Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie | Piknik rybny - organizacja imprezy promującej rybactwo na terenie Gminy Lelów
X

tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

2
września
2018

Piknik rybny - organizacja imprezy promującej rybactwo na terenie Gminy Lelów

III Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny VII Konkurs Sztuki Ludowej: Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki

przeglądaj wydarzenia:

Wójt Gminy Lelów zaprasza do udziału w Konkursach na temat
„Piknik rybny - organizacja imprezy promującej rybactwo na terenie Gminy Lelów”.
Kierując się zasadą konieczności zachowania, ochrony i promocji zasobów obszaru RLGD "Jurajska Ryba" oraz promocji specyfiki obszaru RLGD "Jurajska Ryba" w tym działania o charakterze rekreacyjnym, kulinarnym, kulturalnym, wystawienniczym Urząd Gminy Lelów ogłasza konkursy związane z powyższą tematyką. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursach poświęconych tematyce zachowania, ochrony i promocji zasobów obszaru RLGD "Jurajska Ryba”.

I. Organizator: Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów
II. Cel Konkursów:
1. Popularyzacja wiedzy na temat ochrony i promocji zasobów obszaru RLGD "Jurajska Ryba".
2. Popularyzacja działania o charakterze rekreacyjnym, kulinarnym, kulturalnym, wystawienniczym.
III. Kategorie konkursu:
1. „Ryba w przyrodzie”.
Uczestnicy – konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prace oceniane będą w następujących grupach wiekowych:
1. dzieci w wieku przedszkolnym,
2. uczniowie klas 0-III,
3. uczniowie klas IV-VI;
4. uczniowie klas VII – VIII (w tym uczniowie klas gimnazjalnych)
Warunki uczestnictwa - przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej życia ryb w przyrodzie. Technika pracy dowolna, format pracy nie mniejszy niż A4, nie większy niż A3.
2. Multimedialny klip reklamowy „Wędkarstwo – zdrowie dla człowieka”.
Uczestnicy – konkurs kierowany jest do pasjonatów wędkarstwa.
Warunki uczestnictwa – każdy uczestnik konkursu dostarcza film promocyjny długości max 1 minuta na nośniku elektronicznym. Mile widziane podkreślenie wartości rodzinnych.
- Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu wyłącznie prace wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie.
- Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
- Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko, autora, wiek i adres domowy, numer telefonu, adres e-mail;
- Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Do pracy niepełnoletniego uczestnika konkursu należy dołączyć także zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
- Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 27.07.2018 r. do Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, pokój 67, 42-235 Lelów, tel. 34 355 01 21 w. 135, e-mail: j.sokolinska@lelow.pl
- Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie odsyłania tych prac.
3. Zawody Wędkarskie.
1. Zawody rozegrane zostaną 2 września 2018 r. na terenie zbiornika wodnego w Lelowie, zbiórka o godz. 10 koło altany na plaży.
2. W czasie trwania imprezy teren zawodów jest zamknięty dla innych wędkarzy.
3. Organizatorzy są odpowiedzialni za porządek oraz przebieg imprezy.
4. Organizatorzy wyznaczają stanowiska wędkarskie. Odległość pomiędzy stanowiskami powinna wynosić około 10-20 metrów.
5. Każdy z uczestników łowi tylko 1 wędką. Uczestnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany. Maksymalna długość wędziska wynosi 13 m.
6. Każdy uczestnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę do przechowywania złowionych ryb w stanie żywym.
3. Uczestnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego: proca, podbierak, platforma itp.
4. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
5. Zawody odbędą się metodą spławikową.
6. Warunkiem udziału w zawodach jest osobiste/telefoniczne/za pomocą poczty elektronicznej zgłoszenie w terminie do 15 sierpnia 2018 r. do Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, pokój 67, 42-235 Lelów, tel. 34 355 01 21 w. 135, e-mail: j.sokolinska@lelow.pl.
7. Trzech najlepszych uczestników, który złowią największą rybę zawodów otrzymają puchary.
8. Losowanie stanowisk odbywa się w dniu zawodów, nie później niż na 30-60 minut przed rozpoczęciem zawodów. Czas trwania zawodów ustalany jest na 3 godziny. Zawody zostają przerwane jednym ustalonym wcześniej sygnałem. Po otrzymaniu numerów startowych zawodnicy udają się przed wylosowane stanowiska - jedna osoba łowi w jednym łowisku.
5. Obowiązują następujące sygnały:
- pierwszy sygnał - na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów, można rozpocząć nęcenie zanętą (w zależności od decyzji organizatora),
- drugi sygnał – rozpoczynający zawody,
- trzeci sygnał – oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut,
- czwarty sygnał oznacza zakończenie zawodów, po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody.
Po sygnale oznaczającym zakończenie zawodów komisja sędziowska podchodzi do każdego zawodnika i waży na stanowisku złowione ryby. Do klasyfikacji ostatecznej liczy się waga ryb złowionych przez uczestnika, który otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb.
W czasie zawodów zabrania się przemieszczania się zawodników i osób postronnych pomiędzy zawodnikami.
Wyłączeni z tego zakazu są organizatorzy oraz sędziowie.
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu natychmiast wpuszczane do wody.
V. Nagrody:
1. Jury powołane przez Organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową oraz przyzna I, II, III nagrodę w każdej kategorii. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzców oraz przyznania miejsc ex aequo. Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród laureatom nastąpi 02.09.2018 r. podczas „Piknik rybny - organizacja imprezy promującej rybactwo na terenie Gminy Lelów”.
2. Wszyscy uczestnicy zawodów wędkarskich otrzymają upominki.
Natomiast w kategorii poszczególnych miejsc
1) I miejsce – nagroda rzeczowa i puchar
2) II miejsce – nagroda rzeczowa i puchar
3) III miejsce – nagroda rzeczowa i puchar
3. Decyzja JURY jest ostateczna.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania własnych nagród specjalnych poza werdyktem jury. (Na przykład nagrody dla uczestników poza I, II lub III miejscem)
VI. Informacje dodatkowe:
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.
2. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.
5. Informacje organizatora związane z ogłoszonymi konkursami zamieszczane będą na stronie internetowej: www.lelow.pl

Szczegóły na stronie Organizatora

III Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny VII Konkurs Sztuki Ludowej: Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki

przeglądaj wydarzenia: