tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

17
października
2019

Konkurs Poezji Śpiewanej

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich” dla dzieci i młodzieży Obchody 100-lecia Powstań Śląskich w MOK Kłobuck

przeglądaj wydarzenia:

 

Konkurs Poezji Śpiewanej towarzyszy 40. Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemu im. Haliny Poświatowskiej. Jest imprezą otwartą, adresowaną do osób niezwiązanych zawodowo z działalnością muzyczną, nie będących studentami wydziałów muzycznych uczelni wyższych lub akademii muzycznych.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wykonawców poezji śpiewanej i ich repertuaru, także popularyzowanie dorobku polskich autorów. Szczególnie doceniane będą przez jurorów własne aranżacje muzyczne do wybranych utworów poetyckich. Konkurs służy też promowaniu uzdolnionych muzycznie i wokalnie młodych ludzi.

Do udziału w Konkursie zapraszamy solistów i duety wokalne. Uczestnicy będą zobowiązani do wykonania dwóch utworów śpiewanych, z dowolnymi tekstami poetyckimi, publikowanymi w książkach, prasie literackiej bądź wydawnictwach pokonkursowych konkursów poetyckich. Organizator zachęca do korzystania z akompaniamentu na żywo. Do akompaniamentu może być stosowany dowolny instrument, można wystąpić z towarzyszeniem małego zespołu muzycznego (do trzech osób). Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 10 minut.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 17 października br., od godz. 11.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.
Na zgłoszenia czekamy do dnia 14 października br.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia - uczestnik małoletni
Karta zgłoszenia - uczestnik pełnoletni

REGULAMIN

I. Organizator Konkursu: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

II. Cele Konkursu:
- zainteresowanie formą poezji śpiewanej,
- stworzenie warunków do rozwijania amatorskiej twórczości artystycznej,
- popularyzowanie dorobku polskich autorów,
- popularyzowanie wykonawców poezji śpiewanej i ich repertuaru,
- promowanie utalentowanych wokalistów,
- uwrażliwienie na estetykę wykonania śpiewanych utworów.

III. Zasady programowe i organizacyjne oraz warunki uczestnictwa.
1. Konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do osób niezwiązanych zawodowo z działalnością muzyczną, nie będących studentami wydziałów muzycznych uczelni wyższych lub akademii muzycznych.
2. Konkurs adresowany jest do osób w wieku:
- do 18 lat (uczestnik małoletni),
- od 19 lat powyżej (uczestnik pełnoletni).
3. W Konkursie biorą udział soliści, dopuszczalne są też duety wokalne.
4. Każdy zgłoszony do Konkursu solista/duet zobowiązany jest do wykonania dwóch utworów śpiewanych z dowolnymi tekstami poetyckimi, publikowanymi w książkach, prasie literackiej lub wydawnictwach pokonkursowych konkursów poetyckich.
Organizator zachęca do korzystania z akompaniamentu na żywo.
Do akompaniamentu może być stosowany dowolny instrument, można wystąpić z towarzyszeniem małego zespołu muzycznego (do trzech osób).
5. Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 10 minut.
6. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 14 października br. na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, ul. Ogińskiego 13 a, 42-200 Częstochowa.
Kartę można przesłać pocztą tradycyjną lub na adres mailowy: teatr@rok.czestochowa.pl.  Prosimy o przestrzeganie podanego terminu dostarczania kart zgłoszeń. Karty dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
7. Przesłuchania konkursowe uczestników odbędą się w dniu 17 października br. od godz. 11.00 w sali kameralnej Regionalnego Ośrodka Kultury, według kolejności, z jaką zostaną dostarczone karty zgłoszeń.
8. Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym jest zaplanowane w dniu 7 listopada br. o godz. 16.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury.

IV. Oceny zgłoszonych do Konkursu prezentacji dokonają powołani przez organizatora jurorzy. Kryteria oceny:
- dobór repertuaru i interpretacja wybranych utworów,
- zgodność charakteru muzyki i tekstu poetyckiego,
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców, dykcja i emisja głosu,
- oryginalność kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania,
- inwencja twórcza,
- ogólne wrażenie artystyczne.
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach jurorzy mogą nie przyznać żadnej nagrody lub przyznać nagrody ex aequo.
Decyzje jurorów są ostateczne.

V. Informacje dodatkowe. Postanowienia końcowe.
1. Przesłuchaniom konkursowym będą towarzyszyć konsultacje i warsztaty dla uczestników i ich opiekunów.
2. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia finansowe. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają listy gratulacyjne. Wydanie nagród i wyróżnień możliwe jest jedynie w formie przelewu pieniężnego, wykonanego na nr konta podany w podpisanym oświadczeniu (zał. nr 3 do regulaminu)przez laureata w terminie do 14 dni roboczych od daty przekazania organizatorowi danych niezbędnych do wykonania przelewu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, po uprzednim powiadomieniu uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji prezentacji artystycznych za pomocą dostępnych technik fotograficznych i nagraniowych (audio, video) oraz rozpowszechniania wizerunku uczestników w celach promocyjnych Konkursu.
5. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny na stronie internetowej organizatora www.rok.czestochowa.pl. Informacje o Konkursie także pod numerami telefonów: 34 366-59-65, 34 324-46-51.
Koordynator Konkursu: Dorota Musiał.

Niezbędne do udziału dokumenty (karty zgłoszeń, oświadczenia) do pobrania na naszej stronie internetowej www.rok.czestochowa.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w związku z udziałem w Konkursie Poezji Śpiewanej, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (uczestnika konkursu, akompaniatora) jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa, tel. 34 324 46 51;
2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony danych pisząc na adres email inspektor@odocn.pl; tel. 602762036;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w Konkursie Poezji Śpiewanej, przygotowaniem dyplomów i wydaniem nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Pani/Pana zgody;
4) Dane osobowe laureatów, których nagrody będą ufundowane przez sponsorów konkursu, będą udostępnione upoważnionym przedstawicielom sponsorów w celu wydania nagród;
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych ROK w Częstochowie;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie, o którym mowa w pkt 3);
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Protokół
Konkursu Poezji Śpiewanej
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,
17 października 2019 roku.

Jurorzy oceniający prezentacje:

Mariola Jeziorowska - specjalista w zakresie emisji głosu, pedagog,

Przemysław Jeziorowski - muzyk, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, specjalista w zakresie emisji głosu, wykładowca Instytutu Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie,

Paweł Łowicki - autor tekstów, kompozytor, także aranżer i producent muzyczny, wokalista i gitarzysta grupy Paweł Łowicki Band,

po wysłuchaniu wszystkich wykonawców postanowili przyznać następujące nagrody:

I nagroda Patrycja Gotfryd
II nagroda Martyna Kundzicz
III nagroda Karolina Bajor


Fundatorem nagród jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich” dla dzieci i młodzieży Obchody 100-lecia Powstań Śląskich w MOK Kłobuck

przeglądaj wydarzenia: