tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

15
lutego
2016

XXIII Wojewódzki Plastyczny Konkurs Ekologiczny pod hasłem "Ocalić od zapomnienia"

Pasja XX wieku - spektakl amatorskiej grupy teatralnej Cogito Jurajskie Fotoklimaty Sławomira Jodłowskiego Wystawa w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach

przeglądaj wydarzenia:

REGULAMIN

XXII WOJEWÓDZKI

PLASTYCZNY

KONKURS EKOLOGICZNY

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Cele konkursu:
1. Pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
2. Uwrażliwienie na piękno i problemy najbliższego środowiska.
3. Stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych najmłodszego pokolenia.

Założenia organizacyjne:
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach z siedzibą przy ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.
2. Prace należy dostarczyć do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach do 27 marca 2015 roku (decyduje data wpływu).
3. Prace przesyłane pocztą należy wysłać na adres:
Centrum Kulturalno-Edukacyjne
ul. 3 Maja 36A
44-230 Czerwionka-Leszczyny
4. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu, którym jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw oraz w ramach publikacji. Nadsyłając pracę na konkurs opiekun prawny (rodzic) autora zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie, w tym na zamieszczenie przez organizatora imienia, nazwiska i wieku autora pracy oraz nazwy placówki.
5. Każda praca powinna być czytelnie opisana (drukowanymi literami) na odwrocie według załączonego wzoru.
6. Do pracy należy dołączyć następujące informacje:
- zgodę opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych,
- zgodę opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy,
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu.
7. Prace nadesłane bez załączników wskazanych w punkcie 5 i 6, a także prace zbiorowe i niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie.

Tematyka konkursu: „PIĘKNO MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY”
Pragniemy zwrócić uwagę młodego człowieka na lokalne zabytki, urok tradycyjnej architektury, lokalnego środowiska i krajobrazu, pamiątek historycznych i założeń urbanistycznych, słowem: na wszystko, z czym styka się młody człowiek w najbliższym otoczeniu i co jest warte ocalenia od zapomnienia.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników pozalekcyjnych zajęć plastycznych (POPP, placówki kultury).
2. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie.
3. Każda placówka może wyselekcjonować do konkursu maksimum 10 prac. W przypadku POPP i placówek kultury przyjmujemy maksymalnie 10 prac jednego instruktora, a w przypadku szkół i przedszkoli – 10 prac z placówki.
3. Wymagany format prac: A3

Technika wykonania prac:
1. Dla przedszkoli i szkół podstawowych – malarstwo, grafika, rysunek oraz wzajemne połączenia wymienionych technik.
2. Dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – plakat; technika płaska, dowolna.

Ocena:
Prace zostaną ocenione w czterech kategoriach wiekowych:
- przedszkola,
- szkoły podstawowe,
- gimnazja,
- szkoły ponadgimnazjalne.

Ogłoszenie wyników konkursu:
1. Wyniki XXII Wojewódzkiego Plastycznego Konkursu Ekologicznego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach www.mokcl.pl 13 kwietnia 2015 roku.
2. Finał konkursu połączony z otwarciem wystawy pokonkursowej i wręczeniem nagród odbędzie się 29 kwietnia 2015 roku o godz. 10:00 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36A.

Informacje dodatkowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
3. Informacji dotyczących konkursu udzielają:

- Janusz Lukaszczyk (komisarz wystawy) – 32 4318 955 wew. 15
- Sylwia Wolnik - 32 4318 955 wew. 16

Szczegóły na stronie organizatora: http://www.mokcl.pl

Do pobrania:
Regulamin i karta pracy

Pasja XX wieku - spektakl amatorskiej grupy teatralnej Cogito Jurajskie Fotoklimaty Sławomira Jodłowskiego Wystawa w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach

przeglądaj wydarzenia: