tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

23
października
2019

Szkolenie: Zarządcze, organizacyjne oraz fiskalne aspekty prowadzenia działalności kulturalnej w 2019

Warsztaty: Grawerowanie Laserowe - warsztaty z grafiki komputerowej Warsztaty: Twórcze Pokolenia - regionalne zajęcia plastyczno-komputerowe dla seniorów i juniorów

przeglądaj wydarzenia:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. „KOMPENDIUM WIEDZY DYREKTORA I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – Zarządcze, organizacyjne oraz fiskalne aspekty prowadzenia działalności kulturalnej w 2019”. Szkolenie odbędzie się w dniu 23 PAŹDZIERNIKA 2019 r. od godz. 09.00 do godz. 15.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a.

Wykładowca: Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor wielu pozycji książkowych oraz wielu publikacji książkowych o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury. Natomiast kontrola zarządcza, w tym zagadnienia dotyczące sposobu identyfikowania, analizowania i dokumentowania ryzyk w instytucjach kultury - stały się jednym z najważniejszych działań objętym odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów instytucji kultury, kierowników oraz pracowników księgowości.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. KONTROLA ZARZĄDCZA:
- Pojęcia i poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych - Instytucji kultury.
- Standardy kontroli zarządczej - cel i ich charakter.
- Przepisy wewnętrzne, zarządzenia, instrukcje, powierzenia uprawnień - ich rola w kontroli zarządczej oraz wzory dokumentacji.
- Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem (wzory zarządzeń i wzory dokumentacji):
a) identyfikacja ryzyka,
b) analiza ryzyka,
c) reakcja na ryzyko.

II. RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA FINANSOWA, MAJĄTEK I FISKALNE ASPEKTY W INSTYTUCJACH KULTURY - wybrane zagadnienia:
- Przychody ( w tym: dotacje podmiotowe, celowe – rozliczenie – problemy ), koszty oraz Fundusze.
- Ewidencja księgowa materiałów i towarów.
- Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia - środki trwałe w budowie (Inwestycje) - źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja - po zmianach przepisów:
a) problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały?)
b) jakie źródło finansowania?
- Wycena aktywów i pasywów, oraz zasady przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej” - po zmianie przepisów - KSR nr 2 - (wzory dt.: inwentaryzacji wszystkich obszarów).
- Wybrane zagadnienia:
   - odpisy aktualizacyjne,
   - odsetki od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne.
- Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych - zasady wypełniania CIT-8 i CIT-8/0 - po zmianach.
- Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją - Korekta odliczeń (wypełnione przykłady):
a) roczna,
b) 5-letnia,
c) 10-letnia.

KONSULTACJE W ZAKRESIE PORUSZANYCH ZAGADNIEŃ.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu.

Uczestnicy szkolenia proszeni są o ewentualne wcześniejsze przekazanie na adres e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl, rok@rok.czestochowa.pl, swoich pytań i wątpliwości, co pozwoli na przygotowanie materiałów.

Po zakończeniu zajęć szkoleniowych uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji.

Koszt uczestnictwa: zł. 200,- od osoby /obejmuje koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, napoje, artykuły konsumpcyjne/.

Wpłaty należy dokonać w terminie do 18 października 2019 r. na nasze konto bankowe ING Bank Śląski O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847.

W tym samym terminie oczekujemy na przesłanie pod naszym adresem wypełnionej karty zgłoszenia.
Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić do dnia 18 października br., w przypadku rezygnacji po tym terminie wpłat nie zwracamy.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia

Warsztaty: Grawerowanie Laserowe - warsztaty z grafiki komputerowej Warsztaty: Twórcze Pokolenia - regionalne zajęcia plastyczno-komputerowe dla seniorów i juniorów

przeglądaj wydarzenia: