczące rozwoju tańca

Warsztaty filmowe Człowiek- Film-Dokument Warsztaty fotograficzne w ramach MUKiS

przeglądaj wydarzenia:

INFORMACJA - ODWOŁANIE KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Zaplanowana w dniu 27 października 2018 r. "Konferencja i warsztaty dotyczące rozwoju tańca" jest odwołana z przyczyn niezależnych od organizatora.

baner konferencji

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w Konferencji i warsztatach dot. rozwoju tańca, która odbędzie się
27 października 2018 r. w godz. 12.00 do 18.00 (miejsce: ul. Kilińskiego 32/34 – siedziba Częstochowskiego Teatru Tańca).

Wykładowca konferencji:
Włodzimierz Kuca - Tancerz, dyplomowany nauczyciel tańca, choreograf, sędzia freestyle, pomysłodawca i założyciel Częstochowskiego Teatru Tańca. Reżyser i autor choreografii takich spektakli jak: „Dworzec ZOO”, „Feniks”, Dracula”, „Co piszczy w trawie”, „Apokalipsa”, „Edyp”, „Promocja”, „Dzwonnik”, „Dziewczyna z pomarańczami” , „Sprzedawca marzeń”, „Aion”, „Kopciuszek”, „Kochankowie dnia – historia jednej fotografii”, „Witkacy”, „Orfeusz”, „Apasz”, „Wyspa Skarbów”, „Zapałka” i „Nie chcę więcej”. Przez wiele lat wraz z małżonką Beatą Sobczak-Kuca był uczestnikiem wielu turniejów w kraju i zagranicą, Mistrzostw Polski oraz turniejów Grand Prix Zawodowych Par Tanecznych. Uczestnik zjazdów, szkoleń, seminariów tanecznych prowadzonych przez wybitnych choreografów z Polski i zagranicy. Członek Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Polskiej Federacji Tańca i Polskiego Zawodowego Stowarzyszenia Tanecznego. Do roku 2008 pełnił funkcję V-ce Prezesa Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Freestyle. Organizator imprez tanecznych, tj.: Ogólnopolski Akademicki Turniej Tańca Towarzyskiego, Grand Prix Zawodowych Par Tanecznych (rejestrowany przez I Program TVP), Mistrzostwa Polski Show Dance, Krajowe Mistrzostwa Polski International Dance Organization Hip-Hop, Electric Boogie i Break Dance – eliminacji do Mistrzostw Europy i Świata. Współpracuje z instytucjami kulturalnymi z terenu Naszego Miasta i poza jego granicami. Prowadzi konsultacje w zakresie tańca dla zespołów i szkół tanecznych w wielu Polskich miastach.

Prowadzący warsztaty:
Disco: Włodzimierz Kuca – tancerz zawodowy, choreograf, dyplomowany nauczyciel tańca
Hip Hop – Marcin Rajkowski – tancerz, dyplomowany nauczyciel tańca
Jazz Dance – Marta Gierczak – tancerka, dyplomowana nauczycielka tańca

Adresaci konferencji i warsztatów:
nauczyciele tańca, instruktorzy, choreografowie prowadzący zajęcia taneczne w placówkach kulturalnych Północnego Subregionu Województwa Śląskiego.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu.
Po zakończeniu konferencji i warsztatów uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji.

Koszt uczestnictwa: 150 zł od osoby (obejmuje koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, napoje, artykuły konsumpcyjne).
Wpłaty należy dokonać w terminie do dnia 20 października 2018 r. na konto Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie:
ING Bank Śląski O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847.

W tym samym terminie oczekujemy na przesłanie pod naszym adresem wypełnionej karty zgłoszenia.
Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić do dnia 20 października 2018 r., w przypadku rezygnacji po terminie – wpłata nie zostanie zwrócona.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konferencji jest: Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, prowadzącym działalność statutową instytucji kultury /
księga rejestru założona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w dniu 13.IX.1999 r. nr RIK-D/11/99,3/,
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (42-200), ul. Ogińskiego 13a
e-mail: iod@rok.czestochowa.pl
3. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celach określonych w ofercie konferencji, w tym:
organizacji i przeprowadzenia konferencji/szkolenia, wystawienia zaświadczenia/certyfikatu udziału, potwierdzonego podpisem
prowadzącego, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Dane Uczestników konferencji/szkolenia będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz
obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat, archiwalnego – nie
dłużej niż 10 lat licząc od końca roku, w którym odbyło się szkolenie)
5. Zdjęcia i materiały filmowe dokumentujące przebieg konferencji/szkolenia, oraz materiały promocyjne i publikacje prasowe
promujące organizatora, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i
przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:
- przez okres 25 lat w archiwum Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie,
- wieczyście w Archiwum Państwowym,
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia.
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji/szkoleniu. Ponadto przysługuje jej prawo
do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. prowadzący konferencje/szkolenie, trener,
podmioty świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych, podmioty świadczące usługi bankowe oraz Archiwum
Państwowe (po upływie 25 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs).
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
Kontakt: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
10. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
11. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym aby wziąć udział w
konferencji/szkoleniu.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia (pdf)
Karta zgłoszenia (doc)

Prosimy o odesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia z własnoręcznymi podpisami (skan, zdjęcie)

Warsztaty filmowe Człowiek- Film-Dokument Warsztaty fotograficzne w ramach MUKiS

przeglądaj wydarzenia: