tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

2
listopada
2018

100 lat Związku Harcerstwa Polskiego - konkurs plastyczno-fotograficzny

Konfrontacje taneczne KOMPOZYCJE 2018 - Chorzów Konkurs literacki na opowiadanie fantastyczne ZGROZA W KŁOBUCKU

przeglądaj wydarzenia:

Regulamin konkursu
„100 lat Związku Harcerstwa Polskiego”
organizowanego w ramach projektu „Kamyk na 100!”

baner

Organizator
IV Szczep Harcerski „Kamyk” im. hm. Aleksandra Kamińskiego działający przy Hufcu ZHP Częstochowa,

Patronat Honorowy
Dyrektor Regionalnego ośrodka Kultury w Częstochowie

Partner
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

I. Cele konkursu:
- zachęcenie do zgłębienia wiedzy związanej z symbolami i śladami harcerstwa na Ziemi Częstochowskiej
- prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej i fotograficznej
- rozwijanie wyobraźni i talentu twórczego poprzez indywidualne wypowiedzi artystyczne

II. Uczestnicy i tematy przewodnie:
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół z terenu powiatu częstochowskiego
I grupa - Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
Temat pracy plastycznej „Prawo Harcerskie”
– Prawo Harcerskie to zbiór dziesięciu drogowskazów, które wyznaczają harcerzom drogę do ideału. Zobrazowanie tego tematu może polegać zarówno na przedstawieniu jednego punktu, jak również całości.
II grupa - Uczniowie klas VII szkoły Podstawowe i III klasa gimnazjum
Temat pracy plastycznej „Harcerskie ideały”
– Harcerskie ideały najpiękniej oddają harcerskie symbole. Krzyż harcerski i lilijka to te dwa najważniejsze, jednak zachęcamy do zgłębienia historii ZHP w poszukiwaniu pozostałych.
III grupa - Uczniowie szkół średnich /liceum, technikum, szkoła zawodowa/
Temat pracy fotograficznej „Ślady harcerstwa na Ziemi Częstochowskiej”
Zachęcamy do poszukiwania i odkrywania miejsc związanych z historią harcerstwa, zarówno tą sprzed lat jak i tą współczesną.

III. Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik biorący udział w kategorii plastycznej, może złożyć jedną pracę plastyczną, wykonaną dowolną techniką malarską płaską, o wymiarach formatu A4 lub A3, pionowe lub poziome.
2. Prace plastyczne należy złożyć w siedzibie organizatora, w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem autora. Na odwrocie pracy należy nakleić kartę zgłoszenia załączoną do regulaminu.
3. Każdy uczestnik biorący udział w kategorii fotograficznej, może złożyć maksymalnie 3 fotografie, każda o wymiarach 15x21 cm, pionowe lub poziome.
4. Podpisane prace fotograficzne należy złożyć w siedzibie organizatora, w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem autora, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia załączoną do regulaminu.
5. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.

IV. Ocena prac:
- Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora,
- Obrady Jury odbędą się 26 października br.,
- Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej ucznia, estetykę wykonania.
Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup wiekowych:
I grupa – klasy IV-VI
II grupa – klasa VII i III gimnazjum
III grupa – szkoły średnie
Każdy uczestnik spełniający regulaminowe wymagania konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.
Jury wyłoni zwycięzców w każdej kategorii. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplom. Przyznane zostaną również 3 finansowe nagrody specjalne Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

V. Termin i adres:
Prace konkursowe należy dostarczyć bądź przesłać w terminie do 25 października 2018 r. do godz. 15.00 na adres:

Hufiec ZHP Częstochowa
ul. Wilsona 34
42-200 Częstochowa
tel. 34 387 10 18

Prace powinny być przesłane w odpowiednim opakowaniu gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

VI. Ogłoszenie wyników:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystego kominka z okazji 100-lecia ZHP, w dniu 2 listopada 2018 r. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o miejscu i godzinie spotkania.

VII. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest IV Szczep Harcerski „Kamyk” im. hm. Aleksandra Kamińskiego działający przy Hufcu ZHP Częstochowa, ul. Wilsona 34.
2. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celach określonych w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji, oceny przygotowanych prac, sporządzenia protokołu, dyplomów oraz wydania i wypłaty nagród Laureatom, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs).
4. Dane Laureatów Konkursu zamieszczone w protokole Jury oraz zdjęcia, materiały filmowe dokumentujące przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu oraz materiały promocyjne i publikacje prasowe promujące wydarzenie i organizatora, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:
- przez okres 25 lat w archiwum Hufca ZHP Częstochowa,
- wieczyście w Archiwum Państwowym.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
7. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych, sponsorzy i fundatorzy nagród (w celu sporządzenia list potwierdzających odbiór nagród), oraz Archiwum Państwowe.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
9. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
10. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Konkursie.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w mediach Związku Harcerstwa Polskiego, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.
2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
3. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć.
4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na to, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane w dniu 2 listopada 2018 r. podczas uroczystego kominka z okazji 100-lecia ZHP, na którym nastąpi rozstrzygniecie konkursu, są przechowywane w archiwum Hufca ZHP Częstochowa, mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych Hufca ZHP Częstochowa oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.
Zgoda ta jest rozszerzona także na Współorganizatorów i Partnerów, związanych z tym Konkursem.
5. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Osobą do kontaktu z ramienia organizatora jest phm. Przemysław Kowalski.
Tel. +48 503 499 833, e-mail: przemek.kowalski@zhp.net.pl

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

Konfrontacje taneczne KOMPOZYCJE 2018 - Chorzów Konkurs literacki na opowiadanie fantastyczne ZGROZA W KŁOBUCKU

przeglądaj wydarzenia: