Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Cyberfoto 2020

Termin: 17.04.2020, godz. 18.00

Zgłoszenia do: 17.03.2020

Koordynator:

Sławomir Jodłowski

jodlowski@rok.czestochowa.pl

Cyberfoto 2020

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania. Jest dostępny dla wszystkich fotografujących. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową. Zgłoszenie prac konkursowych do 17 marca 2020 r.

logo konkursu Cyberfoto edycja 2020 r.

Regulamin
XXIII Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji
CYBERFOTO 2020

PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa Śląskiego

PATRONAT
Prezydent Miasta Częstochowy

ORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

PARTNERZY
Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski
Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców

PATRONAT MEDIALNY
TVP KATOWICE, TV Orion, Radio Panorama, Portal www.czest.info

I. Cel konkursu.

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.

II. Regulamin konkursu.

1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących .
2. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową.
3. Prace /min. format 21x30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać w usztywnionych kopertach.
4. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:
- imię i nazwisko (lub godło)
- tytuł pracy
5. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację, w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.
6. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace będą zwrócone autorom.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy.
7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane.
8. Uczestnictwo w konkursie jest płatne.
Opłata od każdego autora wynosi 50 zł. –
konto ING Bank Śląski O/Częstochowa
23105011421000000501623847
Brak wpłaty za uczestnictwo do dnia 17 marca 2020 r. wyklucza autora z konkursu. Prosimy o dołączenie kserokopii wpłaty.
9. Autorzy zostaną powiadomieni o werdykcie Jury i terminie wystawy.
10. Z wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog z nagrodzonymi pracami.
11. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone zastosowaniu komputera w kreowaniu współczesnej sztuki.
12. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.

III. Nagrody.

I NAGRODA 2500 zł.
II NAGRODA 1500 zł.
III NAGRODA 800 zł.
Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.
Jury może dokonać innego podziału nagród. Laureaci otrzymują nagrody i wyróżnienia na konto osobiste.

IV. Terminy.

1. Zgłoszenie prac konkursowych do 17 marca 2020 r.
2. Ocena prac 19 marca 2020 r.
3. Ekspozycja: otwarcie wystawy 17 kwietnia 2020 o godz.18.00 w Galerii ART-FOTO w Częstochowie.
4. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „CYBERFOTO”
Tel. 34 324 46 51, fax. 34 324 94 81
www.rok.czestochowa.pl www.cyberfoto.czest.pl rok@rok.czestochowa.pl 
5. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz wystawy:
art. fotografik Sławomir Jodłowski
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
e-mail: jodlowski@rok.czestochowa.pl 


 XXIII INTERNATIONAL CONTEST Of DlGITAL PHOTOCREATION
CYBERFOTO 2020

Honorary patronage
Marshal of the Silesian Voivodeship Jakub Chełstowski

Patronage
President of Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk

ORGANIZER
Regional Culture Center in Częstochowa

CO-ORGANIZERS
National Culture Center in Warsaw Association of Polish Art. Photographers Silesian Region
Polish Republic's Photoclub Association of Autors

MEDIA SPONSORSHIP
TVP Katowice,Gazeta Częstochowska, Radio Panorama, Portal www.czest.info

I. Contest purpose.

The purpose of this contest is to present the possibilities of photographic image creation through the application of both computer and modern techniques of imagery.

II. Contest regulations.

l. The contest is available for all those who take photos.
2. A traditional or digital photograph is the input material for digital processing.
3. Works /min. format 2lx30, A-4/ shall be sent in stiffened envelopes, in the form of printout or photocopies.
4. Each work shall be legibly described on the reverse side and the description shall include:
- name and surname (or emblem)
- title of work
5. A completed application form and information regarding the computer program in which the work was made should be attached to each work in a closed envelope. Works not described will not be assessed.
6. Awarded and commended works will become the property of the organizer, while remaining works will be returned to their authors.
The organizer reserves the right to free of charge reproduction and publication of contest works in a catalogue and mass media, in order to inform about the event and promote it.
7. Only the works that were not published and not awarded so far are allowed to participate in the contest
8. Participation in the contest is paid.
A fee from each author amounts to 15 Euro, 20 USD
Bank account: ING Bank Śląski O/Częstochowa
23105011421000000501623847.
An author will be excluded from the contest if the fee for participation is not paid by 17th of March, 2020. Please attach a photocopy of the payment slip.
9. Authors will be notified of the Jury's verdict and the date of the exhibition.
l0. A catalogue from the post-contest exhibition containing the works awarded will be published.
11. The contest will be accompanied by a seminar devoted to the application of computers in modem art creation.
12. Works will be assessed and the prizes granted by the Jury appointed by the organizers.

III. Prizes.

I PRIZE: 2500 PLN II PRIZE: 1500 PLN III PRIZE: 800 PLN
Three commendations - 400 PLN each.
The Jury is entitled to divide the prizes in other ways.

IV. Time limits.

1. Contest works should be submitted by 17th of March, 2020.
2. Assessment of works: 19th of March, 2020.
3. Exposition: exhibition opening 17th of April, 2020 at 06.00 p.m. in ART-FOTO Gallery in Częstochowa.
4. Works should be sent or delivered personally to the following address:
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa, with "CYBERFOTO" note Phone: +48 34 324 46 51, fax +48 34 324 94 81 www.rok.czestochowa.pl rok@rok.czestochowa.pl  
5. Sending of works to the contest means the acceptance of the present regulations.

Any additional information relating to the contest may be provided by Exhibition Director:
Art photographer Sławomir Jodłowski
Regional Culture Center in Częstochowa
e-mail: jodlowski@rok.czestochowa.pl

Załączniki

Termin: 17.04.2020, godz. 18.00

Zgłoszenia do: 17.03.2020

Koordynator:

Sławomir Jodłowski

jodlowski@rok.czestochowa.pl

Zobacz podobne
Prus2.jpg
18.10.2021

Wernisaż wystawy fotografii uczniów Z.S. B. Prusa w Częstochowie Natalia Bloma, Monika Gwóźdź, Weronika Zasępa, Paulina Pielużek, Klaudia...

Inne z tej kategorii
Grafika-internet.jpg
15.10.2021

XXV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami...

Czołówka poziom.jpg
05.10.2021

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie plastycznym "Papierowy świat". Udział mogą wziąć niemal wszyscy od przedszkolaków do seniorów. Każdy...

Logo KP na PS-2021.jpg
08.09.2021

III Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieżyPamiętajmy o Powstaniach Śląskich 2019-2020-2021 Regionalny Ośrodek Kultury w...