Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Instytucje Kultury-Akcja Bilans

Instytucje Kultury-Akcja Bilans

Szanowni Państwo
 
                       zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu nt. „Instytucje Kultury – Akcja Bilans”. Szkolenie odbędzie się w dniu 16 stycznia 2023 r. od  godz. 09.00 do godz. 15.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a.
          
Wykładowca Teresa Krawczyk - wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor  i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych ( w tym: aktualna 2022r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021 w instytucjach kultury”, Wydawnictwo C.H. Beck ) oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw
i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.
 
Cel szkolenia:
 
 
Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać wpływ przepisów rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez  ustawodawcę  na zamkniecie 2022 roku w Instytucjach Kultury.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialność karną.
           Wychodząc naprzeciw uczestnikom - w załączeniu jako dodatek , zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.
 

PROGRAM SZKOLENIA:
I. ORGANIZACJA, RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA W INSTYTUCJACH  KULTURY
1. Organizacja  działalności  instytucji kultury (nie można łączyć Instytucji Kultury ze sportem) -  dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.
2. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury oraz ich wpływ na ewidencję księgową - pytania i odpowiedzi.
3. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont - w tym:
1)    ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
a.     zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
b.     błędów z lat poprzednich,
c.     zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania,
2)    prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
3)             plany finansowe Instytucji Kultury.
 
4. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych
i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:
1)    Przychody ( w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty, rozliczenia międzyokresowe - schematy księgowań z wyjaśnieniami .
2)    Pozostałe przychody i koszty  operacyjne ( sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe - COVID-19),
3)    Kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N,  – problemy Bibliotek po kontroli.
4)    Przychody i koszty finansowe- różnice.
5)    Przeksięgowanie na Wynik Finansowy.
6)    Fundusze w Instytucji Kultury.
 
5. Należności i zobowiązania oraz odsetki- wycena i windykacja:
·      naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji  ( obowiązek ustawowy ) (powiazanie ze stopą referencyjną i lombardową- zmiany),
·      aktualizacja należności  i odsetek- zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i odsetki i ich ewidencja w księgach.
 
6. Ewidencja księgowa  materiałów, towarów, wydawnictw ( konto 014, konto 016, konto 018) :
Ø  wycena i odpisy aktualizujące.
 
7. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie  - źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych -  po zmianach;
Ø  Środki trwałe - ich przyporządkowanie  do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł;
Ø  Wartości niematerialne i prawne -  system OEM, BOX;
Ø  Środki trwałe w budowie (Inwestycje) - wg. nabycia i kosztów wytworzenia.
Ø  Amortyzacja środka trwałego  - (umorzenie ) terminy, weryfikacja.
 
8.     Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji - rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory)  - z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.
9.     Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja - zasady.
10.  Korekty roczne VAT- ewidencja.
 
II. E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE :
1. Zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdania - elektronicznie:
a)     Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
b)    Bilans i Rachunek Zysków i Strat,
c)     Sprawozdanie ze zmian w Funduszach,
d)    Dodatkowe informacje i objaśnienia - załącznik  do sprawozdania (tabele),
2.     Badanie przez  audytora - kiedy obowiązek?
Publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub  brak publikacji.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu.
Uczestnicy szkolenia proszeni są o  ewentualne wcześniejsze  przekazanie na adres e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl, rok@rok.czestochowa.pl, swoich pytań i wątpliwości, 
co pozwoli na  przygotowanie  materiałów.
Po zakończeniu zajęć szkoleniowych uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji.
 
  Koszt uczestnictwa: zł. 350,- od osoby /obejmuje koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, napoje, artykuły konsumpcyjne/.                                                                                                                         
  Wpłaty należy dokonać w terminie do 12 stycznia 2023 r. na nasze konto bankowe  ING Bank  Śląski  O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847.
W tym samym  terminie oczekujemy na przesłanie pod naszym adresem wypełnionej karty zgłoszenia.
Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić do dnia 12 stycznia br., w przypadku rezygnacji po tym terminie wpłat nie zwracamy. 

Załączniki

Zobacz podobne
Ikony foto-poziom.jpg
06.05.2024

Marcin Niemiec afrp mieszka i pracuje w Warszawie, fotografuje od 1990 roku. Członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, sekcja fotograficzna....

Inne z tej kategorii
szkolenie.jpg
15.01.2024

 Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. „Tworzenie Standartów Ochrony Małoletnich w Placówkach Kultury”. Szkolenie odbędzie się w...

11111-1666862325-1671815001-1682449804.jpg
11.12.2023

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w szkoleniu „PRAWO PRACY I CZAS PRACY W INSTYTUCJACH KULTURY Z UWZGLĘDNIENIEM...

m1SKM_C454e23092711370.jpg
24.10.2023

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Fundacja „Stara Szkoła” w Ryczowie zapraszają do udziału w szkoleniu „Kreatywny Animator VII”...