Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Szkolenie: Kompendium wiedzy głównego księgowego

Termin: 28.02.2020, godz: 09:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa: zł. 250,- od osoby.

Zgłoszenia do: 21.02.2020

Koordynator:

Adam Kołodzian

tel. 34 324 46 51

e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl 

Szkolenie: Kompendium wiedzy głównego księgowego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. „Instytucje Kultury – 2020 r. – Kompendium wiedzy głównego księgowego”. Szkolenie odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. od godz. 09:00 do godz. 15:00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a.

Wykładowca Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor wielu pozycji książkowych oraz wielu publikacji książkowych o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury. Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wychodząc naprzeciw uczestnikom - jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów instytucji kultury, kierowników oraz pracowników księgowości.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont po nowelizacjach wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r., w tym:

• ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
a. zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym;
b. błędów z lat poprzednich;
c. zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania;
• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności,
• zachowanie porównywalności sprawozdań finansowych;
• wiarygodność sprawozdań finansowych i obowiązek ich publikacji.

2. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:

• Przychody ( w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat) i fundusze w Instytucji Kultury – schematy księgowań z wyjaśnieniami :
• Przychody i koszty działalności operacyjnej,
• Pozostałe przychody i koszty operacyjne (w tym: sponsoring, darowizny, kary, zdarzenia losowe),
• Przychody i koszty finansowe,
• Wynik finansowy – przeksięgowanie sald na konto 860.

3. Koszty według zadań, miejsc powstawania i ich rozliczenie (koszty bezpośrednie i koszty pośrednie działań kulturalnych - księgowanie w zespole „5”).

4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego:
• Ujęcie w księgach zaliczek na dostawy i usługi oraz usług rozliczanych w czasie;
• Skutki zapłaty z góry za usługę wykonaną w następnych okresach.
• Schematy ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów.

5. Należności i zobowiązania oraz odsetki:
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (w tym - zmiany od 1.01.2020 r.),
• aktualizacja należności - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.

6. Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw- oraz ich odpisy aktualizacyjne.

7. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje) - źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys. (w tym: umorzenie i amortyzacja) - po zmianach:
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - zmiana stanu prawnego od 2017 r. - prawidłowy sposób przekazania majątku dla Instytucji Kultury.
• Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 - zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010 - zasady i terminy wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2017 r. i 2018 r.
• KSR nr 11 ŚRODKI TRWAŁE - jak go stosować prawidłowo w jednostkach sektora finansów publicznych - Instytucjach Kultury.

8. Inwentaryzacja majątku, źródeł finansowania, kont pozabilansowych - rodzaje inwentaryzacji, terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( W ZAŁĄCZENIU WZORY DOKUMENTACJI) - z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2, KSR nr 7 i KSR nr 11.

9. Reprezentacja, reklama, darowizny, sponsoring - w instytucjach kultury.

10. Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy - ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych.

11. Zasady wypełniania CIT-8 i CIT-8/0 za 2019 r.

12. Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją - Korekta odliczeń (wypełnione przykłady):
- roczna, 5-letnia, 10-letnia.

KONSULTACJE W ZAKRESIE PORUSZANYCH ZAGADNIEŃ.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu.
Uczestnicy szkolenia proszeni są o ewentualne wcześniejsze przekazanie na adres e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl, rok@rok.czestochowa.pl, swoich pytań i wątpliwości, co pozwoli na przygotowanie materiałów.

Po zakończeniu zajęć szkoleniowych uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji.

Koszt uczestnictwa: zł. 250,- od osoby /obejmuje koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, napoje, artykuły konsumpcyjne/. Wpłaty należy dokonać w terminie do 21 lutego 2020 r. na nasze konto bankowe ING Bank Śląski O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847.

W tym samym terminie oczekujemy na przesłanie pod naszym adresem wypełnionej karty zgłoszenia.

Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić do dnia 21 lutego br., w przypadku rezygnacji po tym terminie wpłat nie zwracamy.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia - 44KB (.doc)

Załączniki

Termin: 28.02.2020, godz: 09:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa: zł. 250,- od osoby.

Zgłoszenia do: 21.02.2020

Koordynator:

Adam Kołodzian

tel. 34 324 46 51

e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl