tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

15
lutego
2018

XVII Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na Kartkę Walentynkową - Konopiska

Tarnogórskie Dni Kultury Podróżniczej Spotkanie z Tarnogórską Grupą Fotograficzną w Jurajskim Fotoklubie Częstochowa

przeglądaj wydarzenia:

REGULAMIN
XVII MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ WALENTYNKOWĄ

ORGANIZATOR:
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach

PATRONAT
Wójt Gminy Konopiska
Proboszcz Parafii w Konopiskach

CEL KONKURSU:
- popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży,
- rozwijanie wyobraźni plastycznej w komponowaniu kart okolicznościowych,
- przedstawienie postaci Św. Walentego jako patrona zakochanych w twórczości plastycznej,
- „Walentynka” jako symbol przyjaźni i sympatii dla drugiego człowieka,
- uczczenie Parafii Świętego Walentego w Konopiskach.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych, gimnazjów i dziecięcych zespołów plastycznych w domach, ośrodkach kultury, świetlicach oraz plastyków nieprofesjonalnych, klubów seniora, KGW itp.....
2. Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkola i kl. 0
II grupa – kl. I – III
III grupa – kl. IV –VI
IV grupa – kl. VII i Gimnazjum
V grupa – młodzież i dorośli
3. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę o wymiarach formatu A5 lub 13 cm x 19 cm wykonane w dowolnej technice plastycznej – płaskiej.
4. Praca wykonana materiałami sypkimi powinna być zabezpieczona np. folią.
5. Wszystkie prace na odwrocie powinny zawierać dane: imię i nazwisko, klasa – wiek , nazwa szkoły lub instytucji, adres i nr telefonu placówki delegującej, nazwa techniki. Do pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia.
6. Prace należy przysłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie na adres:
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
ul. Sportowa 7
42 – 274 KONOPISKA
lub przekazać osobiście na adres jak wyżej
Tel: 344 19 33 w godz. 8.00 – 16.00
lub 609-738-948 w godz. 12.00-19.00

TERMIN NADSYŁANIA PRAC - 31 STYCZNIA 2018 ROK
Prosimy o rozpropagowanie konkursu w szkołach, przedszkolach, ośrodkach kultury, domach pomocy, KGW, parafiach, świetlicach oraz innych instytucjach działających na Waszym terenie

OCENA PRAC – NAGRODY
- Komisja powołana przez organizatora oceni prace w każdej grupie wiekowej, zakwalifikuje prace do wystawy konkursowej, przyzna nagrody i wyróżnienia.
- Otwarcie wystawy nastąpi 11 lutego 2018r. w Kościele Parafialnym w Konopiskach.
- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 15 lutego 2018 r. o godzinie 12.00 w Kościele Parafialnym w Konopiskach.

Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace biorące udział w wystawie mogą być odebrane od 19 do 23 marca 2018 r. w GCKiR w Konopiskach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celach popularyzatorskich.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z celami konkursu i czytelne wypełnienie karty uczestnictwa.

Zapraszamy do udziału w konkursie
ORGANIZATORZY

http://www.gckirkonopiska.pl/

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

Tarnogórskie Dni Kultury Podróżniczej Spotkanie z Tarnogórską Grupą Fotograficzną w Jurajskim Fotoklubie Częstochowa

przeglądaj wydarzenia: