Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Szkolenie: Kompendium wiedzy głównego księgowego

Termin: 28.02.2020, godz: 09:00 - 15:00.

Koszt uczestnictwa: 250 zł - od osoby.

Zgłoszenia do: 21.02.2020.

Koordynator:

Adam Kołodzian

Szkolenie: Kompendium wiedzy głównego księgowego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. „Instytucje Kultury – 2020 r. – Kompendium wiedzy głównego księgowego”. Szkolenie odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. od godz. 09:00 do godz. 15:00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a.

Wykładowca Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor wielu pozycji książkowych oraz wielu publikacji książkowych o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa), NIK (Najwyższa Izba Kontroli), Ministerstw i innych ważnych urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury. Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wychodząc naprzeciw uczestnikom - jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów instytucji kultury, kierowników oraz pracowników księgowości.

Program szkolenia

 1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont po nowelizacjach wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r., w tym:
  1. ujęcie w świetle KSR (Krajowe Standardy Rachunkowości) 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
   • zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
   • błędów z lat poprzednich,
   • zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania.
  2. prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności,
  3. zachowanie porównywalności sprawozdań finansowych,
  4. wiarygodność sprawozdań finansowych i obowiązek ich publikacji.
 2. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:
  1. Przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat) i fundusze w Instytucji Kultury – schematy księgowań z wyjaśnieniami,
  2. Przychody i koszty działalności operacyjnej,
  3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne (w tym: sponsoring, darowizny, kary, zdarzenia losowe),
  4. Przychody i koszty finansowe,
  5. Wynik finansowy – przeksięgowanie sald na konto 860.
 3. Koszty według zadań, miejsc powstawania i ich rozliczenie (koszty bezpośrednie i koszty pośrednie działań kulturalnych - księgowanie w zespole „5”).
 4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego:
  1. Ujęcie w księgach zaliczek na dostawy i usługi oraz usług rozliczanych w czasie,
  2. Skutki zapłaty z góry za usługę wykonaną w następnych okresach.
  3. Schematy ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów.
 5. Należności i zobowiązania oraz odsetki:
  1. naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (w tym - zmiany od 1.01.2020 r.),
  2. aktualizacja należności - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.
 6. Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw- oraz ich odpisy aktualizacyjne.
 7. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje) - źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys. (w tym: umorzenie i amortyzacja) - po zmianach:
  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - zmiana stanu prawnego od 2017 r. - prawidłowy sposób przekazania majątku dla Instytucji Kultury.
  2. Klasyfikacja Środków Trwałych (KST) 2016 - zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010 - zasady i terminy wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2017 r. i 2018 r.
  3. KSR nr 11 Środki Trwałe - jak go stosować prawidłowo w jednostkach sektora finansów publicznych - Instytucjach Kultury.
 8. Inwentaryzacja majątku, źródeł finansowania, kont pozabilansowych - rodzaje inwentaryzacji, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (W załączeniu wzory dokumentacji) - z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2, KSR nr 7 i KSR nr 11.
 9. Reprezentacja, reklama, darowizny, sponsoring - w instytucjach kultury.
 10. Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy - ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych.
 11. Zasady wypełniania CIT-8 i CIT-8/0 za 2019 r.
 12. Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją - Korekta odliczeń (wypełnione przykłady):
  1. roczna,
  2. 5-letnia,
  3. 10-letnia.

Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu.

Uczestnicy szkolenia proszeni są o ewentualne wcześniejsze przekazanie na adres e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl, rok@rok.czestochowa.pl, swoich pytań i wątpliwości, co pozwoli na przygotowanie materiałów.

Po zakończeniu zajęć szkoleniowych uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji.

Koszt uczestnictwa: 250 zł - od osoby /obejmuje koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, napoje, artykuły konsumpcyjne/. Wpłaty należy dokonać w terminie do 21 lutego 2020 r. na nasze konto bankowe ING Bank Śląski O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847.

W tym samym terminie oczekujemy na przesłanie pod naszym adresem wypełnionej karty zgłoszenia.

Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić do dnia 21 lutego br., w przypadku rezygnacji po tym terminie wpłat nie zwracamy.

Załączniki

Termin: 28.02.2020, godz: 09:00 - 15:00.

Koszt uczestnictwa: 250 zł - od osoby.

Zgłoszenia do: 21.02.2020.

Koordynator:

Adam Kołodzian

Zobacz podobne
Logo Cyberfoto 2024-A4 wzor.jpg
29.03.2024

Cyberfoto 2024Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w XXVII MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE CYFROWEJ FOTOKREACJI - CYBERFOTO 2024....

69-OKR - baner poziom.jpg
14.03.2024

Terminy eliminacji konkursowych 69. OKR organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie: 14 marca 2024, godz. 10.00- eliminacje dla...

Inne z tej kategorii
szkolenie.jpg
15.01.2024

 Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. „Tworzenie Standartów Ochrony Małoletnich w Placówkach Kultury”. Szkolenie odbędzie się w...

11111-1666862325-1671815001-1682449804.jpg
11.12.2023

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w szkoleniu „PRAWO PRACY I CZAS PRACY W INSTYTUCJACH KULTURY Z UWZGLĘDNIENIEM...

m1SKM_C454e23092711370.jpg
24.10.2023

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Fundacja „Stara Szkoła” w Ryczowie zapraszają do udziału w szkoleniu „Kreatywny Animator VII”...