Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Cyberfoto 2020

Termin: 17.04.2020, godz. 18.00

Zgłoszenia do: 17.03.2020

Koordynator: Sławomir Jodłowski, e-mail: jodlowski@rok.czestochowa.pl

Cyberfoto 2020

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania. Jest dostępny dla wszystkich fotografujących. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową. Zgłoszenie prac konkursowych do 17 marca 2020 r.

logo konkursu Cyberfoto edycja 2020 r.

Regulamin XXIII Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2020

Patronat Honorowy - Marszałek Województwa Śląskiego.

Patronat - Prezydent Miasta Częstochowy.

Organizator - Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Partnerzy - Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców

Patronat Medialny -  TVP Katowice, TV Orion, Radio Panorama, strona internetowa Portalu Czest.info.

Cel konkursu.

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
 2. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową.
 3. Prace (min. format 21x30, A-4) w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać w usztywnionych kopertach.
 4. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:
  • imię i nazwisko (lub godło),
  • tytuł pracy.
 5. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację, w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.
 6. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace będą zwrócone autorom. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy.
 7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane.
 8. Uczestnictwo w konkursie jest płatne. Opłata od każdego autora wynosi 50 zł. – konto ING Bank Śląski O/Częstochowa 23105011421000000501623847.
  Brak wpłaty za uczestnictwo do dnia 17 marca 2020 r. wyklucza autora z konkursu. Prosimy o dołączenie kserokopii wpłaty.
 9. Autorzy zostaną powiadomieni o werdykcie Jury i terminie wystawy.
 10. Z wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog z nagrodzonymi pracami.
 11. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone zastosowaniu komputera w kreowaniu współczesnej sztuki.
 12. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.

Nagrody

 1. Nagroda - 2500 zł.
 2. Nagroda - 1500 zł.
 3. Nagroda - 800 zł.

Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.
Jury może dokonać innego podziału nagród. Laureaci otrzymują nagrody i wyróżnienia na konto osobiste.

Terminy

Zgłoszenie prac konkursowych do 17 marca 2020r.

Ocena prac 19 marca 2020r.

Ekspozycja: otwarcie wystawy 17 kwietnia 2020 o godz.18.00 w Galerii Art-foto w Częstochowie.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „Cyberfoto”.

Dane kontaktowe:

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz wystawy: art. fotografik Sławomir Jodłowski, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, e-mail: jodlowski@rok.czestochowa.pl.

XXIII International Contest Of Dlgital Photocreation Cyberfoto 2020

Honorary patronage -Marshal of the Silesian Voivodeship Jakub Chełstowski.

Patronage -President of Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk.

Organizer - Regional Culture Center in Częstochowa.

Co-organizers - National Culture Center in Warsaw Association of Polish Art. Photographers Silesian Region Polish Republic's Photoclub Association of Autors.

Media Sponsorship - TVP Katowice,Gazeta Częstochowska, Radio Panorama, website of the portal Czest.info.

Contest purpose.

The purpose of this contest is to present the possibilities of photographic image creation through the application of both computer and modern techniques of imagery.

Contest regulations

 1. The contest is available for all those who take photos.
 2. A traditional or digital photograph is the input material for digital processing.
 3. Works (min. format 2lx30, A-4) shall be sent in stiffened envelopes, in the form of printout or photocopies.
 4. Each work shall be legibly described on the reverse side and the description shall include:
  • name and surname (or emblem)
  • title of work
 5. A completed application form and information regarding the computer program in which the work was made should be attached to each work in a closed envelope. Works not described will not be assessed.
 6. Awarded and commended works will become the property of the organizer, while remaining works will be returned to their authors. The organizer reserves the right to free of charge reproduction and publication of contest works in a catalogue and mass media, in order to inform about the event and promote it.
 7. Only the works that were not published and not awarded so far are allowed to participate in the contest
 8. Participation in the contest is paid. A fee from each author amounts to 15 Euro, 20 USD. Bank account: ING Bank Śląski O/Częstochowa 23105011421000000501623847.
  An author will be excluded from the contest if the fee for participation is not paid by 17th of March, 2020. Please attach a photocopy of the payment slip.
 9. Authors will be notified of the Jury's verdict and the date of the exhibition.
 10. A catalogue from the post-contest exhibition containing the works awarded will be published.
 11. The contest will be accompanied by a seminar devoted to the application of computers in modem art creation.
 12. Works will be assessed and the prizes granted by the Jury appointed by the organizers.

Prizes

 1. Prize: 2500 PLN.
 2. Prize: 1500 PLN.
 3. Prize: 800 PLN.

Three commendations - 400 PLN each.

The Jury is entitled to divide the prizes in other ways.

Time limits

Contest works should be submitted by 17th of March, 2020.

Assessment of works: 19th of March, 2020.

Exposition: exhibition opening 17th of April, 2020 at 06.00 p.m. in ART-FOTO Gallery in Częstochowa.

Works should be sent or delivered personally to the following address: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa, with "Cyberfoto".

Contact:

Sending of works to the contest means the acceptance of the present regulations.

Any additional information relating to the contest may be provided by Exhibition Director: Art photographer Sławomir Jodłowski, Regional Culture Center in Częstochowa, e-mail: jodlowski@rok.czestochowa.pl.

Załączniki

Termin: 17.04.2020, godz. 18.00

Zgłoszenia do: 17.03.2020

Koordynator: Sławomir Jodłowski, e-mail: jodlowski@rok.czestochowa.pl

Zobacz podobne
Baner 1- pion.jpg
02.10.2023

                              MASKI„Człowiek najmniej jest sobą , gdy mówi we własnym imieniu. Daj mu maskę, a...

02.10.2023

 Zachęcamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy IRIT AMIEL  Konkurs jest organizowany pod honorowym patronatem Alona Goldmana –...

Inne z tej kategorii
Internet 1920 x 1080 poziom.jpg
30.09.2023

IX edycja Ogólnopolskiego konkursu filmowego „Video, ergo sum - Widzę, więc jestem”  Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie od kilku lat...

Fotografia sensualna1.jpg
26.09.2023

I nagroda Dariusz Oleszczak "Oko Balonu" II nagroda Radosław Janczura "Lądowanie wśród łąk i zbóż" III nagroda Grzegorz Policiński...