tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

31
grudnia
2016

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach zaprasza na WIERSZOWANIE XVI Konkurs Plastyczny na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową - Miasteczko Śląskie

przeglądaj wydarzenia:

Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku
serdecznie zaprasza do udziału
w X. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Władysława Sebyły połączonym z
I. Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym im. Władysława Sebyły.

Przedsięwzięciu będzie towarzyszyć niesamowita, jedyna w kraju wystawa poświęcona życiu i twórczości poety. Na oficjalnej Gali, która odbędzie się 6 lutego w rocznicę urodzin Sebyły, oprócz wręczenia nagród, zostanie zorganizowane spotkanie z artystami i literatami związanymi z Władysławem Sebyłą i jego twórczością. Organizatorzy planują również wydać almanach ze zwycięskimi pracami z dotychczasowych edycji.
Patronaty nad Galą objęli m.in. Radio Jura, TVP Katowice, Gazeta Kłobucka, Dziennik Zachodni.

Regulamin X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Sebyły:

I. Organizator.
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury im. Wł.Sebyły w Kłobucku.
2. Konkurs pod patronatem Burmistrza Kłobucka.
3. Konkurs ogłoszony jest po raz dziesiąty i ma zasięg ogólnopolski.

II. Cele konkursu.
1. Popularyzacja dorobku literackiego Władysława Sebyły
2. Inspirowanie i promowanie twórczości poetyckiej.
3. Integracja środowiska literackiego.
4. Promocja miasta Kłobucka.

III. Terminarz konkursu.
1. Ogłoszenie konkursu: 26 października 2016
2. Rozesłanie informacji o konkursie: 26 października 2016
3. Powołanie jury konkursu: 12 grudnia 2016
4. Zakończenie składania prac konkursowych: 31 grudnia 2016
5. Obrady jury: 11 stycznia 2017 (termin może ulec zmianie ze względu na dyspozycyjność jury)
6. Powiadomienie uczestników konkursu o wynikach drogą telefoniczną, internetową i ogłoszenie wyników na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury im.Wł.Sebyły w Kłobucku oraz na FB: 13 stycznia 2017
7. Zaproszenie na uroczystą Galę (6 lutego 2017), podczas której wręczone zostaną nagrody.

IV. Uczestnicy.
1. Konkurs ma charakter otwarty – skierowany jest do wszystkich osób tworzących w języku polskim.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Autorem wiersza/wierszy może być tylko jedna osoba.
4. Uczestnikiem konkursu jest autor nadesłanych prac.

V. Zasady udziału:
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- Inspirowany wierszem pt. Poeta:
Urzeczony jesteś, urzeczony,
Mój szczuplutki chłopcze, poeto!
Śpiewający wiatrem zielonym
Za zapadłym w otchłań kometą.
Medytujesz nad głuchą rzeką,
Nad bezdennym, szalonym nurtem,
Wyrzucony falą daleką
Na podmytą deszczami burtę.
Niestworzone wymyślasz słowa
Dla fal plusku, bulgotu wirów,
Dla najmiększej trawy po rowach.
I dla nieba tkanego z szafiru.
Jakim słowem z pluskiem rozmawiać?
Jakim śpiewem mówić z płonieniem?
Jakich szumów musiałby wiatr nawiać,
By nie były tej rzeki cieniem?
Jakże mówić z płynącą rzeką,
Gdy się wije bez przerwy i kłębi?
Jakim słowem, wydartym wiekom,
Zmierzyć mętne fale do głębi?
Może lepiej w nurt się zanurzyć
I nie mówić, nie mówić, a płynąć,
Tonąć w wielkiej, pienistej burzy,
Na słoneczne zalewy zawinąć?
Może lepiej zapomnieć – zagubić
Słowa wiatru i rzeczne słowa?…
Zanurzone w słów złoty łubin
Bolą oczy i biedna głowa…
Łowco słów, zapomniany i smutny,
Zaśpiewajmy razem przy flecie
O tej rzece żywej, okrutnej
I tonącym, tonącym poecie.
w kategoriach wiekowych do 18 r.ż. i po 18 r.ż.
LUB
- Dopisaniem wiersza do istniejącego już dzieła autorstwa Władysława Sebyły (w miejsce kropek należy wpisać własny fragment, tak aby pasował treścią i ideą do całości wiersza, tworząc jedność):
„Poezjo!Wracam do ciebie pokorny.
Nie wyżebrawszy żadnej prawdy światu,
choć wiem,
żeś tylko kołami na wodzie.
… a może ty kołami, które wzbudził
plusk kamieni lecących z zaświata?
Nadesłane prace będą rozpatrywane w kategoriach wiekowych do 18 r.ż. i po 18 r.ż.
2. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane, nie mogą
brać udziału w innych konkursach ani nie mogą naruszać praw autorskich innych
autorów.

VI. Nadsyłanie prac:
1. Ilość nadesłanych prac to: minimalnie 1 sztuka maksymalnie to 5 sztuk.
2. Zestaw wierszy prosimy przesyłać w trzech egzemplarzach.
3. Forma nadesłanych prac to maszynopis lub wydruk komputerowy.
4. Każdy zestaw prac konkursowych musi zostać opatrzony godłem słownym* tzw. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym!). Godło jest zastąpieniem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie, który z założenia jest anonimowy. Godłem
może być słowo, zestaw liter, cyfr lub kombinacja cyfrowo-literowa albo pseudonim literacki.
5. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem z adnotacją określającą kategorię. W kopercie muszą znaleźć się informacje o autorze: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer kontaktowy, adres e-mail (załączona karta
zgłoszenia).
5. Prace należy nadsyłać w terminie nieprzekraczalnym do 31 grudnia 2016 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły
ul. Targowa 1
42-100 Kłobuck
z dopiskiem „konkurs poetycki”.

VII. Ocena prac.
1. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:
- były publikowane,
- były nagradzane lub prezentowane w innych konkursach poetyckich,
- nie spełniają wymogów formalnych, np. nie są utworami poetyckimi,
- nie spełniają wymogów technicznych określonych w regulaminie (brak godła, brak koperty zawierającej dane o autorze),
- zostaną nadesłane po wskazanym w regulaminie terminie.

VIII. Inne
1. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora, nie przewiduje się zwrotu prac, również tych, które się nie zakwalifikowały do wygranej.
2. Prace konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatora, składające się z poetów, krytyków literackich lub osób związanych zawodowo z literaturą.
3. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania wierszy do druku.
4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do grup wpisujących się w ww.kategorie.
5. Wszyscy laureaci konkursu zostaną zaproszeni do Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku na uroczyste wręczenie nagród i galę X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Sebyły oraz na wieczornicę poetycką upamiętniającą Władysława Sebyłę.
6. Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie: 34 317 29 91 lub mailowo:
derewiecka.olga@gmail.com 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w pokonkursowym tomiku poetyckim oraz cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.
9. Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje jego Regulamin.
10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z organizatorem.
11. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w tomiku wierszy zwanej Almanachem poezji, w którym znajdą się również prace nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu.
12. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali. Nieodebranie nagród podczas Gali jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody na rzecz Organizatora.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia - konkurs poetycki
Karta zgłoszenia - konkurs plastyczny

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach zaprasza na WIERSZOWANIE XVI Konkurs Plastyczny na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową - Miasteczko Śląskie

przeglądaj wydarzenia: