Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Sortuj:
alfabetycznie
wg dat

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://rok.czestochowa.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej placówki jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych, zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Redaktorzy strony dokładają starań, aby informacje zamieszczone na stronie były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na bieżąco usuwa się odnotowywane bariery na stronie internetowej.

Instytucja nie posiada aplikacji mobilnej na żadną z platform. Strona jest dostosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-17

W Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa http://rok.czestochowa.pl spełnia wymagania w 98.95 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem placówki.

Osobą kontaktową jest redaktor strony internetowej Wadim Wieczorek:

 • adres poczty elektronicznej: inf@rok.czestochowa.pl.
 • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 34 324 94 81.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku pytań dotyczących dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z p. Adam Kołodzian:

Korzystanie z klawiatury

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

 • Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza).
 • Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza).
 • Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • odpowiedni kontrast tekstu do tła.

Linki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie, dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Redaktorzy strony dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej:

 • strony internetowej,
 • aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Ogińskiego bez schodów zewnętrznych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Miejsca parkingowe

Instytucja nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy i nie ma podjazdu dla wózków dla osób niepełnosprawnych oraz toalet dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie na parterze w raz z salą wystawową.

Udogodnienia w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie

W budynku nie ma zainstalowanych platform, pochylni, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz migowy

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.